BitShares Forum

Main => 中文 (Chinese) => Topic started by: lebin on September 29, 2020, 01:34:20 pm

Title: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 29, 2020, 01:34:20 pm
日期:20200928
(https://i.loli.net/2020/09/29/fGAZci26p8vr7Ed.jpg)
(https://i.loli.net/2020/09/29/QLS6pUFlRB84v2b.jpg)
(https://i.loli.net/2020/09/29/8gkU1Cz2IT5MiWK.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 30, 2020, 03:00:23 am
日期:2020-09-29
(https://i.loli.net/2020/09/30/vAUaSKpRgo59OPq.jpg)
(https://i.loli.net/2020/09/30/vNZ3H1U2q54AEnl.jpg)
(https://i.loli.net/2020/09/30/gKut8owFjVfD6N9.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: abit on September 30, 2020, 09:14:17 am
可不可以把多个帐号画在一个图里?这样对比也清楚点。

一个存量对比图,一个变动对比图,一个总计图。
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 01, 2020, 04:21:39 am
可不可以把多个帐号画在一个图里?这样对比也清楚点。

一个存量对比图,一个变动对比图,一个总计图。
已经把多账号统一放在一张图里,方便对比,你说的总计图指的是什么?
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 01, 2020, 04:25:44 am
日期:20200930
(https://i.loli.net/2020/10/01/IzUltsTjVLMRvHX.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/01/R957x2UBGvNgIfu.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/01/1XrtEMVQPClhOan.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: abit on October 01, 2020, 11:08:25 am
可不可以把多个帐号画在一个图里?这样对比也清楚点。

一个存量对比图,一个变动对比图,一个总计图。
已经把多账号统一放在一张图里,方便对比,你说的总计图指的是什么?
总计图就是说,这些账号加在一起有多少币。
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 02, 2020, 01:55:03 am
日期:20201001
(https://i.loli.net/2020/10/02/P9Rmixl81NuqjMz.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/02/vn79T1lr4BC8ENy.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/02/wpiroVcKh8N6fSs.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 03, 2020, 03:08:31 am
日期:20201002
(https://i.loli.net/2020/10/03/6DuThlGYNtoP1wm.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/03/71ZUKbD2PsnpV4C.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/03/f7urULYDK8jQsVz.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 04, 2020, 06:47:25 am
2020-10-03
(https://i.loli.net/2020/10/04/rOk9lYQHh3xa6oG.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/04/Hd2QJUo3RNk7PKD.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/04/oC92EWjySzfY4Bp.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 05, 2020, 02:28:15 am
20201004
(https://i.loli.net/2020/10/05/XHKZnvi3wc456Ry.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/05/hQIPcSYHOl5v86z.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/05/MZ76lXdFukq45rC.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 06, 2020, 03:06:50 am
20201005
(https://i.loli.net/2020/10/06/nKA1rom7iqu56Zj.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/06/NCnuqUDOM6S85pf.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/06/aHnwsfEF4VNylBR.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 07, 2020, 02:14:44 am
20201006
(https://i.loli.net/2020/10/07/CTkxDX2aLehZF6J.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/07/bxIO96gQkvyzrnu.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/07/LURDOJKAhqt572w.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 08, 2020, 02:10:15 am
20201007
(https://i.loli.net/2020/10/08/JCeWoU4Za9uzmXg.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/08/ocgYnfwTdBhVLGa.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/08/f2b9Qx6Mt8mziCq.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 09, 2020, 01:07:36 am
20201008
(https://i.loli.net/2020/10/09/BAsdIFOH4Ue8SEk.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/09/uT2mVSbqdxpoNy1.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/09/7bc36FCYAdDPuog.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 10, 2020, 06:02:14 am
20201009
(https://i.loli.net/2020/10/10/9Nf67hqiGAp8SVQ.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/10/bEZYX4Kq5HeBFog.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/10/12GXo3kBPyYtAdu.jpg)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 11, 2020, 01:58:26 am
20201010
(https://i.loli.net/2020/10/11/IPFEr2H7OndRAfV.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/11/QcDZe6NtgR7Moma.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/11/cvblMpO62KTkgou.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: abit on October 11, 2020, 09:56:57 am
建议图小一点。屏幕太小看不到完整图。
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 12, 2020, 01:11:22 am
20201011
(https://i.loli.net/2020/10/12/rUc4l9MXp7wQysB.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/12/hYS2qtKnWbFwugj.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/12/nT3jWXmuIYV241l.jpg)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 13, 2020, 03:23:08 am
20201012
(https://i.loli.net/2020/10/13/6IFqyrvTGcOPabw.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/13/owQYk2rAvndXIOK.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/13/qvxJ6NWmdUAHjDh.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 14, 2020, 02:15:28 am
20201013
(https://i.loli.net/2020/10/14/36Y18ysoTtwDHBu.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/14/xjTRgNCvLhIEDPX.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/14/3DUMS9ZXVmhyNnp.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 15, 2020, 05:50:00 am
20201014
(https://i.loli.net/2020/10/15/kgSy3i62vBrVo5P.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/15/TY3urA1lOBiJamt.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/15/eP1jLwXYzAK4Ohv.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 16, 2020, 02:18:17 am
20201015
(https://i.loli.net/2020/10/16/bsTSk4cPVfRnaiD.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/16/z6LNAnFgSW4TkuP.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/16/Qtk6Igei4zwJK7U.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 17, 2020, 02:43:10 am
20201016
(https://i.loli.net/2020/10/17/NOKmhcUqdX6jZna.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/17/8VE65zvN4ytKxgJ.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/17/qm1CfFy4G9RDSgW.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 18, 2020, 02:18:03 am
20201017
(https://i.loli.net/2020/10/18/OXWpTetzRf2q4Sb.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/18/cQaDiIAeJp9kVKF.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/18/k5AoxO3LKYcZyDW.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 19, 2020, 01:17:30 am
20201018
(https://i.loli.net/2020/10/19/GeM32HK8mpgWlah.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/19/RhtdL59m6wKykMz.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/19/timnBVbKHXr9Sjv.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 20, 2020, 02:31:41 am
20201019
(https://i.loli.net/2020/10/20/vye3JPSoti5ACxl.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/20/tc5vOToxB6EaImA.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/20/7gIa5qBtJdexs23.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 21, 2020, 04:01:04 am
20201020
(https://i.loli.net/2020/10/21/hsgeEmqVZ6bjzcP.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/21/VEruh68UgZvxJfk.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/21/JDG6iQMXOfBnL87.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 22, 2020, 02:40:06 am
20201021
(https://i.loli.net/2020/10/22/2RqXbHzEUrGjwCS.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/22/IB8ts7Dj4uiw2mp.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/22/hTbBziMJF6257wS.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 23, 2020, 04:05:50 am
20201022
(https://i.loli.net/2020/10/23/RqvwyUt2BzJ3PKD.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/23/Fpuhl6DSmj5CqfW.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/23/jKTREPpyXCv4oYr.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 24, 2020, 03:01:37 am
20201023
(https://i.loli.net/2020/10/24/dxf3jJQtyKCceDA.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/24/2nrThqSMD5m3Ypx.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/24/jP6xuqtJVGnWX1R.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 25, 2020, 02:59:03 am
20201024
(https://i.loli.net/2020/10/25/SN6JlAb78Lhdi5O.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/25/2TbyYzwsVuDG759.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/25/2WV43otDNPi8IKQ.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 26, 2020, 01:49:41 am
20201025
(https://i.loli.net/2020/10/26/JyY79RvXemrptBq.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/26/iJvg9pB3ML1OXAz.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/26/V31uo5lpRa9MZdt.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 27, 2020, 01:21:39 am
20201026
(https://i.loli.net/2020/10/27/NnklEhcgXtPUoA8.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/27/qdAOS7LWukzGQ2B.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/27/4GLXgi3pDjzmAKy.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/27/VkhPeB7WIiwc4Oa.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 28, 2020, 05:40:39 am
20201027
(https://i.loli.net/2020/10/28/8VNHyfxG5XiqdEA.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/28/15zqIxFvjsQ2aio.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/28/5rAYNL8OZecghpX.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/28/j2aScepwUWvq6DK.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 29, 2020, 05:14:59 am
20201029
(https://i.loli.net/2020/10/29/m8KqnA7razZBVhL.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/29/ITWgEUFmKfNLB1k.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/29/61LHhGCaKJNxb8r.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/29/H19OyECqSYGNX4l.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/29/1rlFoKyOWzfZx7S.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 30, 2020, 03:07:54 am
20201029
(https://i.loli.net/2020/10/30/HnifPqUMt7BL653.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/30/Ev3gedqu8RxBjVm.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/30/jhKHqlby7mk9czD.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/30/elfvFUG1Y5dSThZ.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/30/JXYjlsQ2SVkd71b.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 31, 2020, 02:06:50 am
20201030
(https://i.loli.net/2020/10/31/mgzpNRWoXswEY2y.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/31/omKqkSN6EhYyZOa.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/31/TV63JwfdqXKaOnY.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/31/NEFHKOym8uZtego.jpg)
(https://i.loli.net/2020/10/31/PlyH3xe6AEDSNFO.jpg)


Process finished with exit code 0
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 01, 2020, 01:57:21 am
20201031
(https://i.loli.net/2020/11/01/VY3wWbNexCiQ5qu.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/01/upNHohYdQPDLer3.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/01/CBQmlpSwkqJOGM3.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/01/QrfnYRFTeUuvpO6.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/01/ba73AyioYh5MDez.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 02, 2020, 02:32:47 am
20201101
(https://i.loli.net/2020/11/02/zCYOHZ3dlh2wtaW.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/02/aDRmp1Sguc9PTA2.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/02/5p9S7JWIF4gMoLX.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/02/d4ELmMlWG7SVbsP.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/02/iRENfntIwFHqyA9.jpg)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 03, 2020, 06:11:19 am
20201102
(https://i.loli.net/2020/11/03/YXeI8AFPs1Cn9zm.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/03/Viu7c3UbSsaOyNI.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/03/dhelYkCjxmzAJsn.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/03/KNqgCrJayTIApGn.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/03/bKB5hz72PtipnFH.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 04, 2020, 08:56:38 am
20201103
(https://i.loli.net/2020/11/04/kZjBlXmMDCI14fx.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/04/IjipF98Oe2awhrf.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/04/TkgUzDbHGrFhyYn.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/04/72MAZiYhOXs9UTq.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/04/IX2QLp3jix6DmGJ.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 06, 2020, 02:30:42 am
20201105
(https://i.loli.net/2020/11/06/O1gsY9CmwMe2dSW.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/06/hJKbPNWA8zTS7wu.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/06/176ogtRQpfIAqVL.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/06/SOA2nhGYopXMPyU.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/06/ZuS4zWldVKBw7yC.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 07, 2020, 01:28:16 am
20201106
(https://i.loli.net/2020/11/07/pjcnT9MRmGq2iod.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/07/gElo96OuL1mVPTD.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/07/Qa7Mb8wlgCtiXB5.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/07/T3CUN8LYg9yEx5l.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/07/VPJ9ubv74B5mych.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 08, 2020, 02:59:36 am
20201107
(https://i.loli.net/2020/11/08/yEtoCLmQvnzhwZG.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/08/IoDtE47CiNFHSq8.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/08/U4JPaCuhpWwEcVL.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/08/Gx1EsiqOVbhaMYK.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/08/Kv9AlcPUGerMih2.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 09, 2020, 01:42:13 am
20201108
(https://i.loli.net/2020/11/09/7OHGypEgQJRt4xn.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/09/dLJiTY6eBqG4bDv.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/09/rgfHcI17G3sla2C.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/09/LgoIQRxb2a8fnkj.jpg)
(https://i.loli.net/2020/11/09/NKXHYdZre7F2pCh.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 10, 2020, 03:19:38 am
20201109
(https://i.loli.net/2020/11/10/gIphfoqB3YzaRxX.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 11, 2020, 03:06:12 am
20201110
(https://i.loli.net/2020/11/11/EVkaKf2tCid7GMq.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 12, 2020, 08:48:01 am
20201111
(https://i.loli.net/2020/11/12/EuaKXQOlwZJh1Ix.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 13, 2020, 01:23:45 am
20201112
(https://i.loli.net/2020/11/13/Y5Z6bOiLD38qfXo.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 14, 2020, 01:19:15 am
20201113
(https://i.loli.net/2020/11/14/g5Ptj9f4SYAVHTr.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 15, 2020, 01:15:26 am
(https://i.loli.net/2020/11/15/RydpgQhJZObei4o.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 16, 2020, 01:48:26 am
(https://i.loli.net/2020/11/16/DLYWE13r5bQjipm.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 17, 2020, 01:10:28 am
(https://i.loli.net/2020/11/17/ZrmvOdp41FjKARb.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 18, 2020, 01:15:51 am
(https://i.loli.net/2020/11/18/emO1aPrkb3IBzhC.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: binggo on November 18, 2020, 08:02:00 am
日活太渣了
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 19, 2020, 04:08:08 am
(https://i.loli.net/2020/11/19/nV3uadCHJcZzhGf.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 20, 2020, 03:01:11 am
(https://i.loli.net/2020/11/20/sUCD8GAY4R135xt.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 21, 2020, 05:08:23 am
(https://i.loli.net/2020/11/21/OCFxyAUt1J7o5Tp.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 22, 2020, 05:25:35 am
(https://i.loli.net/2020/11/22/m6ceR2f9uOECbrw.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 23, 2020, 02:34:35 am
(https://i.loli.net/2020/11/23/b28WIzXJrQNCh3Z.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 24, 2020, 01:50:49 am
(https://i.loli.net/2020/11/24/Pco49iUDuFhxA86.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 25, 2020, 02:17:07 am
(https://i.loli.net/2020/11/25/WJBDVGMRNdXu3OU.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 26, 2020, 02:01:20 am
(https://i.loli.net/2020/11/26/KZas2XOx7dzWl18.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 27, 2020, 02:08:02 am
(https://i.loli.net/2020/11/27/m4jLhaIvrSXyBUl.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 28, 2020, 04:17:55 am
(https://i.loli.net/2020/11/28/iJ6vYBekh5TwgS7.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: binggo on November 29, 2020, 12:16:08 am
ZB数据已除以8

交易对平台价折合CNY24H量(万)24H额(¥)万
ZBBTS/QC0.15220.15221625241.4675
火币全球站BTS/USDT₮ 0.02350.1527912.92134.71
币安BTS/BTC฿ 0.000001320.1536374.6755.86
币安BTS/USDT₮ 0.023370.1537754.54112.73
火币全球站BTS/BTC฿ 0.000001320.1518248.4236.93
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 29, 2020, 04:48:37 am
(https://i.loli.net/2020/11/29/OFmYHtDjKlNX4Sk.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 30, 2020, 03:14:44 am
(https://i.loli.net/2020/11/30/8HF4wmoEpc7lxuv.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: binggo on November 30, 2020, 04:26:47 am
感觉改成周报就行...
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 01, 2020, 01:24:33 am
先发着看
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 01, 2020, 01:25:04 am
(https://i.loli.net/2020/12/01/qHcRuo2Cnvyw8pi.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 02, 2020, 01:47:12 am
(https://i.loli.net/2020/12/02/VQxZg2pkYNs4UPj.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: binggo on December 02, 2020, 11:22:06 pm
平台交易对平台价折合CNY24H量24H额(¥)
ZBBTS/QC0.15130.1513660.59万99.434万
火币全球站BTS/USDT₮ 0.02350.1513436.95万65.58万
币安BTS/BTC฿ 0.000001230.1546313.43万47.81万
币安BTS/USDT₮ 0.023580.1548588.73万89.60万
火币全球站BTS/BTC฿ 0.000001230.1517147.99万22.27万
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 03, 2020, 01:38:39 am
(https://i.loli.net/2020/12/03/MSLZDdWxoYuX2rk.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 04, 2020, 02:00:52 am
(https://i.loli.net/2020/12/04/kqrQABlNvIg5T8s.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 05, 2020, 04:06:19 am
(https://i.loli.net/2020/12/05/nIUcrhAylQaFfZj.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 06, 2020, 04:46:59 am
(https://i.loli.net/2020/12/06/p5NEZrzxHTlysLX.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 07, 2020, 03:30:08 am
(https://i.loli.net/2020/12/07/uQ6DXG8WLcxZIAM.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 08, 2020, 01:29:16 am
(https://i.loli.net/2020/12/08/ghwSLKasMCt4WxA.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 09, 2020, 01:53:15 am
(https://i.loli.net/2020/12/09/TOMI5SJRjVWoA2l.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 10, 2020, 01:59:31 am
(https://i.loli.net/2020/12/10/6UxpqSva1nfm7FN.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 11, 2020, 02:01:13 am
(https://i.loli.net/2020/12/11/XtnLhOvjyiFR4oT.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 12, 2020, 04:27:34 am
(https://i.loli.net/2020/12/12/dFL4VOSzACg6QRt.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 13, 2020, 03:20:41 am
(https://i.loli.net/2020/12/13/JHvX2WkS8UBmyZA.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 14, 2020, 01:31:21 am
(https://i.loli.net/2020/12/14/Cro3Vls2O9hu6dL.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 15, 2020, 02:23:42 am
(https://i.loli.net/2020/12/15/2eAlOzj4I37TNoM.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 16, 2020, 12:49:04 am
(https://i.loli.net/2020/12/16/Iw9piBc5MdKaNeC.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 17, 2020, 01:54:17 am
(https://i.loli.net/2020/12/17/tWLGsdQZ8RI5ywB.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 18, 2020, 04:03:46 am
(https://i.loli.net/2020/12/18/Gh7WeFRrxbQa4AD.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 19, 2020, 01:23:22 am
(https://i.loli.net/2020/12/19/N7CnZ2JF5xvaKLI.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 20, 2020, 03:22:44 am
(https://i.loli.net/2020/12/20/vnTUklgiG92um1Z.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 21, 2020, 03:13:17 am
(https://i.loli.net/2020/12/21/XQnfjF1lHIR8Dwg.jpg)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 22, 2020, 01:44:43 am
(https://i.loli.net/2020/12/22/qyYrGmwFovNQK7b.jpg)

同时发布在简书:https://www.jianshu.com/p/646511f044d6 (https://www.jianshu.com/p/646511f044d6)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201222 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201222)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 23, 2020, 02:10:41 am
(https://i.loli.net/2020/12/23/AG7UODwjQMepWN6.jpg)

同时发布简书:https://www.jianshu.com/p/d326d7839fb9 (https://www.jianshu.com/p/d326d7839fb9)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/3yrhsp-bitshares-20201222 (https://blurt.blog/cn/@btscn/3yrhsp-bitshares-20201222)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 24, 2020, 01:47:50 am
(https://i.loli.net/2020/12/24/Q3zLJU76bqXAPfB.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/8de7c6f562f0 (https://www.jianshu.com/p/8de7c6f562f0)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201223 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201223)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 25, 2020, 02:12:32 am
(https://i.loli.net/2020/12/25/rqH4MgbdtF1pGJE.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/8c90ee61125a (https://www.jianshu.com/p/8c90ee61125a)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201224 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201224)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 26, 2020, 02:50:34 am
(https://i.loli.net/2020/12/26/ZMUfYe1x3WC8ljA.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b41c52360081 (https://www.jianshu.com/p/b41c52360081)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201225 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201225)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: binggo on December 26, 2020, 03:04:03 am
一天收入100毛爷爷冒个头,理事会还不如直接投资一下交易bot算了
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 27, 2020, 04:07:39 am
(https://i.loli.net/2020/12/27/57tieEYHMyv3wKO.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/d3390259f190 (https://www.jianshu.com/p/d3390259f190)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201226 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201226)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 28, 2020, 02:13:48 am
(https://i.loli.net/2020/12/28/3dw7EkTgbD6YGpa.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/683a2c4a33d9 (https://www.jianshu.com/p/683a2c4a33d9)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201227 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201227)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 29, 2020, 04:46:18 am
(https://i.loli.net/2020/12/29/aSLKWzvtV7NJsiB.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/c14ce15bbdfb (https://www.jianshu.com/p/c14ce15bbdfb)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201228 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201228)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 30, 2020, 07:38:13 am
(https://i.loli.net/2020/12/30/vnURdQqso1hiywz.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/ff446ad799fb (https://www.jianshu.com/p/ff446ad799fb)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201229 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201229)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 31, 2020, 02:27:36 am
(https://i.loli.net/2020/12/31/E34mMvTCZ7dyPJh.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/a1353c222008 (https://www.jianshu.com/p/a1353c222008)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201230 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20201230)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 01, 2021, 02:51:00 am
(https://i.loli.net/2021/01/01/reZjiQ9ukH8mJfa.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/6ee15e52228c (https://www.jianshu.com/p/6ee15e52228c)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 02, 2021, 05:18:01 am
(https://i.loli.net/2021/01/02/GRIxwtcrh1oO5By.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/ea7ce0f5e348 (https://www.jianshu.com/p/ea7ce0f5e348)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 03, 2021, 04:53:17 am
(https://i.loli.net/2021/01/03/4NJW1phDT9E6gj7.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/7e2560bf8a18 (https://www.jianshu.com/p/7e2560bf8a18)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 04, 2021, 12:28:55 am
(https://i.loli.net/2021/01/04/f3MVKAECPrwgD6L.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b567ea035706 (https://www.jianshu.com/p/b567ea035706)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 05, 2021, 02:58:23 am
(https://i.loli.net/2021/01/05/vxCKutA7JTOmaDg.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/7a3e519a7112 (https://www.jianshu.com/p/7a3e519a7112)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200104 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200104)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 06, 2021, 02:58:24 am
(https://i.loli.net/2021/01/06/pVgTSo1vWLKukBn.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/8b34812a500d (https://www.jianshu.com/p/8b34812a500d)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200105 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200105)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 07, 2021, 01:07:12 am
(https://i.loli.net/2021/01/07/efcl6rIKsYX8FbM.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/6513d4b4b6df (https://www.jianshu.com/p/6513d4b4b6df)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200106 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200106)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 08, 2021, 02:42:25 am
(https://i.loli.net/2021/01/08/1w6WvqdyTnoL3Vx.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/d804edaf1e7d (https://www.jianshu.com/p/d804edaf1e7d)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200107 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200107)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 09, 2021, 01:09:01 am
(https://i.loli.net/2021/01/09/wa2gcn3IrVum5KX.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/687ea0099e60 (https://www.jianshu.com/p/687ea0099e60)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200108 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200108)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 10, 2021, 01:22:53 am
(https://i.loli.net/2021/01/10/8SXhQOwRW4knC6L.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/ed52a0211ddb (https://www.jianshu.com/p/ed52a0211ddb)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200109 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200109)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 11, 2021, 06:16:32 am
(https://i.loli.net/2021/01/11/NX1t7vMGej8ypk6.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/4b39d9e8a560 (https://www.jianshu.com/p/4b39d9e8a560)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200110 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200110)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 12, 2021, 01:20:59 am
(https://i.loli.net/2021/01/12/MrbaAcZj6JB9vlf.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/5ff857e60113 (https://www.jianshu.com/p/5ff857e60113)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200111 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200111)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 13, 2021, 02:27:48 am
(https://i.loli.net/2021/01/13/oP51HOEDGeLThpK.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/ec80107e342d (https://www.jianshu.com/p/ec80107e342d)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200112 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200112)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 14, 2021, 02:17:39 am
(https://i.loli.net/2021/01/14/TP5k3nwWpHMyGUS.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/3c2c9c81f428 (https://www.jianshu.com/p/3c2c9c81f428)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200113 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200113)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 15, 2021, 03:18:00 am
(https://i.loli.net/2021/01/15/2JMxjRS4QaCB68X.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/60c113bba1d1 (https://www.jianshu.com/p/60c113bba1d1)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210114 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210114)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 16, 2021, 01:37:03 am
(https://i.loli.net/2021/01/16/46xD1kJHfBbgZT5.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/a4f547e4be13 (https://www.jianshu.com/p/a4f547e4be13)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210115 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210115)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 17, 2021, 04:04:09 am
(https://i.loli.net/2021/01/17/Ljv41Dh3Gm5uqUg.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/f21a56a1cd8f (https://www.jianshu.com/p/f21a56a1cd8f)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200116 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20200116)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 18, 2021, 02:07:51 am
(https://i.loli.net/2021/01/18/Y82aMKuR3pXqJlS.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/a725843ce854 (https://www.jianshu.com/p/a725843ce854)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210117 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210117)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 19, 2021, 01:36:02 am
(https://i.loli.net/2021/01/19/aSojv5BCPgdNZt4.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/6a3de4fae26f (https://www.jianshu.com/p/6a3de4fae26f)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210118 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210118)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 20, 2021, 02:22:21 am
(https://i.loli.net/2021/01/20/mQZLEwfdeD9ohN5.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/424b703f80d2 (https://www.jianshu.com/p/424b703f80d2)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210119 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210119)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 21, 2021, 02:07:52 am
(https://i.loli.net/2021/01/21/CxWhGifNAT7cM1Q.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/75029f2fb6fa (https://www.jianshu.com/p/75029f2fb6fa)
blurt:https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210120 (https://blurt.buzz/@btscn/bitshares-20210120)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 22, 2021, 03:48:45 am
(https://i.loli.net/2021/01/22/C3DxYh6f9GjOp2I.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/2101d57188f5 (https://www.jianshu.com/p/2101d57188f5)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 23, 2021, 01:22:29 am
(https://i.loli.net/2021/01/23/nTJktemsrzv1puP.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/2ebb72725ae9 (https://www.jianshu.com/p/2ebb72725ae9)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 24, 2021, 04:19:06 am
(https://i.loli.net/2021/01/24/2C3FWRewN1Da6Jc.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/341ab88c38e4 (https://www.jianshu.com/p/341ab88c38e4)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210123 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210123)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 25, 2021, 12:47:51 am
(https://i.loli.net/2021/01/25/xiXL81apNAQGHYM.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/f8fde3baa11a (https://www.jianshu.com/p/f8fde3baa11a)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210124 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210124)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 26, 2021, 02:19:42 am
(https://i.loli.net/2021/01/26/k6DzYdxwLghRjyc.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/7f7174aba09a (https://www.jianshu.com/p/7f7174aba09a)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210125 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210125)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 27, 2021, 01:52:53 am
(https://i.loli.net/2021/01/27/2kuBt8EWHyVGadM.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/651f74408089 (https://www.jianshu.com/p/651f74408089)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210126 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210126)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 28, 2021, 01:03:34 am
(https://i.loli.net/2021/01/28/m7WrCtzx3SJeijn.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/646fa43b401d (https://www.jianshu.com/p/646fa43b401d)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210127 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210127)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 29, 2021, 01:53:15 am
(https://i.loli.net/2021/01/29/Sd5vQPlUq6NHMg8.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/94caaab7dec9 (https://www.jianshu.com/p/94caaab7dec9)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210128 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210128)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 30, 2021, 03:04:09 am
(https://i.loli.net/2021/01/30/482bj1yUKndaGuq.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b57d9042df16 (https://www.jianshu.com/p/b57d9042df16)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210129 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210129)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 31, 2021, 02:51:03 am
(https://i.loli.net/2021/01/31/syxu4nqHPWkMedX.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/57bc1775604e (https://www.jianshu.com/p/57bc1775604e)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210130 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210130)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 01, 2021, 01:06:19 am
(https://i.loli.net/2021/02/01/Am9U3hCklV85wQg.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/0bb7428501ae (https://www.jianshu.com/p/0bb7428501ae)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210131 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210131)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 02, 2021, 02:44:41 am
(https://i.loli.net/2021/02/02/WkRvZd5pBxMHLea.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/013a25f1a1dc (https://www.jianshu.com/p/013a25f1a1dc)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210201 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210201)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 03, 2021, 12:57:49 pm
(https://i.loli.net/2021/02/03/5jDv4ZHonBAtzVd.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/ea34ec3d72b1 (https://www.jianshu.com/p/ea34ec3d72b1)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210202 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210202)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 04, 2021, 12:56:20 am
(https://i.loli.net/2021/02/04/mAWEeJY48KdkIch.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/26b1fdbaf866 (https://www.jianshu.com/p/26b1fdbaf866)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210203 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210203)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 05, 2021, 03:34:07 am
(https://i.loli.net/2021/02/05/q6ly524KmjLdkVz.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/34dcfd35fc0c (https://www.jianshu.com/p/34dcfd35fc0c)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210204 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210204)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 06, 2021, 02:22:15 am
(https://i.loli.net/2021/02/06/n7kfMUJxrAC8F2g.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/39aef54b7bdb (https://www.jianshu.com/p/39aef54b7bdb)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210205 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210205)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 07, 2021, 12:32:55 am
(https://i.loli.net/2021/02/07/R8Ilpq5QmtsSUbM.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/8ace57d90307 (https://www.jianshu.com/p/8ace57d90307)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210206 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210206)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 08, 2021, 01:03:35 am
(https://i.loli.net/2021/02/08/cUEPOjkIYs6KF5G.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/7564f8b39c12 (https://www.jianshu.com/p/7564f8b39c12)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210207 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210207)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 09, 2021, 01:29:16 am
(https://i.loli.net/2021/02/09/MtuHe7lTb5WQzUJ.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/5e170ca2dce0 (https://www.jianshu.com/p/5e170ca2dce0)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210208 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210208)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 10, 2021, 01:20:56 am
(https://i.loli.net/2021/02/10/l1HPbDufyzUI7tN.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/c773ee006395 (https://www.jianshu.com/p/c773ee006395)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210209 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210209)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 11, 2021, 01:54:06 am
(https://i.loli.net/2021/02/11/mJ8lQxB3ZOsLkVG.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/71a2cdb1b1a1 (https://www.jianshu.com/p/71a2cdb1b1a1)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210210 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210210)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 12, 2021, 03:49:37 am
(https://i.loli.net/2021/02/12/guVn6kKFYW7pMCx.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b8a9d90ff6ad (https://www.jianshu.com/p/b8a9d90ff6ad)
blurt:https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210211 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20210211)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 13, 2021, 04:21:48 am
(https://i.loli.net/2021/02/13/mU3gThoyE9ZLsPe.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/e2ec72291961 (https://www.jianshu.com/p/e2ec72291961)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 14, 2021, 04:11:57 am
(https://i.loli.net/2021/02/14/MS2PODVCiT5jh6y.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/4256e9bd0da1 (https://www.jianshu.com/p/4256e9bd0da1)
blurt:https://blurtter.com/cn/@btscn/bitshares-20210212 (https://blurtter.com/cn/@btscn/bitshares-20210212)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 15, 2021, 03:50:12 am
(https://i.loli.net/2021/02/15/n7CuMAU186hN9lP.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/92964996e62f (https://www.jianshu.com/p/92964996e62f)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 16, 2021, 08:47:52 am
(https://i.loli.net/2021/02/16/TVJbjyeUfrLEm32.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/de0bbd61d28b (https://www.jianshu.com/p/de0bbd61d28b)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210215 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210215)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 17, 2021, 04:23:49 am
(https://i.loli.net/2021/02/17/WIQ1H9wJAGfLxuU.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/a9c6164dc238 (https://www.jianshu.com/p/a9c6164dc238)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210216 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210216)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 18, 2021, 03:28:42 am
(https://i.loli.net/2021/02/18/p2IN1deEZCsz5Jt.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b4190960000a (https://www.jianshu.com/p/b4190960000a)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210217 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210217)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 19, 2021, 03:43:40 am
(https://i.loli.net/2021/02/19/a36kxr4meVtOupE.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/9eb6d9bcdaad (https://www.jianshu.com/p/9eb6d9bcdaad)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210218 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210218)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 20, 2021, 03:21:44 am
(https://i.loli.net/2021/02/20/1e8FSV7I6scmnig.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/2db27009ee22 (https://www.jianshu.com/p/2db27009ee22)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210219 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210219)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 21, 2021, 10:13:15 am
(https://i.loli.net/2021/02/21/SWYxywJf8gnV2A1.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/18362d058f2a (https://www.jianshu.com/p/18362d058f2a)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 23, 2021, 03:10:39 am
(https://i.loli.net/2021/02/23/zsdov9L7cC1r5Yp.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/79466a92a4bb (https://www.jianshu.com/p/79466a92a4bb)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210221 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210221)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 23, 2021, 03:15:24 am
(https://i.loli.net/2021/02/23/ChUZsz6bdrXcQKw.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/cbe7b6d72d06 (https://www.jianshu.com/p/cbe7b6d72d06)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210222 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210222)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 25, 2021, 01:14:02 am
(https://i.loli.net/2021/02/25/rZ3jPtHTLwAz4QJ.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/2f67cc02e346 (https://www.jianshu.com/p/2f67cc02e346)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 26, 2021, 01:53:44 am
(https://i.loli.net/2021/02/26/QdwbWTAKVC4YN6k.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/0622183a37cd (https://www.jianshu.com/p/0622183a37cd)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210225 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210225)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 27, 2021, 03:05:03 am
(https://i.loli.net/2021/02/27/7dtlhXRpLA8ZyHW.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/b47307abb5f0 (https://www.jianshu.com/p/b47307abb5f0)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210226 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210226)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 28, 2021, 02:01:17 am
(https://i.loli.net/2021/02/28/L4SYnQo1V92Bbxm.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/abb6b4f40a21 (https://www.jianshu.com/p/abb6b4f40a21)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210227 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210227)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 01, 2021, 02:09:31 am
(https://i.loli.net/2021/03/01/pcH2xJzegQ8IfrN.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/83d663ab8906 (https://www.jianshu.com/p/83d663ab8906)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/blurt-20210227 (https://blurt.world/cn/@btscn/blurt-20210227)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 02, 2021, 02:03:40 am
(https://i.loli.net/2021/03/02/t23mGVMpHUh8dO9.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/2d794f54ca08 (https://www.jianshu.com/p/2d794f54ca08)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210301 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210301)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 03, 2021, 01:57:13 am
(https://i.loli.net/2021/03/03/w4XaOUSNZqLDIT6.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/509b882db509 (https://www.jianshu.com/p/509b882db509)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210302 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210302)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 04, 2021, 01:48:09 am
(https://i.loli.net/2021/03/04/62P7l1xs5ceUHaM.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/e6130debb2d4 (https://www.jianshu.com/p/e6130debb2d4)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210303 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210303)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 05, 2021, 01:50:02 am
(https://i.loli.net/2021/03/05/K1tV2w4GdI8TUgW.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/393bca086820 (https://www.jianshu.com/p/393bca086820)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210304 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210304)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 06, 2021, 01:58:48 am
(https://i.loli.net/2021/03/06/78gisHRjoKUYc5h.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/af2961502d21 (https://www.jianshu.com/p/af2961502d21)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210305 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210305)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 07, 2021, 01:59:15 am
(https://i.loli.net/2021/03/07/nQ2r4gRv6tOEuSN.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/f800e62e220b (https://www.jianshu.com/p/f800e62e220b)
blurt:https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210306 (https://blurt.world/cn/@btscn/bitshares-20210306)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 08, 2021, 01:42:39 am
(https://i.loli.net/2021/03/08/zFT3SkhfPELcRq2.jpg)

简书:https://www.jianshu.com/p/4f92ccf92962 (https://www.jianshu.com/p/4f92ccf92962)
blurt:https://blurtter.com/cn/@btscn/bitshares-20210307 (https://blurtter.com/cn/@btscn/bitshares-20210307)
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 09, 2021, 02:24:12 am
(https://i.loli.net/2021/03/09/N6HEzSLMv3W4jng.jpg)

2021-03-08比特股BTS大额转账的记录
|19:44:27|zbbts001|zbsend001|8000000|
|00:10:45|zbsend001|huobi-pro|1148991|
|00:11:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1148990|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|660003|
|00:16:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|475600|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|410330|
|09:51:15|zbsend001|aex-bts-deposit-wallet|380000|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|378056|
|00:12:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|371431|
|01:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|364535|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 10, 2021, 03:04:49 am
(https://i.loli.net/2021/03/10/wIiFm9bL5kho6JX.jpg)

2021-03-09比特股BTS大额转账的记录
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2132628|
|23:02:18|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1302602|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1254847|
|23:40:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1250000|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|763883|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|668490|
|22:53:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|658658|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|614305|
|22:29:51|zbsend001|binance-bts-1|521644|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 11, 2021, 01:48:31 am
(https://i.loli.net/2021/03/11/o3Z8mycK5Vn9rUI.jpg)

2021-03-10比特股BTS大额转账的记录
|22:02:42|zbbts001|zbsend001|5000000|
|08:23:27|abc.btsbots|demo.btsbots|1000000|
|22:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|936057|
|22:02:45|zbsend001|binance-bts-1|921401|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|672637|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|585414|
|07:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|519001|
|19:25:03|mxccom|huobi-pro|499998|
|19:26:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|499997|
|21:57:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|459127|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 12, 2021, 01:56:02 am
(https://i.loli.net/2021/03/12/wvheWguNH45i3dI.jpg)
2021-03-11比特股BTS大额转账的记录
|16:42:27|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:24:12|zbbts001|zbsend001|6000000|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3843950|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3031091|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2820835|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2761800|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2306726|
|22:42:00|yjl20170630|binance-bts-1|2000000|
|23:09:06|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|02:05:33|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 13, 2021, 09:05:44 am
(https://i.loli.net/2021/03/13/rX3obJa2OApByDl.jpg)

2021-03-12比特股BTS大额转账的记录
|01:32:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-cold-3|63165449|
|00:00:45|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:40:24|zbbts001|zbsend001|6000000|
|13:03:12|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2870428|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2197986|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2065183|
|00:00:45|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|22:40:24|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|00:42:06|zbsend001|binance-bts-1|1941889|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 14, 2021, 01:46:20 am
(https://i.loli.net/2021/03/14/v3lox1JDTI6GmWM.jpg)


2021-03-13比特股BTS大额转账的记录
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|6856319|
|18:12:00|zbbts001|zbsend001|6000000|
|12:07:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|01:19:36|zbbts001|zbsend001|5000000|
|01:21:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:39:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2906520|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2834736|
|01:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2537275|
|18:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2164299|
|16:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2116630|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 15, 2021, 02:24:21 am
(http://![bitshares_data_2021-03-14.jpg](https://i.loli.net/2021/03/15/anJzTVO2ug1y4Mc.jpg))


2021-03-14比特股BTS大额转账的记录
|21:53:39|zbbts001|zbsend001|10000000|
|23:59:48|zbbts001|zbsend001|10000000|
|21:49:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|8748792|
|21:38:12|zbbts001|zbsend001|6000000|
|16:49:03|zbbts001|zbsend001|6000000|
|21:59:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3780881|
|15:44:18|licai-withdrawal|huobi-pro|3000000|
|15:45:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2999999|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2322274|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2128396|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 16, 2021, 01:40:14 am
(https://i.loli.net/2021/03/16/8STQgq9JheVLURm.jpg)


2021-03-15比特股BTS大额转账的记录
|12:06:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-cold-3|60933509|
|13:16:18|zbbts001|zbsend001|8000000|
|06:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2522139|
|12:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2207736|
|11:52:51|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2140299|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2036360|
|20:22:15|caizhishun13028888881|huobi-pro|1999999|
|20:23:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999998|
|11:02:09|yitor|hxj1|1936565|
|00:00:36|zbsend001|binance-bts-1|1892646|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 17, 2021, 02:00:14 am
(https://i.loli.net/2021/03/17/OUcAaeVmWGbMT5n.jpg)


2021-03-16比特股BTS大额转账的记录
|16:54:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|11:31:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1373666|
|14:59:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1288575|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1161845|
|08:49:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1108538|
|20:49:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1034110|
|11:23:12|xyz6|huobi-pro|1000930|
|11:24:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1000929|
|04:24:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000300|
|02:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|916053|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 18, 2021, 05:51:45 am
(https://i.loli.net/2021/03/18/E5vysnLF7mcGlB2.jpg)


2021-03-17比特股BTS大额转账的记录
|19:27:30|huobi-bts-withdrawal|caizhishun13028888881|1999999|
|19:32:54|huobi-bts-withdrawal|caizhishun13028888881|1999999|
|15:24:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|oo1234512345|1382103|
|23:59:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1200000|
|15:36:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1186057|
|09:26:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1078995|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1078041|
|19:22:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1043131|
|20:24:18|caizhishun13028888881|huobi-pro|1000000|
|16:48:42|ems48|binance-bts-1|999999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 20, 2021, 02:33:21 am
(https://i.loli.net/2021/03/20/jJylPqMQI7dmVs8.jpg)


2021-03-19比特股BTS大额转账的记录
|00:09:48|huobi-bts-withdrawal|mxccom|946241|
|16:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|676613|
|20:20:48|zzh2017|zbbts001|660000|
|16:22:12|zbsend001|binance-bts-1|613925|
|19:20:12|zbsend001|zzh2017|600886|
|17:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|416943|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|411495|
|20:22:15|zzh2017|aex-bts-deposit-wallet|400000|
|17:20:24|bitcoinindonesia|binance-bts-1|398499|
|18:02:03|ebit|she.bitrose|308130|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 21, 2021, 06:36:56 am
(https://i.loli.net/2021/03/21/TzNHaDsog78nkRc.jpg)


2021-03-20比特股BTS大额转账的记录
|11:33:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|17:45:30|zbbts001|zbsend001|8000000|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3228310|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2247814|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2155970|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2080322|
|15:15:39|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|17:45:33|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|20:29:18|zbsend001|binance-bts-1|1990000|
|14:06:12|zbsend001|binance-bts-1|1955486|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 22, 2021, 01:21:42 am
(https://i.loli.net/2021/03/22/NL4wfCup83U6goh.jpg)


2021-03-21比特股BTS大额转账的记录
|22:03:57|zbbts001|zbsend001|6000000|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2829522|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1963247|
|22:33:48|zbsend001|binance-bts-1|1777079|
|21:58:18|zbsend001|binance-bts-1|1708684|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1559218|
|08:10:12|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1388518|
|03:40:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1305380|
|23:01:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1300000|
|03:35:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1250000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 23, 2021, 09:28:17 am
(https://i.loli.net/2021/03/23/dUuT5KlmbyzsO1J.jpg)


2021-03-22比特股BTS大额转账的记录
|05:43:39|zbbts001|zbsend001|8000000|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2110731|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1999420|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1776386|
|00:21:48|zbsend001|binance-bts-1|1770419|
|15:31:03|zbsend001|binance-bts-1|1737391|
|12:41:33|zbsend001|huobi-pro|1715972|
|12:42:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1715971|
|19:47:06|zbsend001|binance-bts-1|1701243|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|581096|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 24, 2021, 02:32:17 am
(https://i.loli.net/2021/03/24/CG9rN4t6q1XL2AK.jpg)


2021-03-23比特股BTS大额转账的记录
|18:33:57|zbbts001|zbsend001|6000000|
|20:45:12|bitcoinindonesia|indodax-cold|2800000|
|06:13:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1414648|
|08:07:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1176558|
|11:13:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1095134|
|13:33:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1058543|
|14:17:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1027068|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|824438|
|13:35:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|800517|
|19:17:39|zbsend001|zzh2017|773500|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 25, 2021, 11:42:02 pm
(https://i.loli.net/2021/03/26/vEh2fiCdxMwFuoQ.jpg)


2021-03-25比特股BTS大额转账的记录
|19:42:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1514001|
|17:29:30|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1424586|
|15:07:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1157668|
|15:06:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1157000|
|06:48:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1095496|
|06:49:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1095495|
|20:11:36|zzh2017|zbbts001|990000|
|19:42:33|zbsend001|zzh2017|900000|
|02:55:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|772463|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 29, 2021, 09:41:15 am
(https://i.loli.net/2021/03/29/poBO7E1ARIJWykg.jpg)


2021-03-28比特股BTS大额转账的记录
|01:56:57|zbbts001|zbsend001|10000000|
|15:16:48|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|6374576|
|22:38:45|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:36:12|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|09:43:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|12:32:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1615931|
|07:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1604877|
|07:26:24|zbsend001|binance-bts-1|1583685|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 30, 2021, 01:42:21 am
(https://i.loli.net/2021/03/30/rhyYcms6MEVveIC.jpg)


2021-03-29比特股BTS大额转账的记录
|16:54:45|zbbts001|zbsend001|10000000|
|00:20:00|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3954260|
|22:38:12|beos.gateway|onlineguru01|3954063|
|22:49:42|onlineguru01|binance-bts-1|3953761|
|16:55:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2286872|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1966929|
|16:54:48|zbsend001|binance-bts-1|1822910|
|00:03:24|zbsend001|binance-bts-1|1801981|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1800797|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 31, 2021, 01:36:57 am
(https://i.loli.net/2021/03/31/iUsljARWXeY8NdP.jpg)


2021-03-30比特股BTS大额转账的记录
|00:37:15|zbbts001|zbsend001|5000000|
|06:49:18|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1453569|
|10:35:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1251833|
|17:54:48|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|720038|
|22:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|498335|
|21:01:12|zbsend001|gate-io-bts66|493778|
|17:11:48|hitbtc-exchange|walletbtsvvv57|484743|
|22:17:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|467591|
|14:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|450363|
|14:27:48|red-head|binance-bts-1|445587|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 02, 2021, 02:27:53 am
(https://i.loli.net/2021/04/02/c3nsgAxGJq5PLZC.jpg)


2021-04-01比特股BTS大额转账的记录
|08:05:09|zbbts001|exxsend001|6000000|
|01:37:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|07:35:33|zbbts001|zbsend001|5000000|
|04:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2321706|
|07:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2260409|
|05:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2238949|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2226163|
|05:09:18|indodax-cold|bitcoinindonesia|2150000|
|05:32:42|zbsend001|binance-bts-1|1664159|
|04:45:12|zbsend001|binance-bts-1|1638867|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 03, 2021, 03:55:29 am
(https://i.loli.net/2021/04/03/KHPgj8VJm7wQlyt.jpg)


2021-04-02比特股BTS大额转账的记录
|01:22:09|zbbts001|zbsend001|10000000|
|15:35:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|23:07:42|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3953891|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3421177|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3108849|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2166795|
|16:58:21|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1962891|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1908093|
|15:35:51|zbsend001|binance-bts-1|1905694|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 04, 2021, 02:47:06 am
(https://i.loli.net/2021/04/04/lUMLyPp8IbzSj4Q.jpg)


2021-04-03比特股BTS大额转账的记录
|01:33:15|zbbts001|zbsend001|10000000|
|01:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|7326643|
|00:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2499436|
|01:14:51|yjq610|binance-bts-1|2000000|
|01:16:18|hlm610|binance-bts-1|2000000|
|01:17:42|qz610|binance-bts-1|2000000|
|01:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1702508|
|00:17:27|zbsend001|binance-bts-1|1365374|
|05:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1250000|
|05:40:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1249999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 05, 2021, 02:14:47 am
(https://i.loli.net/2021/04/05/a85LJpHXG7x4bEi.jpg)


2021-04-04比特股BTS大额转账的记录
|21:46:27|zbbts001|zbsend001|5000000|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1643022|
|08:13:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1311335|
|08:11:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1300000|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1252672|
|16:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1194531|
|15:52:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1189129|
|16:38:09|zbsend001|binance-bts-1|1111106|
|21:47:09|zbsend001|binance-bts-1|1109912|
|12:22:54|btsbots|demo.btsbots|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 06, 2021, 06:30:37 am
(https://i.loli.net/2021/04/06/LaGgwcWuflqSF1Z.jpg)


2021-04-05比特股BTS大额转账的记录
|21:59:48|zbbts001|zbsend001|10000000|
|19:30:30|zbbts001|zbsend001|8000000|
|17:20:27|zbbts001|zbsend001|6000000|
|19:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|5579639|
|21:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3475388|
|19:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3331898|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2526985|
|21:39:45|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1999990|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1898643|
|21:20:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1814940|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 07, 2021, 02:05:46 am
(https://i.loli.net/2021/04/07/TvdBJCWSzKm3sLA.jpg)


2021-04-06比特股BTS大额转账的记录
|01:20:15|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:47:27|zbbts001|zbsend001|8000000|
|01:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4223365|
|01:50:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4094999|
|00:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2565605|
|01:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1940649|
|23:23:27|aex-bts-deposit-wallet|liang-bts|1775130|
|00:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1513502|
|00:01:42|zbsend001|binance-bts-1|1513293|
|01:46:27|yjl20170630|binance-bts-1|1487000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 08, 2021, 02:26:46 am
(https://i.loli.net/2021/04/08/Re9VdfJvIpDSMNO.jpg)


2021-04-07比特股BTS大额转账的记录
|20:39:21|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:52:54|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|5000000|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1692519|
|20:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1135537|
|12:03:36|telephone|huobi-pro|1050297|
|12:04:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1050296|
|06:13:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|975801|
|15:19:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|917048|
|07:59:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|790222|
|20:42:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|760482|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 09, 2021, 02:51:35 am
(https://i.loli.net/2021/04/09/xvD2ewnQyIYCF1g.jpg)


2021-04-08比特股BTS大额转账的记录
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1512907|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1511561|
|20:00:15|yjl20170630|binance-bts-1|1487000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|782959|
|18:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|776499|
|07:28:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|765346|
|07:29:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|765345|
|18:17:03|zbsend001|binance-bts-1|717697|
|18:52:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|632619|
|20:22:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|611596|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 10, 2021, 03:10:50 am
(https://i.loli.net/2021/04/10/Npv8A6UeWoqgnXj.jpg)


2021-04-09比特股BTS大额转账的记录
|21:10:12|zbbts001|zbsend001|6000000|
|21:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1067494|
|16:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|938983|
|14:30:09|zwj-bts-cold|huobi-pro|900000|
|14:31:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|899999|
|21:06:00|zbsend001|binance-bts-1|850921|
|13:58:09|zbsend001|huobi-pro|779618|
|13:59:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|779617|
|16:07:39|zbsend001|binance-bts-1|746558|
|05:43:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|608568|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 11, 2021, 04:17:20 am
(https://i.loli.net/2021/04/11/ULOemHocpia3vfW.jpg)


2021-04-10比特股BTS大额转账的记录
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2295588|
|02:18:30|jinlicheng1|aex-bts-deposit-wallet|1390159|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1390158|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1051763|
|19:09:42|zbsend001|binance-bts-1|979074|
|13:30:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|902861|
|13:29:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|886870|
|06:24:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|761574|
|08:16:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|714917|
|13:38:45|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|556190|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 12, 2021, 04:20:52 am
(https://i.loli.net/2021/04/12/sDWvtMqAFciTdy9.jpg)


2021-04-11比特股BTS大额转账的记录
|20:21:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2111985|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1333582|
|01:34:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|764193|
|10:10:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|688020|
|13:23:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|678228|
|06:10:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|628835|
|02:16:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|607304|
|08:54:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|553356|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|553172|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 13, 2021, 04:36:31 am
(https://i.loli.net/2021/04/13/hVXrWIBlwxRe7nA.jpg)


2021-04-12比特股BTS大额转账的记录
|00:35:21|coinegg-main|huobi-pro|13174373|
|00:36:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|13174372|
|18:13:15|zbbts001|zbsend001|5000000|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1596975|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1065172|
|11:20:00|zbsend001|huobi-pro|933916|
|11:21:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|933915|
|23:21:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|912501|
|20:45:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|811756|
|23:09:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|800000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 14, 2021, 08:04:54 am
(https://i.loli.net/2021/04/14/s4Om1TyelMruR3g.jpg)


2021-04-13比特股BTS大额转账的记录
|16:35:51|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|20000000|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|3520068|
|21:59:39|bitcoinindonesia|indodax-cold|1900000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1422499|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1120152|
|23:29:51|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|999999|
|17:12:18|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|999998|
|17:13:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999997|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|926397|
|15:44:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|916571|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 15, 2021, 02:49:28 am
(https://i.loli.net/2021/04/15/G79cZSPrIgdeDtk.jpg)


2021-04-14比特股BTS大额转账的记录
|09:10:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1633839|
|10:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1595036|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1391783|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1159163|
|09:30:21|zbsend001|binance-bts-1|1144942|
|10:21:51|zbsend001|binance-bts-1|1113103|
|13:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1038778|
|13:40:48|zbsend001|binance-bts-1|1036054|
|09:52:39|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|999999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 16, 2021, 03:38:02 am
(https://i.loli.net/2021/04/16/PNIAR6GWeQD4EsM.jpg)


2021-04-15比特股BTS大额转账的记录
|23:43:54|zbbts001|zbsend001|8000000|
|14:59:15|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|5000000|
|01:20:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2161693|
|11:36:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|893570|
|11:37:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|893569|
|21:59:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|877584|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|867537|
|23:43:57|zbsend001|huobi-pro|857743|
|23:45:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|857742|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 17, 2021, 04:57:23 am
(https://i.loli.net/2021/04/17/7uXHdfrlNA2BypL.jpg)


2021-04-16比特股BTS大额转账的记录
|19:51:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|10:15:51|indodax-cold|bitcoinindonesia|3000000|
|02:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1101153|
|10:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1003785|
|06:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|845827|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|833551|
|06:03:21|zbsend001|binance-bts-1|827496|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|821412|
|02:03:51|zbsend001|binance-bts-1|821273|
|00:08:51|zbsend001|binance-bts-1|803371|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 18, 2021, 01:48:14 am
(https://i.loli.net/2021/04/18/yJ3a82wixVju4eN.jpg)


2021-04-17比特股BTS大额转账的记录
|14:13:48|zbbts001|zbsend001|8000000|
|14:15:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1214839|
|10:54:48|bitcoinindonesia|indodax-cold|1100000|
|12:45:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1041914|
|12:46:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1041913|
|01:25:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1037507|
|01:24:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1037501|
|11:40:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|920236|
|11:39:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|917335|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|909510|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 19, 2021, 04:43:21 am
(https://i.loli.net/2021/04/19/xg9uLEHO4FDAXhr.jpg)


2021-04-18比特股BTS大额转账的记录
|00:19:54|zbbts001|zbsend001|5000000|
|11:06:18|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:57:27|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2370152|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2217645|
|23:31:00|bitcoinindonesia|indodax-cold|2000000|
|11:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1238193|
|18:05:54|bos.btsbots|huobi-pro|1000000|
|18:09:24|bos.btsbots|huobi-pro|1000000|
|18:07:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 20, 2021, 02:15:15 am
(https://i.loli.net/2021/04/20/1tswWpzCnhyI9bJ.jpg)


2021-04-19比特股BTS大额转账的记录
|19:24:15|zbbts001|zbsend001|8000000|
|10:54:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2213585|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1837710|
|01:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1068364|
|22:53:18|bitcoinindonesia|indodax-cold|1000000|
|00:56:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|999999|
|21:30:15|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|946308|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|855115|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|838642|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 21, 2021, 01:34:42 am
(https://i.loli.net/2021/04/21/bcUiSn26mKYAZeC.jpg)


2021-04-20比特股BTS大额转账的记录
|14:26:42|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|22000000|
|12:26:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|3035722|
|22:15:18|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2279079|
|16:07:48|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|22:20:06|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|16:10:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1941644|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1581789|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 22, 2021, 02:29:12 am
(https://i.loli.net/2021/04/22/3T6bpdXeolKJAHx.jpg)


2021-04-21比特股BTS大额转账的记录
|00:25:21|zbbts001|zbsend001|5000000|
|16:36:06|zbbts001|zbsend001|5000000|
|16:42:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|5000000|
|14:06:27|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|4000000|
|16:44:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2999999|
|13:00:36|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2500000|
|14:08:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|16:41:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1659151|
|03:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1277038|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 23, 2021, 01:07:24 am
(https://i.loli.net/2021/04/23/MHVmL9o2PdAzl3p.jpg)


2021-04-22比特股BTS大额转账的记录
|00:56:33|zbbts001|zbsend001|5000000|
|08:39:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|898444|
|13:24:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|642034|
|22:00:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|486588|
|05:10:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|469962|
|06:39:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|452722|
|07:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|443747|
|20:19:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|439125|
|03:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|413703|
|01:15:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|399998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 24, 2021, 02:56:00 am
(https://i.loli.net/2021/04/24/zkIHU5lfYhwOcG6.jpg)


2021-04-23比特股BTS大额转账的记录
|00:59:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|10:31:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yjl20170630|5000000|
|11:31:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2663415|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2232401|
|10:31:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yjq610|2000000|
|10:37:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qz610|2000000|
|10:39:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|hlm610|2000000|
|10:32:15|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1955442|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1871561|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 25, 2021, 03:13:54 am
(https://i.loli.net/2021/04/25/rzNEgOV3dIjHn5D.jpg)


2021-04-24比特股BTS大额转账的记录
|14:38:57|zbbts001|zbsend001|8000000|
|00:48:27|zbbts001|zbsend001|6000000|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2386503|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2061198|
|14:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1322277|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|893271|
|05:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|802591|
|06:54:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|742232|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|703643|
|14:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|601896|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 26, 2021, 03:05:14 am
(https://i.loli.net/2021/04/26/bYpdqzKn9E1Zuye.jpg)


2021-04-25比特股BTS大额转账的记录
|22:45:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|14:58:39|hitbtc-exchange|walletbtsvvv57|1520152|
|16:09:24|walletbtsvvv57|hitbtc-payout|1520100|
|09:43:06|huobi-bts-withdrawal|hitbtc-exchange|1049999|
|16:09:30|hitbtc-payout|huobi-pro|1025020|
|16:10:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1025019|
|14:21:15|huobi-bts-withdrawal|li13753841577|599919|
|06:24:42|zbsend001|huobi-pro|545852|
|06:25:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|545851|
|08:32:54|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|456652|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 27, 2021, 03:22:14 am
(https://i.loli.net/2021/04/27/aTUeIhA6JdMzxSW.jpg)


2021-04-26比特股BTS大额转账的记录
|13:50:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|925848|
|14:50:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|603500|
|14:15:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|499998|
|14:16:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|499997|
|14:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|430577|
|14:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|422217|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|404097|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|395426|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|374567|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 28, 2021, 02:23:50 am
(https://i.loli.net/2021/04/28/InhJEU8CVDXTcaL.jpg)


2021-04-27比特股BTS大额转账的记录
|14:06:33|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|10000000|
|05:33:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|17:28:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|17:30:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1352684|
|20:33:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1297000|
|11:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1150201|
|17:29:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1000009|
|17:28:18|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|17:29:03|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 29, 2021, 06:09:01 am
(https://i.loli.net/2021/04/29/P9z6jNFoYwHAQ1c.jpg)


2021-04-28比特股BTS大额转账的记录
|00:34:54|zbbts001|zbsend001|8000000|
|16:36:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|16:19:09|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|02:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1191356|
|14:12:24|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|09:11:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|01:55:54|dantc-85767555|binance-bts-1|950000|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|900645|
|14:27:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|707860|
|14:28:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|707859|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 30, 2021, 07:27:48 am
(https://i.loli.net/2021/04/30/sNhfZ8pWzCbqD4F.jpg)


2021-04-29比特股BTS大额转账的记录
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|610528|
|21:38:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|493201|
|10:10:36|zbsend001|binance-bts-1|483306|
|04:10:06|zbsend001|binance-bts-1|464810|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|464809|
|01:18:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|433268|
|01:19:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|433267|
|03:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|331080|
|02:37:33|huobi-bts-withdrawal|mxccom|300000|
|05:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|282518|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 01, 2021, 01:27:04 am
(https://i.loli.net/2021/05/01/oZNFQXueP9UCgxV.jpg)


2021-04-30比特股BTS大额转账的记录
|15:41:33|zbbts001|zbsend001|5000000|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1542892|
|21:40:54|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|969613|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|865399|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|687116|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|684288|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|682175|
|14:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|641032|
|15:42:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|628847|
|15:41:36|zbsend001|binance-bts-1|620779|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 02, 2021, 06:40:44 am
(https://i.loli.net/2021/05/02/ijmHYQBdGAUMnS6.jpg)


2021-05-01比特股BTS大额转账的记录
|08:18:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1721469|
|03:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1385327|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1035696|
|09:37:33|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000000|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|957523|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|810115|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|735349|
|08:20:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|648319|
|10:12:18|zbsend001|binance-bts-1|637570|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 03, 2021, 03:12:43 am
(https://i.loli.net/2021/05/03/gdnSa5RicG4DL3A.jpg)


2021-05-02比特股BTS大额转账的记录
|01:30:48|zbbts001|zbsend001|8000000|
|23:22:00|zbbts001|zbsend001|6000000|
|05:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3689844|
|23:22:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|indodax-cold|2638517|
|21:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1258479|
|07:51:48|zbsend001|huobi-pro|1199000|
|07:52:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1198999|
|05:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1173180|
|23:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1165312|
|21:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1112827|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 04, 2021, 03:45:49 am
(https://i.loli.net/2021/05/04/mFXeUTHz978kZvb.jpg)


2021-05-03比特股BTS大额转账的记录
|19:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1223247|
|11:54:18|bitcoinindonesia|indodax-cold|1000000|
|19:28:54|zbsend001|binance-bts-1|950196|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|614435|
|22:05:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|604847|
|18:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|542401|
|01:28:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|524978|
|10:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|518313|
|23:47:12|zbsend001|binance-bts-1|502343|
|18:27:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|481046|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 05, 2021, 06:07:53 am
(https://i.loli.net/2021/05/05/G6DwY9MWk5e1aZq.jpg)


2021-05-04比特股BTS大额转账的记录
|16:11:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|23:17:39|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|2958754|
|22:59:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1796285|
|22:55:21|bitcoinindonesia|binance-bts-1|1790414|
|16:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1770464|
|20:51:15|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1500000|
|18:24:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1299998|
|18:25:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1299997|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1037067|
|17:09:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|999998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 06, 2021, 02:52:21 am
(https://i.loli.net/2021/05/06/yea4nftWuR2SLxp.jpg)


2021-05-05比特股BTS大额转账的记录
|11:55:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:12:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|3086530|
|12:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1896124|
|16:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1160653|
|22:41:42|indodax-cold|bitcoinindonesia|1100000|
|17:50:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1064532|
|19:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1047896|
|16:24:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000000|
|19:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|977776|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 07, 2021, 02:15:23 am
(https://i.loli.net/2021/05/07/PwTYvpocuWq2xbN.jpg)


2021-05-06比特股BTS大额转账的记录
|07:21:15|beos.gateway|q|5673439|
|00:16:39|zbbts001|zbsend001|5000000|
|14:46:09|zbbts001|zbsend001|5000000|
|11:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1770572|
|11:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1509213|
|07:46:39|beos.gateway|q|1498954|
|03:03:54|beos.gateway|q|1307415|
|14:46:12|zbsend001|huobi-pro|1153813|
|14:47:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1153812|
|07:51:00|beos.gateway|q|1141580|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 08, 2021, 01:40:02 am
(https://i.loli.net/2021/05/08/isMxQkR13Xw6mHP.jpg)


2021-05-07比特股BTS大额转账的记录
|21:12:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|04:23:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|21:23:06|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|09:25:45|zbsend001|huobi-pro|1303978|
|09:26:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1303977|
|20:51:27|zbsend001|huobi-pro|1293041|
|20:52:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1293040|
|02:16:48|zbsend001|huobi-pro|1248878|
|02:17:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1248877|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1039182|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 09, 2021, 06:41:55 am
(https://i.loli.net/2021/05/09/TU3PXglkbxie8us.jpg)


2021-05-08比特股BTS大额转账的记录
|18:54:54|zbbts001|zbsend001|8000000|
|15:00:21|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|15:02:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|21:44:06|zbsend001|huobi-pro|1132664|
|21:45:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1132663|
|14:49:33|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|15:01:18|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|15:01:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|14:50:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|21:57:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|793418|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 10, 2021, 02:33:20 am
(https://i.loli.net/2021/05/10/ROdV3brlHP67gKT.jpg)


2021-05-09比特股BTS大额转账的记录
|01:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|8351628|
|01:00:12|fuck-no1|binance-bts-1|8351500|
|12:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1938804|
|01:00:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1465600|
|00:51:09|door-one|binance-bts-1|1400000|
|12:26:39|zbsend001|binance-bts-1|1181073|
|00:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1109814|
|12:42:09|zbsend001|huobi-pro|1090926|
|12:43:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1090925|
|00:47:42|zbsend001|binance-bts-1|1090126|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 11, 2021, 05:14:37 am
(https://i.loli.net/2021/05/11/qj3xTQSzBUbfIE1.jpg)


2021-05-10比特股BTS大额转账的记录
|17:02:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|02:44:09|zbsend001|binance-bts-1|1022939|
|02:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1022938|
|19:39:57|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|19:41:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|750513|
|18:02:33|zbsend001|binance-bts-1|674731|
|16:08:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|637807|
|22:08:24|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|635498|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|625843|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 12, 2021, 03:44:14 am
(https://i.loli.net/2021/05/12/6ocAD27t8glQOBv.jpg)


2021-05-11比特股BTS大额转账的记录
|18:59:09|zbbts001|zbsend001|8000000|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2992659|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2684968|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1489651|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1338832|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1223479|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1203385|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1177405|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1130808|
|01:39:27|zbsend001|binance-bts-1|967205|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 14, 2021, 02:08:03 am
(https://i.loli.net/2021/05/14/8jdnHGX79ebOlcw.jpg)


2021-05-13比特股BTS大额转账的记录
|08:59:21|zbbts001|zbsend001|8000000|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1657392|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|847334|
|08:02:54|zbsend001|gate-io-bts66|750016|
|22:00:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|599998|
|22:01:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|599997|
|13:43:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|499999|
|00:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|499997|
|11:19:39|li13753841577|huobi-pro|465757|
|11:20:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|465756|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 15, 2021, 03:29:57 am
(https://i.loli.net/2021/05/15/qsD4gGROE5BIZF6.jpg)


2021-05-14比特股BTS大额转账的记录
|17:51:30|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|18000000|
|18:04:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|4000000|
|18:05:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|03:10:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1489999|
|03:11:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1489998|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1332956|
|03:04:24|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1122479|
|18:00:27|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|18:04:27|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|18:04:33|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 16, 2021, 10:06:04 am
(https://i.loli.net/2021/05/16/W4l9kcr8pAUIKhd.jpg)


2021-05-15比特股BTS大额转账的记录
|00:35:09|zbbts001|zbsend001|5000000|
|13:24:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|user85|527986|
|00:09:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|493778|
|00:49:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|462902|
|00:47:45|zbsend001|binance-bts-1|462865|
|20:13:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|359919|
|20:11:39|zbsend001|huobi-pro|359910|
|13:43:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|337027|
|15:24:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|324130|
|00:08:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|287411|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 17, 2021, 07:03:05 am
(https://i.loli.net/2021/05/17/KMlzHhfAJn5VZqx.jpg)


2021-05-16比特股BTS大额转账的记录
|01:35:48|zbbts001|zbsend001|8000000|
|23:38:00|zbbts001|zbsend001|6000000|
|15:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2890074|
|15:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2360115|
|22:12:57|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1500000|
|15:42:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1300000|
|18:02:18|bitcoinindonesia|indodax-cold|1300000|
|16:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1279659|
|16:00:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1269852|
|23:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|797950|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 18, 2021, 03:06:49 am
(https://i.loli.net/2021/05/18/khmdAF8DRyNnIoX.jpg)


2021-05-17比特股BTS大额转账的记录
|12:45:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1269980|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1063049|
|02:00:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1061892|
|01:43:33|zbsend001|huobi-pro|946476|
|01:44:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|946475|
|05:15:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|813197|
|05:16:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|813196|
|10:12:36|zbsend001|huobi-pro|803931|
|10:13:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|803930|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 19, 2021, 02:39:58 am
(https://i.loli.net/2021/05/19/W813aU7RLl5KZEt.jpg)


2021-05-18比特股BTS大额转账的记录
|01:35:54|zbbts001|zbsend001|5000000|
|06:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|767384|
|23:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|715268|
|22:56:03|zbsend001|binance-bts-1|689806|
|06:06:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|587511|
|06:08:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|587510|
|22:32:03|zbsend001|binance-bts-1|470567|
|22:40:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|470566|
|21:20:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|407322|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|403260|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 20, 2021, 07:31:03 am
(https://i.loli.net/2021/05/20/7QXFmT1vc8wCg6k.jpg)


2021-05-19比特股BTS大额转账的记录
|22:12:00|zbbts001|zbsend001|10000000|
|20:11:45|zbbts001|zbsend001|8000000|
|19:43:12|zbbts001|zbsend001|6000000|
|19:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3821381|
|19:25:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2999999|
|21:00:15|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2706703|
|20:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1558413|
|20:13:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1369873|
|19:55:12|zbsend001|qq1303326739|1308184|
|20:56:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1294826|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 21, 2021, 03:52:19 am
(https://i.loli.net/2021/05/21/1cCeGiqpOfHo5mP.jpg)


2021-05-20比特股BTS大额转账的记录
|20:20:33|zbbts001|zbsend001|8000000|
|08:58:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yjl20170630|6000000|
|14:52:21|zbbts001|zbsend001|5000000|
|09:00:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yjq610|5000000|
|11:12:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|11:11:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2999999|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2624369|
|21:48:06|bitcoinindonesia|indodax-cold|2563055|
|09:06:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qz610|2090000|
|09:04:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|hlm610|2000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 22, 2021, 06:04:08 am
(https://i.loli.net/2021/05/22/McYrqt2eVLuxKbT.jpg)


2021-05-21比特股BTS大额转账的记录
|22:54:54|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:12:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2999999|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2456285|
|14:48:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1223227|
|23:49:48|zbsend001|binance-bts-1|1123678|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1101927|
|05:00:54|beos.gateway|lisa86|1006420|
|12:11:24|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|12:11:27|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 23, 2021, 06:34:43 am
(https://i.loli.net/2021/05/23/WXHzlYGhFCpIosM.jpg)


2021-05-22比特股BTS大额转账的记录
|00:56:51|zbbts001|zbsend001|8000000|
|13:10:12|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2193328|
|01:03:48|zbsend001|waterkawaye509|2000000|
|14:55:21|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1999999|
|00:56:54|zbsend001|waterkawaye509|1500000|
|00:56:57|zbsend001|lulu-xu|1500000|
|05:08:42|qq1303326739|zbbts001|1340860|
|03:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1026841|
|13:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1018421|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 24, 2021, 04:18:50 am
(https://i.loli.net/2021/05/24/vodJQFZeOqr5c6D.jpg)


2021-05-23比特股BTS大额转账的记录
|01:12:12|zbbts001|zbsend001|7000000|
|21:27:18|zbbts001|zbsend001|6000000|
|16:59:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2365164|
|18:58:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|13:27:33|zbsend001|huobi-pro|1838563|
|13:28:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1838562|
|14:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1221591|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1022330|
|18:57:39|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 25, 2021, 03:59:56 am
(https://i.loli.net/2021/05/25/T5AKlG8XxscOmMW.jpg)


2021-05-24比特股BTS大额转账的记录
|11:02:48|zbbts001|zbsend001|10000000|
|01:12:15|zbbts001|zbsend001|8000000|
|10:07:54|zbbts001|zbsend001|6000000|
|16:17:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2751450|
|14:20:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2000004|
|18:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1843283|
|11:33:57|zbsend001|gate-io-bts66|1784582|
|07:08:21|indodax-cold|bitcoinindonesia|1550000|
|11:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1434598|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 26, 2021, 03:26:17 am
(https://i.loli.net/2021/05/26/SGfhINgzctm4DWM.jpg)


2021-05-25比特股BTS大额转账的记录
|16:36:30|zbbts001|zbsend001|8000000|
|01:29:39|zbbts001|zbsend001|3000000|
|19:57:21|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|10:18:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1053121|
|20:00:21|aex-bts-withdrawal-wallet|zbbts001|910045|
|11:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|851567|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|834067|
|19:00:24|zbsend001|binance-bts-1|808145|
|10:16:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|691601|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|642978|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 28, 2021, 01:40:10 am
(https://i.loli.net/2021/05/28/GrnyXJqMHk62dCV.jpg)


2021-05-27比特股BTS大额转账的记录
|20:44:00|exchange.btsbots|abc.btsbots|7000000|
|15:43:27|zbbts001|zbsend001|6000000|
|01:28:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4673413|
|15:06:24|yjl20170630|binance-bts-1|2088000|
|13:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2001989|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2001205|
|12:58:54|eth5000|usdt4103|2000000|
|12:59:27|usdt4103|binance-bts-1|2000000|
|13:00:24|mi125|usdt4103|2000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 29, 2021, 02:58:19 am
(https://i.loli.net/2021/05/29/N7fw4m3rGHxd2Ks.jpg)


2021-05-28比特股BTS大额转账的记录
|16:39:42|zbbts001|zbsend001|8000000|
|11:43:03|zbbts001|zbsend001|6000000|
|13:27:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4672718|
|13:36:48|waterkawaye509|zbbts001|2000000|
|17:29:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1845662|
|14:37:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1623042|
|11:04:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1422339|
|13:33:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1376007|
|10:46:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1159188|
|12:52:45|zbsend001|binance-bts-1|1031810|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 30, 2021, 04:37:15 am
(https://i.loli.net/2021/05/30/w9AdcXgjWBZ3Q8H.jpg)


2021-05-29比特股BTS大额转账的记录
|18:00:27|zbbts001|zbsend001|7000000|
|15:53:42|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|15:56:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1999999|
|00:35:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1195650|
|15:48:51|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|15:55:03|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|15:55:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1000000|
|15:50:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|14:20:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|927332|
|18:37:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|906224|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 31, 2021, 03:06:23 am
(https://i.loli.net/2021/05/31/Gg31Sm9qXiznwCJ.jpg)


2021-05-30比特股BTS大额转账的记录
|22:07:18|aleks|rudex-bts|1998908|
|15:44:24|zbsend001|huobi-pro|629786|
|15:45:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|629785|
|00:06:21|zbsend001|gate-io-bts66|617008|
|22:43:24|zbsend001|huobi-pro|568501|
|22:44:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|568500|
|00:24:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|560213|
|18:59:51|bittrex-deposit|binance-bts-1|408405|
|19:20:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|408404|
|09:05:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|402929|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 01, 2021, 01:48:04 am
(https://i.loli.net/2021/06/01/LIbdHe7B6vN94wQ.jpg)


2021-05-31比特股BTS大额转账的记录
|20:45:12|zbbts001|zbsend001|6000000|
|21:55:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2581323|
|17:27:18|huobi-bts-withdrawal|huangguatiao1984|843166|
|19:48:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|589384|
|19:57:06|zbsend001|binance-bts-1|570181|
|10:31:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|426135|
|05:52:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|390230|
|11:50:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|388461|
|05:36:54|zbsend001|binance-bts-1|373787|
|23:44:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|304511|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 02, 2021, 03:06:18 pm
(https://i.loli.net/2021/06/02/k2yStTrzxQWEnqp.jpg)


2021-06-01比特股BTS大额转账的记录
|10:55:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|456667|
|16:44:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|432078|
|00:40:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|415354|
|09:24:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|396939|
|22:17:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|388696|
|16:24:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|376905|
|09:36:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|374734|
|09:37:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|374733|
|20:26:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|349403|
|03:03:45|tka295tka|gate-io-bts66|329704|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 03, 2021, 04:44:09 am
(https://i.loli.net/2021/06/03/pWeZBLlRwcsX1Go.jpg)


2021-06-02比特股BTS大额转账的记录
|12:19:45|zbsend001|huobi-pro|643885|
|12:21:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|643884|
|13:39:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|538352|
|23:58:48|zbsend001|binance-bts-1|351386|
|12:05:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|339490|
|03:14:03|zbsend001|huobi-pro|238602|
|03:15:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|238601|
|16:17:48|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|217439|
|19:15:06|gate-io-bts66|zbbts001|189541|
|21:44:15|zbsend001|gate-io-bts66|173674|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 04, 2021, 03:13:01 am
(https://i.loli.net/2021/06/04/lyc36LYMxH2OGAk.jpg)


2021-06-03比特股BTS大额转账的记录
|19:36:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|21:35:54|zbsend001|huobi-pro|957633|
|21:36:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|957632|
|18:23:42|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|773079|
|00:21:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|755336|
|17:58:24|zbsend001|binance-bts-1|711391|
|15:13:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|675703|
|14:21:18|zbsend001|binance-bts-1|656537|
|20:32:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|617700|
|20:28:54|zbsend001|binance-bts-1|563747|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 05, 2021, 03:02:13 am
(https://i.loli.net/2021/06/05/g8vjlQOztWNuYVU.jpg)


2021-06-04比特股BTS大额转账的记录
|09:12:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|09:13:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|918518|
|09:28:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|873068|
|08:58:15|zbsend001|binance-bts-1|848582|
|09:26:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|706405|
|16:53:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|653873|
|16:21:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|636985|
|15:32:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|619217|
|15:33:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|619216|
|16:20:18|zbsend001|huobi-pro|568506|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 06, 2021, 04:36:43 am
(https://i.loli.net/2021/06/06/4bVin89QqSlHKXh.jpg)


2021-06-05比特股BTS大额转账的记录
|01:09:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|04:30:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|651618|
|17:26:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|511275|
|21:38:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|452424|
|21:32:48|zbsend001|binance-bts-1|451959|
|17:24:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|439729|
|04:19:48|zbsend001|binance-bts-1|393132|
|21:47:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|328169|
|09:22:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|309341|
|16:33:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|305185|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 07, 2021, 02:02:33 am
(https://i.loli.net/2021/06/07/x3Po5yUwFXTLnge.jpg)


2021-06-06比特股BTS大额转账的记录
|23:54:03|zbbts001|zbsend001|6000000|
|23:13:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2157544|
|16:16:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|880798|
|14:58:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|871313|
|14:56:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|815535|
|14:55:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|779262|
|22:52:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|755009|
|14:54:21|zbsend001|huobi-pro|715969|
|14:57:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|714318|
|15:21:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|700000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 08, 2021, 02:00:58 am
(https://i.loli.net/2021/06/08/rnotqVJblz7mv6p.jpg)


2021-06-07比特股BTS大额转账的记录
|13:19:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|1370058|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1370057|
|19:39:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1084758|
|05:37:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|983979|
|08:20:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|947623|
|01:33:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|766495|
|00:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|691706|
|08:18:18|zbsend001|binance-bts-1|676486|
|19:37:45|zbsend001|huobi-pro|602387|
|22:33:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|577192|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 09, 2021, 03:15:54 am
(https://i.loli.net/2021/06/09/TiYpQdyV85GzvIX.jpg)


2021-06-08比特股BTS大额转账的记录
|22:07:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|13:24:33|zbsend001|huobi-pro|700075|
|13:25:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|700074|
|05:40:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|591170|
|05:41:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|591169|
|17:33:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|586885|
|17:35:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|586884|
|22:22:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|526336|
|22:23:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|526335|
|04:50:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|523486|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 11, 2021, 03:08:21 am
(https://i.loli.net/2021/06/11/BjRhWiUKtTMV2ub.jpg)


2021-06-10比特股BTS大额转账的记录
|18:19:54|zbbts001|zbsend001|5000000|
|04:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|665726|
|18:19:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|658590|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|629297|
|18:18:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|535289|
|00:41:24|zbsend001|binance-bts-1|531066|
|00:48:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|505100|
|00:49:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|505099|
|04:38:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|490342|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|428753|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 12, 2021, 05:48:17 am
(https://i.loli.net/2021/06/12/IKejypkH1vFqdQ8.jpg)


2021-06-11比特股BTS大额转账的记录
|00:48:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|950000|
|00:50:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|949999|
|11:22:45|zbsend001|huobi-pro|614924|
|11:23:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|614923|
|13:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|558695|
|13:27:45|zbsend001|binance-bts-1|481245|
|23:42:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|463546|
|04:02:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|374708|
|15:08:03|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|360768|
|20:12:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|339614|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 13, 2021, 02:59:37 am
(https://i.loli.net/2021/06/13/dBls8KhMA7oLpQG.jpg)


### 2021-06-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量
|:----:|:----:|:----:|:----:|
|12:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1009136|
|12:04:12|red-truck|binance-bts-1|1000045|
|05:51:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|06:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999997|
|10:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|661529|
|08:30:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|634144|
|08:32:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|634143|
|09:53:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|614741|
|17:16:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|528127|
|17:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|528126|
<br/>
比特股社区手机端app下载链接:https://app.btspp.io
比特股社区网页钱包链接:https://wallet.bitshares.org
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 14, 2021, 02:58:48 am
(https://i.loli.net/2021/06/14/5gXY1ShGmpwsa4R.jpg)


2021-06-13比特股BTS大额转账的记录
|05:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|551610|
|08:19:12|zbsend001|huobi-pro|546170|
|08:20:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|546169|
|05:29:12|zbsend001|binance-bts-1|519693|
|12:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|484817|
|11:54:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|484569|
|23:13:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|469801|
|23:14:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|469800|
|23:03:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|450495|
|23:05:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|450494|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 15, 2021, 03:23:06 am
(https://i.loli.net/2021/06/15/KlOQ7ZjtsLbvwJU.jpg)


2021-06-14比特股BTS大额转账的记录
|00:47:24|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|971078|
|14:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|784791|
|21:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|760438|
|14:13:12|zbsend001|binance-bts-1|724278|
|15:07:12|zbsend001|binance-bts-1|695876|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|695875|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|510193|
|21:14:12|zbsend001|binance-bts-1|507743|
|22:34:12|zbsend001|binance-bts-1|487917|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 16, 2021, 05:09:09 am
(https://i.loli.net/2021/06/16/WZHRsVhcf4GqFTU.jpg)


2021-06-15比特股BTS大额转账的记录
|00:27:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4393268|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1719700|
|16:36:54|bittrex-deposit|binance-bts-1|1718701|
|00:04:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000000|
|00:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|918255|
|00:27:51|zbsend001|binance-bts-1|716182|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|625330|
|00:03:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|606667|
|00:02:42|zbsend001|binance-bts-1|542866|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 20, 2021, 01:20:19 am
(https://i.loli.net/2021/06/20/wPHCtrq7fQ3XTub.jpg)


2021-06-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:39:27|zbbts001|zbsend001|5000000|
|09:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|757248|
|09:02:24|chris-boot-2019|binance-bts-1|699999|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|613466|
|02:09:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|507642|
|02:07:24|zbsend001|binance-bts-1|501338|
|08:10:06|bittrex-deposit|binance-bts-1|479147|
|15:00:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|440816|
|01:03:06|zbsend001|huobi-pro|419724|
|01:04:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|419723|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 21, 2021, 02:21:00 am
(https://i.loli.net/2021/06/21/cXStO5fx4YVhlaI.jpg)


2021-06-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:46:30|bittrex-deposit|c3127.d0618|2999995|
|17:08:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|411181|
|10:33:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|389148|
|06:11:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|380307|
|18:16:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|363113|
|07:49:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|362604|
|18:16:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|337718|
|07:49:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|337460|
|08:21:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|324863|
|16:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|298938|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 22, 2021, 03:39:03 am
(https://i.loli.net/2021/06/22/bHBpFhVkLCw6Z83.jpg)


2021-06-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|923199|
|13:22:21|zbsend001|binance-bts-1|762104|
|13:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|762103|
|05:55:21|zbsend001|binance-bts-1|736511|
|06:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|736510|
|11:29:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|643450|
|11:23:21|zbsend001|binance-bts-1|565592|
|06:16:21|zbsend001|binance-bts-1|527851|
|06:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|527850|
|05:48:21|zbsend001|binance-bts-1|520044|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 23, 2021, 03:38:22 am
(https://i.loli.net/2021/06/23/RkWFtlV5JniNqpK.jpg)


### 2021-06-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:50:12|zbbts001|zbsend001|8000000|
|22:34:45|zbbts001|zbsend001|8000000|
|00:32:03|zbbts001|zbsend001|5000000|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2945510|
|20:38:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|22:05:15|zbsend001|gate-io-bts66|1375616|
|21:40:45|zbsend001|gate-io-bts66|1255311|
|21:49:06|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|1192142|
|21:40:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1046617|
|21:40:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|929777|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 24, 2021, 02:30:25 pm
(https://i.loli.net/2021/06/24/RGvQgOyA8dPVJWt.jpg)


2021-06-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:31:06|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1168763|
|14:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|694943|
|13:56:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|688261|
|08:51:51|zbsend001|binance-bts-1|575718|
|10:13:39|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|515172|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|473654|
|21:46:57|zbsend001|binance-bts-1|470915|
|08:55:51|zbsend001|binance-bts-1|460654|
|03:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|370410|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 25, 2021, 02:51:30 am
(https://i.loli.net/2021/06/25/4MqIpDoUh2suOj3.jpg)


2021-06-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:52:18|huobi-bts-withdrawal|netcompass2017|4544980|
|21:54:30|huobi-bts-withdrawal|netcompass2017|3999999|
|11:02:45|zbsend001|binance-bts-1|620613|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|620612|
|11:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|614514|
|10:59:21|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|543396|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|503074|
|01:06:54|zbsend001|binance-bts-1|486457|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|486456|
|02:12:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|474394|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 26, 2021, 04:28:06 am
(https://i.loli.net/2021/06/26/tkz3pbcgMOLdaDU.jpg)


2021-06-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:09:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|03:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1882457|
|02:51:57|zbsend001|binance-bts-1|670476|
|02:51:27|zbsend001|binance-bts-1|641186|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|370999|
|06:44:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|345262|
|17:19:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|free-storage|300781|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|294122|
|17:57:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|282019|
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|264716|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 27, 2021, 03:34:46 am
(https://ftp.bmp.ovh/imgs/2021/06/45f38b80afda9faf.jpg)


2021-06-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:39:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|3023187|
|08:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3023186|
|06:53:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|440979|
|16:43:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|434357|
|22:07:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|422622|
|16:11:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|416806|
|22:07:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|388803|
|08:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|331550|
|16:17:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|free-storage|301027|
|08:23:36|free-storage|binance-bts-1|250778|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 28, 2021, 03:53:04 am
(https://i.loli.net/2021/06/28/gNibDfJxzseAML5.jpg)


2021-06-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:34:21|c3127.d0618|nl2dinjjx2yjtxauo1f|1011540|
|09:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|751551|
|22:10:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|659826|
|22:11:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|659825|
|09:31:30|zbsend001|binance-bts-1|552488|
|16:20:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|439485|
|21:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|256280|
|21:12:45|nl2dinjjx2yjtxauo1f|binance-bts-1|247500|
|00:01:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|wedgie-time|231608|
|18:39:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220419|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 29, 2021, 03:58:52 am
(https://i.loli.net/2021/06/29/rGcjtTAwgXNaDRL.jpg)


2021-06-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:22:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|577973|
|16:36:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|496488|
|05:02:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|419422|
|16:26:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|393510|
|12:21:21|aex-bts-withdrawal-wallet|poloniexwallet|299998|
|18:41:36|gate-io-bts66|zbbts001|199952|
|19:46:33|gate-io-bts66|huobi-pro|199952|
|19:48:21|gate-io-bts66|huobi-pro|199952|
|19:50:18|gate-io-bts66|huobi-pro|199952|
|19:51:54|gate-io-bts66|huobi-pro|199952|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 30, 2021, 02:23:13 am
(https://i.loli.net/2021/06/30/EjYrAMTxLKmchuG.jpg)


2021-06-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2523116|
|18:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1799017|
|18:05:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1578213|
|01:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1508263|
|02:00:24|nl2dinjjx2yjtxauo1f|binance-bts-1|1005000|
|02:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1004999|
|01:59:03|c3127.d0618|nl2dinjjx2yjtxauo1f|1000000|
|01:04:12|zbsend001|binance-bts-1|870775|
|01:53:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|783082|
|01:54:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|783081|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 01, 2021, 05:56:35 am
(https://i.loli.net/2021/07/01/EKnCU9INxWJlAL1.jpg)


2021-06-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:18:51|zbbts001|zbsend001|6000000|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1500498|
|23:17:51|c3127.d0618|bym8uzkhy34m9c|1000000|
|23:18:30|bym8uzkhy34m9c|binance-bts-1|1000000|
|06:33:21|zbsend001|huobi-pro|586599|
|06:34:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|586598|
|23:19:45|nl2dinjjx2yjtxauo1f|binance-bts-1|500000|
|23:16:12|c3127.d0618|nl2dinjjx2yjtxauo1f|499000|
|12:53:48|zbsend001|huobi-pro|429295|
|12:54:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|429294|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 02, 2021, 02:23:17 am
(https://i.loli.net/2021/07/02/FIr41p7t2hwvydx.jpg)


2021-07-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:07:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|eu5evqjk3n|4999999|
|15:01:18|netcompass2017|huobi-pro|1544000|
|15:02:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1543999|
|14:28:21|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|608384|
|23:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|444317|
|23:24:09|lambo2022|binance-bts-1|424000|
|15:45:36|zbsend001|gate-io-bts66|263493|
|15:03:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|236024|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|222737|
|14:53:03|gate-io-bts66|binance-bts-1|199955|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 03, 2021, 02:21:17 pm
(https://i.loli.net/2021/07/03/zwd4CIluDgRZEoa.jpg)


2021-07-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:35:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bittrex-deposit|1095434|
|00:42:06|bittrex-deposit|bitsharesmanagement.group|1095429|
|16:24:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|682692|
|16:25:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|682691|
|03:31:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|499463|
|12:45:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|430626|
|03:41:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|327205|
|10:19:45|bittrex-deposit|huobi-pro|300000|
|10:20:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|299999|
|10:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|233859|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 04, 2021, 05:56:20 am
(https://i.loli.net/2021/07/04/bAfHcQLpkSmEqyo.jpg)


2021-07-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:40:51|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|500000|
|20:01:36|bittrex-deposit|binance-bts-1|249995|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|249994|
|11:50:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|daniel-woo|200000|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|118515|
|20:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|104965|
|07:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|103622|
|22:34:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|100484|
|01:05:57|john-one|probit-bts|65000|
|16:26:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|63171|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 06, 2021, 02:41:49 am
(https://i.loli.net/2021/07/06/JjQk39c2YNpoi75.jpg)


2021-07-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|866641|
|03:04:54|zbsend001|binance-bts-1|866346|
|20:09:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|491292|
|19:42:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|342747|
|20:11:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|321450|
|17:02:42|czlsn338366|nyob-one|250000|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|224752|
|06:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206834|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200023|
|17:12:54|nyob-one|bitsharesmanagement.group|200000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 07, 2021, 08:02:07 am
(https://i.loli.net/2021/07/07/KDMkafwC6lFRG1v.jpg)


2021-07-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:21:39|netcompass2017|huobi-pro|7000989|
|17:22:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|7000988|
|00:00:45|zbbts001|zbsend001|6000000|
|20:23:51|zbbts001|zbsend001|6000000|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1502794|
|17:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1326824|
|18:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1090563|
|18:45:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1087000|
|18:05:24|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|23:51:24|zbsend001|binance-bts-1|953837|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 08, 2021, 02:44:55 am
(https://i.loli.net/2021/07/08/meraEWuICX9DYZh.jpg)


2021-07-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:09:48|zbbts001|zbsend001|6000000|
|00:00:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1261093|
|00:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1065950|
|15:05:36|zbsend001|binance-bts-1|746773|
|15:09:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|746772|
|01:53:27|zbsend001|binance-bts-1|721492|
|02:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|721491|
|00:16:54|zbsend001|binance-bts-1|711628|
|00:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|711627|
|14:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|661498|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 09, 2021, 01:56:32 am
(https://i.loli.net/2021/07/09/JbEK9eLzxnRBtIS.jpg)


2021-07-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:09:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1017442|
|00:09:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|911504|
|00:01:54|zbsend001|binance-bts-1|909428|
|12:02:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|568162|
|16:03:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|537134|
|11:57:45|c3127.d0618|nl2dinjjx2yjtxauo1f|500000|
|11:59:12|nl2dinjjx2yjtxauo1f|binance-bts-1|500000|
|16:27:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|489062|
|05:43:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|477684|
|05:44:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|477683|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 10, 2021, 02:51:09 am
(https://i.loli.net/2021/07/10/AnXkIb2GCBYJxLf.jpg)


2021-07-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:32:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|697709|
|04:42:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|480313|
|16:58:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|476864|
|08:56:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|432742|
|21:31:12|zbsend001|huobi-pro|376394|
|06:09:27|zbsend001|gate-io-bts66|351021|
|06:02:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|350475|
|02:24:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|319880|
|06:58:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|313648|
|18:20:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|311674|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 11, 2021, 03:59:42 am
(https://i.loli.net/2021/07/11/MyjV4HLpivrPKu8.jpg)


2021-07-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:25:03|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|17:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|554411|
|17:15:03|make-million|binance-bts-1|540000|
|08:25:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|506476|
|22:27:18|aex-bts-withdrawal-wallet|jademont|434431|
|22:06:36|zbsend001|gate-io-bts66|256210|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|249650|
|21:42:21|aex-bts-withdrawal-wallet|jademont|237375|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|228633|
|21:49:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|208887|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 12, 2021, 04:27:48 am
(https://i.loli.net/2021/07/12/yzOraRgGhqUiS9w.jpg)


2021-07-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|300078|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|222154|
|17:41:33|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|139037|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|121787|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|111586|
|18:24:42|zbsend001|binance-bts-1|78419|
|00:02:24|eliza85|binance-bts-1|65580|
|20:02:39|love8zf02|zbbts001|63848|
|09:41:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|53232|
|09:42:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|53231|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 13, 2021, 02:08:35 am
(https://i.loli.net/2021/07/13/XbYNGhyVOPswMKA.jpg)


2021-07-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:00:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|688261|
|15:55:51|zbsend001|binance-bts-1|671688|
|15:30:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|313733|
|15:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|288130|
|23:46:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|273208|
|23:43:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|267706|
|17:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|234958|
|18:48:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|218347|
|18:49:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|218346|
|21:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206551|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 14, 2021, 02:29:52 am
(https://i.loli.net/2021/07/14/excCquBQXNDLwjW.jpg)


2021-07-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:09:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1101341|
|22:26:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|440277|
|18:52:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|425791|
|22:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|364570|
|19:16:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|342626|
|03:04:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|334565|
|13:53:09|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|300000|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|299999|
|22:46:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|219616|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 15, 2021, 02:02:01 am
(https://i.loli.net/2021/07/15/5ItLKnhlwkAGzoD.jpg)


2021-07-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|527094|
|10:12:12|futuredac|binance-bts-1|522008|
|11:23:54|night-wolf|alpha-dog|516100|
|18:54:54|alpha-dog|night-wolf|480000|
|14:20:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|alpha-dog|472587|
|19:36:48|night-wolf|alpha-dog|232250|
|22:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|208864|
|18:54:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|alpha-dog|199799|
|11:28:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|165280|
|11:26:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|159493|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 16, 2021, 02:14:26 am
(https://i.loli.net/2021/07/16/14mqGMFUVzBZCdS.jpg)


2021-07-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:09:42|bitcoinindonesia|indodax-cold|1742342|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|344346|
|15:40:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|331025|
|03:14:36|zbsend001|gate-io-bts66|250114|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|210702|
|09:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|209186|
|16:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206050|
|16:32:30|zbsend001|huobi-pro|202699|
|16:33:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|202698|
|16:32:03|gate-io-bts66|binance-bts-1|199949|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 17, 2021, 03:41:43 am
(https://i.loli.net/2021/07/17/v5GSN9CpgyjPLtx.jpg)


2021-07-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:10:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|840000|
|07:12:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|839999|
|15:47:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|649248|
|15:48:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|649247|
|22:10:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|596707|
|17:45:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|544871|
|22:09:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|483049|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|407519|
|17:49:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|391310|
|18:41:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|356975|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 19, 2021, 03:32:21 am
(https://i.loli.net/2021/07/19/jaiuk6Fvdw5U9gt.jpg)


2021-07-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|867922|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|662151|
|16:33:18|zbsend001|binance-bts-1|646129|
|11:33:42|zbsend001|binance-bts-1|539784|
|16:23:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|457797|
|23:01:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|352518|
|23:23:09|bitkan-bts-321|huobi-pro|233670|
|23:24:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|233670|
|00:07:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|199999|
|12:00:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|147817|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 20, 2021, 03:56:39 am
(https://i.loli.net/2021/07/20/pilvqFOZrESa7Yb.jpg)


2021-07-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:01:15|zbbts001|zbsend001|5000000|
|16:01:15|zbsend001|zbbts001|1288421|
|21:02:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|625818|
|21:18:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|375934|
|12:04:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|364367|
|12:00:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|277939|
|15:15:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|234399|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|234398|
|06:52:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|230156|
|21:57:03|mxccom|huobi-pro|219998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 21, 2021, 02:36:34 am
(https://i.loli.net/2021/07/21/smjoKTHRDzQhLa5.jpg)


2021-07-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:57:09|zbsend001|gate-io-bts66|1475777|
|09:56:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|514616|
|13:25:18|huobi-bts-withdrawal|harry0710|500000|
|11:46:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|465795|
|12:32:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|460422|
|11:48:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|356018|
|18:08:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|330915|
|12:22:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|326862|
|13:40:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|322664|
|17:51:21|aex-bts-withdrawal-wallet|liangyun5201314|226366|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 22, 2021, 02:52:18 am
(https://i.loli.net/2021/07/22/BNuy6MdUrzkcK3V.jpg)


2021-07-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:36:36|zbbts001|zbsend001|10000000|
|15:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|8608870|
|15:28:42|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3978014|
|15:40:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|2065380|
|15:36:39|zbsend001|binance-bts-1|2000000|
|15:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1810863|
|15:40:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1810862|
|15:56:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1562027|
|18:29:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1452217|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 23, 2021, 02:27:07 am
(https://i.loli.net/2021/07/23/EVHQuLKD4X36af1.jpg)


2021-07-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2161372|
|13:27:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2112111|
|23:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|740115|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|735109|
|09:06:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|595449|
|08:52:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|553317|
|23:11:42|coinex-hot|binance-bts-1|534115|
|09:44:39|leon0201|aex-bts-deposit-wallet|503640|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|503639|
|23:30:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|423805|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 25, 2021, 02:42:59 am
(https://i.loli.net/2021/07/25/vwdhjKPNksexJS3.jpg)


2021-07-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:45:21|zbbts001|zbsend001|6000000|
|20:00:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1241863|
|16:45:24|zbsend001|huobi-pro|866625|
|16:46:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|866624|
|18:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|721941|
|19:54:36|zbsend001|binance-bts-1|680803|
|18:34:21|zbsend001|binance-bts-1|647476|
|06:30:18|zbsend001|huobi-pro|639801|
|06:31:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|639800|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|524089|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 26, 2021, 03:33:23 am
(https://i.loli.net/2021/07/26/nbaiFtRrhuPONlK.jpg)


2021-07-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:16:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1000000|
|15:17:51|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|01:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|789556|
|00:52:45|zbsend001|binance-bts-1|702287|
|11:47:30|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|461751|
|09:58:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|417925|
|09:12:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|360897|
|19:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|283231|
|10:44:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|266177|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|253511|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 27, 2021, 01:52:47 am
(https://i.loli.net/2021/07/27/NHM4gSzkhxRmWqr.jpg)


2021-07-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:57:57|zbbts001|zbsend001|6000000|
|15:50:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3285417|
|08:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1741505|
|15:36:39|lulu-xu|zbbts001|1500000|
|14:41:42|waterkawaye509|zbbts001|1445000|
|15:46:33|zbsend001|binance-bts-1|1124596|
|15:49:33|zbsend001|binance-bts-1|1051100|
|11:20:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|947948|
|08:44:39|zbsend001|binance-bts-1|941470|
|11:49:12|exxsend001|huobi-pro|929900|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 28, 2021, 03:21:12 am
(https://i.loli.net/2021/07/28/YxugB2L1PGeC4El.jpg)


2021-07-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:29:57|zbbts001|zbsend001|5000000|
|03:44:15|huobi-bts-withdrawal|bos.btsbots|1000000|
|04:01:36|huobi-bts-withdrawal|bos.btsbots|1000000|
|20:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|779537|
|18:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|770249|
|00:43:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|558560|
|10:55:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|534202|
|07:18:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|526381|
|07:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|526380|
|13:55:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|515731|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 29, 2021, 04:20:05 am
(https://i.loli.net/2021/07/29/iQPXjNplRqGkf5A.jpg)


2021-07-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:43:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|877003|
|19:42:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|876994|
|14:42:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|636270|
|03:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|621129|
|21:45:39|zbsend001|huobi-pro|599887|
|21:46:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|599886|
|03:18:18|zbsend001|binance-bts-1|579576|
|07:20:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|535264|
|07:26:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|376132|
|23:48:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bittrex-deposit|315514|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 30, 2021, 01:52:17 am
(https://i.loli.net/2021/07/30/yJr9Iqg47LQiDvn.jpg)


2021-07-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:34:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|02:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1852924|
|15:00:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1270362|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1153813|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1012229|
|23:34:51|zbsend001|binance-bts-1|1002363|
|14:54:39|zbsend001|binance-bts-1|805019|
|14:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|786595|
|14:28:09|zbsend001|binance-bts-1|758238|
|16:15:39|zbsend001|binance-bts-1|709523|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 31, 2021, 05:02:58 am
(https://i.loli.net/2021/07/31/mwZUiDpSKCoF7uJ.jpg)


2021-07-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:44:51|waterkawaye509|zbbts001|2000000|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|854253|
|15:33:09|zbsend001|huobi-pro|764782|
|15:34:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|764781|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|546969|
|09:02:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|526414|
|22:36:15|zbsend001|binance-bts-1|481845|
|17:11:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|447085|
|19:51:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|397860|
|17:01:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|391684|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 01, 2021, 04:31:32 am
(https://i.loli.net/2021/08/01/x61W5eVA3DIcHUb.jpg)


2021-07-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:52:39|zbbts001|zbsend001|6000000|
|12:21:33|bittrex-deposit|bitshares2010|2271646|
|11:19:57|bitshares2010|bittrex-deposit|2266666|
|16:52:42|zbsend001|binance-bts-1|1011511|
|17:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1011510|
|05:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|782368|
|21:49:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|617097|
|04:55:54|zbsend001|binance-bts-1|582418|
|08:09:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|554894|
|08:07:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|487681|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 02, 2021, 05:50:00 am
(https://i.loli.net/2021/08/02/SmZlTA4xRy2gUIC.jpg)


2021-08-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:24:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|641277|
|20:15:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|638325|
|09:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|290287|
|16:53:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|287521|
|13:29:09|teemo|bitkan-bts-321|250000|
|04:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|223591|
|04:29:03|rudex-market|binance-bts-1|222592|
|07:55:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|183699|
|08:58:45|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|173780|
|16:43:27|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|162447|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 03, 2021, 03:43:00 am
(https://i.loli.net/2021/08/03/WTIYHuQVaAFgPb7.jpg)


2021-08-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:34:39|zbbts001|zbsend001|6000000|
|14:19:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1481696|
|14:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1461386|
|14:24:30|zbsend001|binance-bts-1|1458661|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1342239|
|14:08:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1200000|
|14:09:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1199999|
|14:14:48|zbsend001|binance-bts-1|1151572|
|20:22:03|zbsend001|binance-bts-1|1130763|
|20:39:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1031400|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 04, 2021, 03:21:20 am
(https://i.loli.net/2021/08/04/5Y93Hosu6gv47eV.jpg)


2021-08-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1029136|
|14:21:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000000|
|13:07:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|435600|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|293165|
|02:00:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|265631|
|01:55:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|256899|
|23:12:00|panhong-bts|binance-bts-1|225000|
|13:06:54|gate-io-bts66|zbbts001|199954|
|04:10:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|174799|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|165482|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 05, 2021, 04:43:13 am
(https://i.loli.net/2021/08/05/O84RGHeiQhJ7jSv.jpg)


2021-08-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1238861|
|23:23:12|zbsend001|binance-bts-1|1048518|
|23:09:00|honda1|huobi-pro|200000|
|23:10:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199999|
|23:20:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|172999|
|21:12:24|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|139885|
|21:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|139884|
|02:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|109853|
|16:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|109438|
|11:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|105485|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 06, 2021, 08:37:11 am
(https://i.loli.net/2021/08/06/fcMb2Zu1gNdkiRD.jpg)


2021-08-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1204531|
|21:56:36|zbsend001|binance-bts-1|917445|
|05:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|890267|
|05:49:54|zbsend001|binance-bts-1|890218|
|13:36:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|700000|
|13:38:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|699999|
|10:40:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|441700|
|20:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|396611|
|13:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|380556|
|13:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|332101|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 07, 2021, 04:31:39 am
(https://i.loli.net/2021/08/07/WPuxfjzI6VEhZi8.jpg)


2021-08-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:38:18|zbbts001|zbsend001|5000000|
|13:11:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|588789|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|343218|
|09:48:09|huiker1205|binance-bts-1|298400|
|12:41:36|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|265002|
|14:19:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|195602|
|10:39:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|191399|
|00:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|183820|
|23:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|181709|
|09:34:06|zbsend001|huobi-pro|165554|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 08, 2021, 03:38:45 am
(https://i.loli.net/2021/08/08/gOzGFPt6a79XJiv.jpg)


2021-08-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:11:57|huobi-bts-withdrawal|bos.btsbots|780248|
|20:50:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|622558|
|21:32:54|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|530252|
|19:12:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|499998|
|19:13:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|499997|
|21:02:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|463261|
|20:50:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|404662|
|01:37:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|368457|
|01:36:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|353238|
|20:58:57|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|338001|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 09, 2021, 03:07:10 am
(https://i.loli.net/2021/08/09/Tlf4d2xOnNYbJzA.jpg)


2021-08-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2265205|
|19:43:57|zbsend001|binance-bts-1|1124300|
|20:15:24|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|22:30:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|958706|
|22:21:54|zbsend001|binance-bts-1|958619|
|19:44:12|zbsend001|binance-bts-1|919793|
|05:42:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|653727|
|08:52:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|603234|
|12:22:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|599999|
|12:21:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|599998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 10, 2021, 02:39:35 am
(https://i.loli.net/2021/08/10/QIkUDeyoVmHgcYE.jpg)


2021-08-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:31:48|zbbts001|zbsend001|8000000|
|01:34:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1222222|
|01:35:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1222221|
|17:55:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|crypto-uej|1000485|
|00:31:54|zbsend001|huobi-pro|945976|
|00:33:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|945975|
|14:19:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|900000|
|14:20:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|899999|
|00:38:09|zbsend001|huobi-pro|838046|
|00:39:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|838045|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 11, 2021, 03:30:33 am
(https://i.loli.net/2021/08/11/GINpti6TJyAsrLm.jpg)


2021-08-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1932315|
|04:43:12|zbsend001|binance-bts-1|1063926|
|23:02:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1028666|
|23:03:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1028665|
|11:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1011443|
|11:19:54|zbsend001|binance-bts-1|1003725|
|07:33:15|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|02:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|804287|
|07:36:03|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|728412|
|07:37:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|728411|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 12, 2021, 01:24:58 am
(https://i.loli.net/2021/08/12/ebwl7EX5Jtf1oZz.jpg)


2021-08-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:01:06|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:00:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3145603|
|23:43:21|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|23:48:42|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1883988|
|20:20:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1450987|
|19:50:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1376366|
|22:00:12|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1364027|
|23:40:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1341354|
|23:44:48|zbsend001|binance-bts-1|1253006|
|19:45:45|zbsend001|binance-bts-1|1176403|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 14, 2021, 08:03:43 am
(https://i.loli.net/2021/08/14/orJWLnYVZ6zie9D.jpg)


2021-08-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1119732|
|22:08:54|huobi-bts-withdrawal|mxccom|1089000|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|993492|
|19:30:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|884710|
|19:48:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|840122|
|02:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|651640|
|23:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|440371|
|19:22:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|399918|
|19:18:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|339036|
|09:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|313260|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 15, 2021, 04:35:07 am
(https://i.loli.net/2021/08/15/O6Ug3itcKDHx8Wd.jpg)


2021-08-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|489507|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|483981|
|19:15:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|473931|
|22:21:24|zbsend001|binance-bts-1|466233|
|07:36:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|403297|
|04:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|385448|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|299999|
|07:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|262631|
|12:03:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|223422|
|04:40:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220282|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 16, 2021, 07:21:22 am
(https://i.loli.net/2021/08/16/gHrUDYLBc89PEiG.jpg)


2021-08-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:32:06|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:14:45|zbsend001|binance-bts-1|1166503|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1166502|
|18:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1002063|
|17:56:15|zbsend001|binance-bts-1|921068|
|17:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|871007|
|21:38:45|zbsend001|huobi-pro|853791|
|21:39:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|853790|
|17:29:45|zbsend001|binance-bts-1|839189|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|823418|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 17, 2021, 12:22:31 am
(https://i.loli.net/2021/08/17/MiDThEYauPnK793.jpg)


2021-08-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:26:15|zbbts001|zbsend001|5000000|
|08:22:24|beos.gateway|thread|2500493|
|16:30:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|651256|
|17:23:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|600378|
|16:22:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|552083|
|12:24:39|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|499139|
|13:43:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|493512|
|01:09:54|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|476725|
|13:42:24|zbsend001|huobi-pro|475644|
|17:35:42|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|427911|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 18, 2021, 02:54:29 am
(https://i.loli.net/2021/08/18/zoYHDI68vqybT5J.jpg)


2021-08-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:30:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1670908|
|17:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1412819|
|17:46:18|zbsend001|binance-bts-1|1366298|
|17:27:48|zbsend001|binance-bts-1|871985|
|10:27:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|566597|
|09:19:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|560601|
|22:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|553673|
|22:45:00|zbsend001|binance-bts-1|516316|
|09:30:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|503084|
|09:29:42|zbsend001|binance-bts-1|480106|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 19, 2021, 01:33:07 am
(https://i.loli.net/2021/08/19/zirsYJKMl29Rp5q.jpg)


2021-08-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:59:51|zbbts001|zbsend001|6000000|
|18:52:45|zbsend001|binance-bts-1|751091|
|19:00:39|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|751090|
|06:46:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|606416|
|06:48:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|433146|
|09:22:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|431961|
|04:49:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|430678|
|18:50:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|418310|
|05:18:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|408074|
|10:06:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|404066|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 21, 2021, 03:40:24 am
(https://i.loli.net/2021/08/21/k12RLvzqBNy4JCS.jpg)


2021-08-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|471477|
|00:41:30|zbsend001|binance-bts-1|466128|
|05:16:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|422307|
|09:59:30|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|362730|
|14:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|196204|
|14:36:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|181625|
|03:19:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|117618|
|00:00:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|111324|
|10:49:42|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|105642|
|09:09:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|103348|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 22, 2021, 03:45:06 am
(https://i.loli.net/2021/08/22/l6vpHaFmO2JWA3h.jpg)


2021-08-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:11:24|zbsend001|gate-io-bts66|370792|
|01:30:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|364996|
|21:09:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|261708|
|01:25:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|243999|
|06:18:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|190510|
|06:20:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|190509|
|17:19:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|179671|
|14:49:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|176605|
|14:46:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|175866|
|11:48:27|hongcaibao111|binance-bts-1|166000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 23, 2021, 02:33:57 am
(https://i.loli.net/2021/08/23/vLTEoacRG3NA7hq.jpg)


2021-08-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:33:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1095393|
|02:11:24|zbsend001|binance-bts-1|1094356|
|12:41:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1000000|
|12:42:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|17:30:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|918342|
|17:20:51|zbsend001|binance-bts-1|893412|
|19:38:27|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|760041|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|357342|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|277440|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 24, 2021, 04:26:33 am
(https://i.loli.net/2021/08/24/IxTRgLEwsc6v2bD.jpg)


2021-08-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:54:00|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|18:56:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|08:21:45|zbsend001|huobi-pro|1346361|
|08:23:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1346360|
|08:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1013626|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|952541|
|08:21:18|zbsend001|binance-bts-1|929624|
|20:35:42|tm19900402|bos.btsbots|749990|
|19:57:36|bos.btsbots|tm19900402|749900|
|22:19:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|679998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 02, 2021, 10:37:14 am
(https://i.loli.net/2021/09/02/xCa3TIu7KohVp5q.jpg)


2021-09-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:17:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1647025|
|19:12:06|zbsend001|binance-bts-1|685787|
|18:22:06|zbsend001|binance-bts-1|528792|
|06:32:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|299836|
|19:51:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|172300|
|20:00:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|172299|
|17:21:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|161871|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|146535|
|22:48:18|bobo2|bittrex-deposit|113998|
|15:26:48|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|108000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 03, 2021, 08:47:27 am
(https://i.loli.net/2021/09/03/uLiyWX3khIGMFfH.jpg)


2021-09-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:17:45|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|02:04:24|huobi-bts-withdrawal|bos.btsbots|975003|
|17:47:15|zbsend001|binance-bts-1|768003|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|768002|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|564563|
|17:26:15|zbsend001|binance-bts-1|549394|
|17:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|549393|
|14:27:06|zbsend001|gate-io-bts66|384243|
|19:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|254580|
|21:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|241947|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 04, 2021, 03:31:44 am
(https://i.loli.net/2021/09/04/qoaiM5ulm3RrINL.jpg)


2021-09-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:26:06|zbbts001|zbsend001|5000000|
|17:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1044510|
|18:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|873142|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|841974|
|16:59:15|zbsend001|binance-bts-1|832064|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|801273|
|18:25:51|zbsend001|binance-bts-1|760057|
|17:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|751351|
|16:49:48|zbsend001|binance-bts-1|598963|
|17:26:39|zbsend001|binance-bts-1|592604|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 05, 2021, 06:02:31 am
(https://i.loli.net/2021/09/05/YiLB1dauEvtSUzD.jpg)


2021-09-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:25:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|14:43:42|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|14:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|779712|
|13:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|778418|
|14:25:51|zbsend001|binance-bts-1|762798|
|12:53:09|zbsend001|binance-bts-1|494515|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|346285|
|16:00:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|258810|
|22:00:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|237744|
|15:51:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|231247|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 06, 2021, 10:17:32 am
(https://pic.imgdb.cn/item/6135ea6a44eaada739c09b55.jpg)


2021-09-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:38:27|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|800751|
|18:01:51|zbsend001|binance-bts-1|796204|
|17:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|534314|
|17:34:15|zbsend001|binance-bts-1|507543|
|23:59:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|469150|
|08:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|300207|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|270943|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|265118|
|08:03:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|255553|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 06, 2021, 10:18:23 am
(https://pic.imgdb.cn/item/6135ea6a44eaada739c09b55.jpg)


2021-09-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:38:27|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|800751|
|18:01:51|zbsend001|binance-bts-1|796204|
|17:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|534314|
|17:34:15|zbsend001|binance-bts-1|507543|
|23:59:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|469150|
|08:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|300207|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|270943|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|265118|
|08:03:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|255553|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 08, 2021, 02:43:45 pm
(https://i.loli.net/2021/09/08/UKb9p4N37rlERqy.jpg)


2021-09-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:54:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|985409|
|22:54:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|808533|
|23:56:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|703167|
|23:57:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|703166|
|23:44:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|613687|
|23:45:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|613686|
|17:42:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|593031|
|22:54:00|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|522569|
|22:34:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|489814|
|03:14:09|huobi-bts-withdrawal|bos.btsbots|474601|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 09, 2021, 11:06:17 am
(https://i.loli.net/2021/09/09/SytwgrvRM8G4BuF.jpg)


2021-09-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:33:33|zbbts001|zbsend001|7000000|
|05:33:33|zbsend001|gate-io-bts66|1435213|
|00:32:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1431739|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1314287|
|01:33:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1309885|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1207628|
|01:12:30|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1048496|
|01:15:12|zbsend001|huobi-pro|954619|
|01:16:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|954618|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|905460|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 12, 2021, 04:36:11 am
(https://i.loli.net/2021/09/12/tqcgBGNbEJTW1Xd.jpg)


2021-09-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:44:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|705907|
|09:45:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|705906|
|14:13:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|502860|
|09:42:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|278487|
|09:43:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|278486|
|06:04:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|274196|
|06:05:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|274195|
|09:36:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|269725|
|09:37:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|269724|
|08:12:06|aex-bts-withdrawal-wallet|mhzhu2019|260000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 13, 2021, 03:27:17 am
(https://i.loli.net/2021/09/13/ku8i4NjozICpl9n.jpg)


2021-09-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1277543|
|16:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|780083|
|16:23:51|zbsend001|jinlicheng1|780076|
|16:27:21|jinlicheng1|binance-bts-1|780075|
|15:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|605789|
|23:43:00|zbsend001|gate-io-bts66|581681|
|21:39:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|538090|
|15:36:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|536526|
|14:36:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|401276|
|14:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|391058|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 14, 2021, 04:44:04 am
(https://i.loli.net/2021/09/14/oth7SvO6zUj4qiw.jpg)


2021-09-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:12:03|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:49:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1068173|
|22:48:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1000001|
|22:36:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|673725|
|22:37:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|673724|
|15:46:33|zbsend001|gate-io-bts66|543616|
|14:49:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|515200|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|479549|
|20:10:27|zbsend001|binance-bts-1|417704|
|22:29:30|zbsend001|huobi-pro|405385|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 16, 2021, 01:18:11 am
(https://i.loli.net/2021/09/16/p15bdfLUTNXDn9s.jpg)


2021-09-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:38:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|timur1984|1029000|
|13:40:57|huobi-bts-withdrawal|timur1984|797000|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|625682|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|529559|
|12:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|521784|
|18:58:39|zbsend001|binance-bts-1|415441|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|415440|
|11:57:21|zbsend001|binance-bts-1|414111|
|18:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|413729|
|23:24:45|zbsend001|binance-bts-1|399580|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 17, 2021, 04:02:45 am
(https://i.loli.net/2021/09/17/G15aY24tUQpESDd.jpg)


2021-09-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:15:06|zbbts001|zbsend001|6000000|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1106418|
|02:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|980802|
|01:57:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|808961|
|09:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|779096|
|05:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|727525|
|08:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|455751|
|03:20:18|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|434828|
|18:30:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|434503|
|02:08:00|zbsend001|binance-bts-1|426428|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 18, 2021, 03:30:08 am
(https://i.loli.net/2021/09/18/LPocnqte5Cv9AxB.jpg)


2021-09-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:15:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|05:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1042594|
|19:19:51|timur1984|bitsharesmanagement.group|1000000|
|05:38:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|999999|
|11:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|546452|
|07:06:39|bitsharesmanagement.group|make-million|500000|
|11:19:00|zbsend001|binance-bts-1|421184|
|12:30:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|402227|
|12:21:21|zbsend001|binance-bts-1|388678|
|06:37:30|zbsend001|binance-bts-1|374899|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 19, 2021, 02:19:49 pm
(https://i.loli.net/2021/09/19/9kExVvw3q8I5LXG.jpg)


2021-09-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:21:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|3889998|
|14:22:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|3889997|
|03:47:06|timur1984|timur19041984|750002|
|14:29:30|timur19041984|bitsharesmanagement.group|750000|
|03:57:24|timur19041984|bitsharesmanagement.group|750000|
|03:58:39|bitsharesmanagement.group|timur19041984|749950|
|09:47:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|630000|
|09:48:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|629999|
|03:11:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|474354|
|02:35:03|mxccom|xiaoming|424998|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 20, 2021, 05:10:53 am
(https://i.loli.net/2021/09/20/yeJA3sZbD7igCdj.jpg)


2021-09-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|745076|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|440503|
|02:46:18|poloniexwallet|binance-bts-1|435273|
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|406029|
|00:38:00|zbsend001|binance-bts-1|403213|
|00:26:27|zbsend001|binance-bts-1|361223|
|09:04:18|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|294503|
|09:35:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|233643|
|18:36:45|zbsend001|gate-io-bts66|232995|
|05:57:51|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|231757|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 21, 2021, 10:09:01 am
(https://i.loli.net/2021/09/21/fkm8NhbevZYqB9d.jpg)


2021-09-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:10:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|940798|
|02:10:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|848967|
|20:48:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|815077|
|20:49:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|815076|
|02:07:03|mxccom|binance-bts-1|799998|
|20:48:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|368098|
|10:36:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|347971|
|10:52:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|328852|
|10:53:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|328851|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|317045|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 22, 2021, 06:23:36 am
(https://i.loli.net/2021/09/22/CsPuTXOedBJx4pD.jpg)


2021-09-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:33:33|zbbts001|zbsend001|6000000|
|08:27:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1371080|
|08:34:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1041158|
|10:06:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|hongcaibao111|960029|
|04:44:57|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|932933|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|932932|
|08:38:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|849821|
|08:39:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|849820|
|07:54:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|xuekun-123|802886|
|08:33:33|zbsend001|huobi-pro|750124|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 23, 2021, 07:19:13 am
(https://i.loli.net/2021/09/23/1gzJ2smhVSrYaek.jpg)


2021-09-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:07:36|huobi-bts-withdrawal|harry0710|747381|
|05:47:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|635139|
|05:48:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|635138|
|23:06:30|make-million|bitsharesmanagement.group|500000|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|449737|
|19:06:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|417031|
|16:05:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|384630|
|16:06:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|384629|
|04:23:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|327134|
|04:24:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|327133|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: ebit on September 23, 2021, 02:45:36 pm
 :)加油!
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 24, 2021, 04:24:58 am
(https://i.loli.net/2021/09/24/miP3ZatDIqhpW9g.jpg)


2021-09-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:05:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|626000|
|02:06:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|625999|
|00:49:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|622499|
|00:51:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|622498|
|20:30:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|513729|
|21:05:54|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|500000|
|22:31:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|455282|
|12:49:45|zbsend001|huobi-pro|429472|
|12:50:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|429471|
|20:26:27|zbsend001|binance-bts-1|414902|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 27, 2021, 03:52:25 pm
(https://i.loli.net/2021/09/27/6kAREVDIbswZfUX.jpg)


2021-09-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|5014844|
|23:18:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|4953855|
|17:31:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4070713|
|17:21:42|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|3614500|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2116893|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1429033|
|15:49:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1099999|
|20:12:57|kimu0601|binance-bts-1|1018041|
|16:46:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|20:10:30|kimu0601|binance-bts-1|1000000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 28, 2021, 03:55:57 am
(https://i.loli.net/2021/09/28/wKjyGlkOquM9Bsv.jpg)


2021-09-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:20:15|zbsend001|binance-bts-1|454409|
|07:31:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|454408|
|19:11:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|435821|
|19:24:39|zbsend001|gate-io-bts66|371694|
|20:07:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|358155|
|13:12:03|aex-bts-withdrawal-wallet|wwwtaobaocom|356150|
|09:03:33|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|263708|
|00:01:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|210683|
|07:01:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|202932|
|10:00:39|gate-io-bts66|zbbts001|199951|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 29, 2021, 03:42:54 am
(https://i.loli.net/2021/09/29/v8B3ycgZ1doFtkK.jpg)


2021-09-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:41:12|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|23:31:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|800000|
|23:30:03|mxccom|huobi-pro|799998|
|05:40:15|zbsend001|wangjun14156|449997|
|13:36:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|398272|
|20:55:27|zbsend001|gate-io-bts66|376077|
|22:31:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|367373|
|22:29:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|348218|
|22:10:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|300590|
|22:08:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|300000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 30, 2021, 05:08:53 am
(https://i.loli.net/2021/09/30/IOZ5XGoqb29Wxpk.jpg)


2021-09-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:29:03|zbbts001|zbsend001|5000000|
|12:31:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|706924|
|12:25:33|dazhima1|binance-bts-1|706919|
|12:12:12|zbsend001|gate-io-bts66|413210|
|22:02:57|as-a-bell|e-light|288507|
|12:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|285305|
|08:28:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|274533|
|08:27:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|267670|
|08:16:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|255494|
|22:11:33|e-light|binance-bts-1|252632|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 01, 2021, 05:10:40 am
(https://i.loli.net/2021/10/01/47WXnEtMQSvcJ9b.jpg)


2021-09-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|958940|
|13:10:12|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|920000|
|14:05:48|bittrex-deposit|binance-bts-1|696270|
|10:01:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|523498|
|09:54:54|zbsend001|binance-bts-1|474632|
|04:38:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|400969|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|261764|
|09:31:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|227644|
|12:06:21|gate-io-bts66|binance-bts-1|199950|
|12:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|199949|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 05, 2021, 11:25:19 am
(https://i.loli.net/2021/10/05/gZRXPSYCrI6O7fo.jpg)


2021-10-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:41:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599864|
|02:02:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599864|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599861|
|19:03:27|bittrex-deposit|binance-bts-1|587000|
|19:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|586999|
|00:46:39|huobi-bts-withdrawal|zzh2017|422836|
|10:31:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|405600|
|12:01:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|399907|
|01:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|275988|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 06, 2021, 04:32:49 am
(https://i.loli.net/2021/10/06/yPmbaqulXLcGrtA.jpg)


2021-10-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:00:42|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2250868|
|18:38:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1075500|
|18:39:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1075499|
|02:24:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|992164|
|21:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|525406|
|11:59:33|zbsend001|binance-bts-1|479450|
|21:38:42|zbsend001|binance-bts-1|466587|
|03:36:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|rpkw12345-bts-1|405817|
|06:06:54|rpkw12345-bts-1|gate-io-bts66|405817|
|21:30:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|382658|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 07, 2021, 05:17:52 am
(https://i.loli.net/2021/10/07/O1uJqwvtrAegCjz.jpg)


2021-10-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:56:33|zbbts001|zbsend001|7000000|
|23:48:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|729762|
|20:18:12|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|400000|
|23:57:03|zbsend001|binance-bts-1|360769|
|05:31:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|348423|
|05:25:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|340899|
|23:46:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|300056|
|16:14:24|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|274176|
|22:07:36|zbsend001|binance-bts-1|272469|
|23:15:36|zbsend001|binance-bts-1|262236|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 08, 2021, 07:08:27 am
(https://i.loli.net/2021/10/08/lkfNJb4Z9Wp6wja.jpg)


2021-10-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:34:18|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|4999634|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|4999633|
|00:46:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3396584|
|02:11:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2223199|
|00:02:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|590911|
|19:25:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|red-head|535673|
|15:31:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|444664|
|09:40:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|428578|
|16:02:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|404871|
|16:46:51|zbsend001|huobi-pro|398177|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 09, 2021, 01:37:28 am
(https://i.loli.net/2021/10/09/HaUW2m5vNkBGM1p.jpg)


2021-10-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:32:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1055893|
|15:39:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1055892|
|19:09:21|dennis168|huobi-pro|847600|
|19:10:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|847599|
|16:30:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|588909|
|16:22:48|zbsend001|binance-bts-1|498072|
|12:07:30|zbsend001|binance-bts-1|480688|
|12:09:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|480687|
|15:06:36|zbsend001|gate-io-bts66|440050|
|08:05:00|zbsend001|gate-io-bts66|321274|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 10, 2021, 04:05:05 am
(https://i.loli.net/2021/10/10/cx9Gs1uDCQX2mP5.jpg)


2021-10-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|602312|
|03:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|586918|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|563842|
|11:01:51|zbsend001|huobi-pro|540971|
|11:03:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|540970|
|00:40:21|zbsend001|binance-bts-1|528874|
|12:49:03|zbsend001|binance-bts-1|528074|
|03:11:24|zbsend001|binance-bts-1|524116|
|21:41:12|night-wolf|alpha-dog|443000|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|352239|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 13, 2021, 10:28:01 am
(https://i.loli.net/2021/10/13/cfjprzAYODLWhl4.jpg)


2021-10-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:03:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|tant24477751991-bts-1|506589|
|02:08:33|tant24477751991-bts-1|gate-io-bts66|506588|
|18:06:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|461349|
|21:30:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|449309|
|21:30:00|zbsend001|binance-bts-1|402779|
|13:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|380973|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|340860|
|09:00:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|281622|
|05:33:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|259281|
|13:48:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|254759|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 14, 2021, 02:19:28 am
(https://i.loli.net/2021/10/14/Xwo5kj8nAq1gBND.jpg)


2021-10-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:31:48|zbbts001|zbsend001|6000000|
|15:14:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|458892|
|11:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|399776|
|11:10:24|zbsend001|binance-bts-1|397827|
|23:30:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|389197|
|13:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|228714|
|13:47:21|zbsend001|binance-bts-1|225275|
|08:49:06|zbsend001|binance-bts-1|221000|
|08:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220999|
|23:21:42|alpha-dog|binance-bts-1|200000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 15, 2021, 02:41:54 am
(https://i.loli.net/2021/10/15/9hQRoqJU6XzZxdT.jpg)


2021-10-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:04:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1273373|
|20:00:12|zbsend001|binance-bts-1|715805|
|20:01:30|zbsend001|binance-bts-1|530920|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|525689|
|14:48:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|499999|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|472935|
|02:14:21|zbsend001|binance-bts-1|472926|
|01:45:03|zbsend001|binance-bts-1|465633|
|13:07:54|zbsend001|binance-bts-1|428529|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|428528|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 16, 2021, 11:38:59 am
(https://i.loli.net/2021/10/16/7gtrlzfdQL1HGXZ.jpg)


2021-10-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:34:30|zbbts001|zbsend001|6000000|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2218488|
|23:30:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1937765|
|02:17:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1324952|
|18:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1025940|
|18:16:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|999988|
|06:34:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|963966|
|23:26:51|zbsend001|binance-bts-1|805109|
|10:35:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|769256|
|23:26:42|zbsend001|binance-bts-1|751679|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 17, 2021, 04:34:30 am
(https://i.loli.net/2021/10/17/RnaF7hD6mgLKuzk.jpg)


2021-10-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2610856|
|01:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1113437|
|00:51:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1036500|
|12:45:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|504440|
|12:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|492507|
|13:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|469117|
|16:58:27|zbsend001|huobi-pro|418440|
|16:59:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|418439|
|23:31:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|381757|
|18:21:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|356331|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 18, 2021, 03:37:31 am
(https://i.loli.net/2021/10/18/fJxGe4YSoU9aQvn.jpg)


2021-10-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:13:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bilal1905|2461182|
|22:36:12|zbsend001|gate-io-bts66|395812|
|09:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|282128|
|09:39:21|b1gfish|binance-bts-1|280849|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|271832|
|15:55:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|259999|
|22:18:39|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|181786|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|181785|
|02:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|169782|
|11:36:12|zbsend001|aex-bts-deposit-wallet|135457|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 19, 2021, 05:05:53 am
(https://i.loli.net/2021/10/19/a7Dy15ilKqPfEQ2.jpg)


2021-10-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:55:00|committee-account|committee-market-maker|10000000|
|16:48:12|zbbts001|zbsend001|5000000|
|23:51:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|390205|
|20:21:57|bittrex-deposit|binance-bts-1|260498|
|20:30:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|260497|
|11:30:21|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|250000|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200560|
|02:30:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|173883|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|139676|
|19:00:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|128055|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 20, 2021, 07:48:47 am
(https://i.loli.net/2021/10/20/WFCirYIpk73gue8.jpg)


2021-10-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:33:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|pkazy0402|2031649|
|19:11:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|hitbtc-exchange|1337359|
|19:11:24|hitbtc-exchange|walletbtsvvv57|1337358|
|02:16:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1200000|
|02:18:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1199999|
|16:31:39|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|946537|
|16:26:57|zbsend001|binance-bts-1|882220|
|23:40:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|718301|
|23:36:03|zbsend001|binance-bts-1|597509|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|323930|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 21, 2021, 01:31:36 am
(https://i.loli.net/2021/10/21/GVsxHBPzagjkWhX.jpg)


2021-10-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:21:12|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|866491|
|14:31:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|302518|
|14:40:12|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|286237|
|04:06:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|283577|
|08:13:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|241651|
|03:38:21|gate-io-bts66|huobi-pro|199960|
|03:39:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199959|
|03:39:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|151834|
|03:40:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|151833|
|02:47:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|136702|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 22, 2021, 06:53:53 am
(https://i.loli.net/2021/10/22/vdgqy8il61WMHtP.jpg)


2021-10-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:54:36|bittrex-deposit|spsps|2203476|
|08:12:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|974484|
|08:14:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|974483|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|876490|
|04:40:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|545732|
|04:42:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|545731|
|05:36:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|486189|
|05:38:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|486188|
|19:51:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|377230|
|09:00:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|368699|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 23, 2021, 08:09:53 am
(https://i.loli.net/2021/10/23/BmsGtj6Uda1LSik.jpg)


2021-10-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:02:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|399898|
|22:03:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|399897|
|22:12:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|353382|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|300724|
|21:58:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|299999|
|21:59:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|299998|
|22:12:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|277657|
|11:08:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bittrex-deposit|250074|
|22:30:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|242402|
|01:42:24|sam-btsacc|binance-bts-1|215999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 24, 2021, 05:55:01 am
(https://i.loli.net/2021/10/24/toW69gbaOMPdRlI.jpg)


2021-10-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|199998|
|21:42:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|187799|
|19:06:03|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|181972|
|19:20:03|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|160000|
|13:44:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|157699|
|00:50:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|123199|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|123147|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|107838|
|16:00:39|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|103891|
|13:23:48|bitsharesmanagement.group|timur19041984|60000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 25, 2021, 02:09:27 am
(https://i.loli.net/2021/10/25/ihlK7c3OyWndufD.jpg)


2021-10-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|592972|
|20:56:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|561499|
|09:59:03|zbsend001|gate-io-bts66|248112|
|22:26:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|192918|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|185367|
|01:50:45|gate-io-bts66|zbbts001|169568|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|147435|
|20:06:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|146096|
|06:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|120542|
|15:24:36|zbsend001|binance-bts-1|66448|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 26, 2021, 01:21:06 am
(https://i.loli.net/2021/10/26/tkPfmsxnb7UFuSK.jpg)


2021-10-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|309820|
|01:06:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|285909|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|214682|
|23:45:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|211899|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|181294|
|19:49:42|bittrex-deposit|binance-bts-1|179125|
|04:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|176975|
|04:47:24|timur1984|binance-bts-1|110000|
|16:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|101625|
|23:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|100433|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 27, 2021, 01:17:47 am
(https://i.loli.net/2021/10/27/Leyph1EcntBx5qo.jpg)


2021-10-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:26:51|zbsend001|gate-io-bts66|414221|
|14:43:54|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|301491|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|301490|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|182250|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|157202|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|151520|
|23:43:00|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|147522|
|22:18:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|146095|
|07:35:21|gate-io-bts66|zbbts001|116250|
|22:01:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|114658|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 28, 2021, 04:19:16 am
(https://i.loli.net/2021/10/28/guxFr4cX5E3om8A.jpg)


2021-10-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1542308|
|00:02:03|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1410886|
|00:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1070513|
|00:13:21|zbsend001|binance-bts-1|714257|
|17:30:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|546291|
|17:28:03|zbsend001|binance-bts-1|534770|
|07:11:18|huobi-bts-withdrawal|huobi-pro|499999|
|07:12:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|499998|
|00:49:21|zbsend001|gate-io-bts66|472297|
|22:29:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|303040|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 30, 2021, 05:16:37 am
(https://i.loli.net/2021/10/30/Avk7xdcBo4teaNC.jpg)


2021-10-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:52:36|bittrex-deposit|gate-io-bts66|741414|
|17:54:03|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|453114|
|17:55:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|453113|
|20:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|430097|
|20:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|391536|
|19:53:57|zbsend001|binance-bts-1|308369|
|20:53:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bilal1905|300000|
|19:30:42|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|282102|
|06:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220648|
|02:51:39|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|213349|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on October 31, 2021, 04:44:16 am
(https://i.loli.net/2021/10/31/LWkxdcEXIC1fKlt.jpg)


2021-10-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:55:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1000210|
|13:23:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|959893|
|08:42:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|944534|
|08:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|944533|
|23:55:30|zbsend001|binance-bts-1|475632|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|358923|
|17:02:03|zbsend001|binance-bts-1|320875|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|266071|
|21:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|250741|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 01, 2021, 11:40:04 am
(https://i.loli.net/2021/11/01/oYsIV5ZkUMcbrdt.jpg)


2021-10-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:00:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1229290|
|22:51:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|996968|
|08:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|975449|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|935939|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|748730|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|636763|
|16:03:09|zbsend001|binance-bts-1|527386|
|16:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|527385|
|08:43:12|bittrex-deposit|binance-bts-1|498230|
|08:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|486564|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 02, 2021, 02:45:51 am
(https://i.loli.net/2021/11/02/H9VFJ63loyRbdqm.jpg)


2021-11-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:12:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|996307|
|20:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|996306|
|16:31:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|862262|
|15:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|831557|
|10:31:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|670813|
|10:22:27|zbsend001|binance-bts-1|589489|
|21:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|557798|
|16:30:45|zbsend001|binance-bts-1|531290|
|15:18:09|zbsend001|binance-bts-1|519868|
|21:43:39|zbsend001|binance-bts-1|495688|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 03, 2021, 02:22:48 am
(https://i.loli.net/2021/11/03/5Ip8SbxNEMhmPVX.jpg)


2021-11-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:15:48|zbbts001|zbsend001|5000000|
|02:30:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1840101|
|04:42:09|bittrex-deposit|web2|1092495|
|06:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1066030|
|06:03:21|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1029397|
|09:01:33|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1000000|
|09:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999999|
|23:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|952413|
|23:04:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|935509|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|867105|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 04, 2021, 07:49:15 am
(https://i.loli.net/2021/11/04/mQ4LnTUwqdjcak5.jpg)


2021-11-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:25:39|zbbts001|zbsend001|5000000|
|14:21:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1145245|
|10:40:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1051679|
|13:54:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|1000001|
|19:13:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|614092|
|11:31:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|593197|
|08:01:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|551465|
|10:34:48|zbsend001|binance-bts-1|533961|
|18:52:57|zbsend001|binance-bts-1|533196|
|11:28:06|zbsend001|binance-bts-1|495999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 05, 2021, 03:32:09 am
(https://i.loli.net/2021/11/05/ldtfqVMwKujR41G.jpg)


2021-11-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:59:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|498680|
|09:01:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|498679|
|09:05:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|401615|
|23:18:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|342177|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|330719|
|13:23:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|303856|
|14:01:12|zbsend001|binance-bts-1|303853|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|266522|
|21:58:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|259006|
|07:50:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|237098|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 06, 2021, 05:18:37 am
(https://i.loli.net/2021/11/06/hAIYWQLgNF2inTE.jpg)


2021-11-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|911618|
|10:58:03|zbsend001|aex-bts-deposit-wallet|910617|
|08:00:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|274042|
|10:48:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|262258|
|10:48:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|206056|
|08:10:12|gate-io-bts66|zbbts001|199960|
|17:34:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|189199|
|17:42:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|188899|
|17:50:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|157899|
|14:46:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|151899|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 07, 2021, 07:10:06 am
(https://i.loli.net/2021/11/07/p2KLd4z3Jo8HZIB.jpg)


2021-11-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:38:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|oliviersitbon1|1000169|
|02:44:30|oliviersitbon1|bitsharesmanagement.group|1000000|
|10:48:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|696640|
|10:49:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|696639|
|18:44:18|zbsend001|huobi-pro|424656|
|18:45:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|424655|
|20:26:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|406238|
|05:48:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|297961|
|18:50:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|230201|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|201274|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 08, 2021, 11:21:04 am
(https://i.loli.net/2021/11/08/XBH8mEjdv7eoFn5.jpg)


2021-11-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:43:15|zbsend001|huobi-pro|407762|
|11:44:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|407761|
|20:15:36|zbsend001|gate-io-bts66|357412|
|07:31:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|216190|
|07:21:03|bittrex-deposit|binance-bts-1|207573|
|06:13:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|sophia3101|200901|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|194827|
|12:02:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|174640|
|19:31:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|162513|
|23:31:39|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|148936|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 09, 2021, 06:03:21 am
(https://i.loli.net/2021/11/09/STXuqCMepBKxVw9.jpg)


2021-11-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:44:18|zbbts001|zbsend001|6000000|
|20:02:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2118950|
|19:56:12|jackkang|binance-bts-1|810000|
|20:01:42|jackkang|binance-bts-1|780000|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|751727|
|20:07:00|jackkang|binance-bts-1|750800|
|19:44:21|zbsend001|gate-io-bts66|618941|
|19:01:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|618699|
|19:01:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|552815|
|19:51:45|jackkang|binance-bts-1|500000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 10, 2021, 06:51:27 am
(https://i.loli.net/2021/11/10/67wFnasrCMWVx3G.jpg)


2021-11-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:19:39|beos.gateway|pigodien-hurton|5172179|
|03:34:51|beos.gateway|pigodien-hurton|2191919|
|03:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|899338|
|03:35:27|zbsend001|binance-bts-1|862100|
|03:43:54|beos.gateway|pigodien-hurton|521087|
|09:01:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|475834|
|08:54:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|329998|
|14:02:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|248465|
|01:05:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|247743|
|07:00:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|223167|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 11, 2021, 06:50:46 am
(https://i.loli.net/2021/11/11/LTR67Da8IzUFiqe.jpg)


2021-11-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:43:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bittrex-deposit|4999999|
|18:20:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|423210|
|18:10:42|zbsend001|binance-bts-1|357890|
|22:25:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|350956|
|15:29:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|310600|
|02:45:00|btsdsb-g44|huobi-pro|200080|
|02:46:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|200079|
|11:11:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|188399|
|02:50:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|168914|
|16:51:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|151999|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 12, 2021, 04:46:45 am
(https://i.loli.net/2021/11/12/lmJANqZPDHhdOfC.jpg)


2021-11-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3005221|
|21:03:33|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1840146|
|00:42:57|f111|bittrex-deposit|1359778|
|20:02:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1102792|
|21:04:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1070164|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|991400|
|18:28:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|959329|
|19:54:03|zbsend001|binance-bts-1|807229|
|18:02:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|790167|
|05:53:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|788370|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 13, 2021, 04:58:28 am
(https://i.loli.net/2021/11/13/Ih64QiucYCvVWrR.jpg)


2021-11-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:24:36|zbbts001|zbsend001|5000000|
|00:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1469321|
|07:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1283372|
|07:42:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1254672|
|00:32:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1078474|
|00:24:39|zbsend001|binance-bts-1|1074583|
|00:13:57|zbsend001|binance-bts-1|763558|
|13:31:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|698947|
|11:31:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|686687|
|13:31:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|631000|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 14, 2021, 05:00:36 am
(https://i.loli.net/2021/11/14/AKBtyN3zwrgpf1R.jpg)


2021-11-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:05:39|zbbts001|zbsend001|5000000|
|08:31:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|962394|
|08:25:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|962255|
|17:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|803824|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|796344|
|15:43:54|zbsend001|binance-bts-1|796218|
|18:02:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|690376|
|19:32:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|667041|
|17:53:21|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|666797|
|17:05:42|zbsend001|binance-bts-1|659707|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 15, 2021, 12:52:38 pm
(https://i.loli.net/2021/11/15/ORc9TFKrxqSyQzb.jpg)


2021-11-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:35:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1147772|
|03:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1147771|
|15:50:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1064706|
|16:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|895473|
|16:13:12|zbsend001|binance-bts-1|840854|
|15:46:39|zbsend001|binance-bts-1|791042|
|21:03:24|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|720272|
|20:19:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|699999|
|01:02:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|528910|
|08:39:33|zbsend001|huobi-pro|522759|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 16, 2021, 02:45:49 am
(https://i.loli.net/2021/11/16/juewVOSLXvGo6im.jpg)


2021-11-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:19:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|20:39:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1060365|
|20:38:06|pkazy0402|binance-bts-1|1031646|
|20:36:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999999|
|20:35:00|pkazy0402|huobi-pro|999990|
|13:32:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|470584|
|13:21:42|zbsend001|binance-bts-1|427843|
|18:53:57|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|425818|
|03:58:03|zbsend001|huobi-pro|422441|
|03:59:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|422440|
Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 18, 2021, 07:50:05 am
(https://i.loli.net/2021/11/18/nL9OUZFdSm8CJzr.jpg)


2021-11-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:11:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|704600|
|11:13:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|704599|
|04:58:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|669825|
|04:57:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|654006|
|13:49:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|639642|
|13:47:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|543227|
|14:46:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|530990|
|03:23:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thechesters420|499999|
|03:49:48|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|440429|
|10:53:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|433677|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 19, 2021, 03:33:59 am
(https://i.loli.net/2021/11/19/mwT1ycdL5pVDK8N.jpg)


2021-11-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:02:30|walletbtsvvv57|hitbtc-payout|550000|
|23:24:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|459397|
|20:08:30|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|425042|
|12:30:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|305189|
|13:11:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|267741|
|20:22:00|huobi-bts-withdrawal|panhong-bts|250499|
|19:02:39|hitbtc-payout|binance-bts-1|240183|
|08:15:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|219481|
|16:37:36|huobi-bts-withdrawal|licai-withdrawal|199999|
|00:04:24|gate-io-bts66|zbbts001|199960|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 20, 2021, 04:51:32 am
(https://i.loli.net/2021/11/20/AvGW2JNa7nxB4wY.jpg)


2021-11-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|610487|
|17:12:00|zbsend001|huobi-pro|329110|
|17:13:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|329109|
|00:52:42|huobi-bts-withdrawal|chokbing9|195259|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|193879|
|22:30:54|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|180161|
|17:26:24|bitsharesmanagement.group|bittrex-deposit|175000|
|20:27:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|173219|
|22:33:12|gate-io-bts66|zbbts001|137197|
|01:11:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|123053|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 21, 2021, 05:17:25 am
(https://i.loli.net/2021/11/21/Dn1LXtbO2xk69lp.jpg)


2021-11-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:11:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|416519|
|13:33:12|gate-io-bts66|zbbts001|199958|
|13:32:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|151857|
|20:46:57|anonymityforall|huobi-pro|149600|
|20:48:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|149600|
|13:31:54|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|143107|
|23:12:45|huobi-bts-withdrawal|bitcoinindonesia|104174|
|06:44:45|huobi-bts-withdrawal|bitcoinindonesia|97601|
|23:48:30|huobi-bts-withdrawal|bitcoinindonesia|83688|
|21:54:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|77963|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 22, 2021, 01:33:09 pm
(https://i.loli.net/2021/11/22/4d3VQGJngUyTbDr.jpg)


2021-11-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:44:18|huobi-bts-withdrawal|pkazy0402|999999|
|16:33:15|zbsend001|gate-io-bts66|310000|
|12:48:09|zbsend001|gate-io-bts66|300000|
|20:36:57|gate-io-bts66|zbbts001|199961|
|00:25:18|huobi-bts-withdrawal|bitcoinindonesia|97475|
|22:36:51|gate-io-bts66|zbbts001|93451|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|90069|
|00:20:21|huobi-bts-withdrawal|bitcoinindonesia|83267|
|11:06:42|zbsend001|zwyd2009|72307|
|19:59:45|lebin.steem.bot3|aex-bts-deposit-wallet|70000|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 23, 2021, 08:12:54 am
(https://i.loli.net/2021/11/23/Lnrzpo8Wfl52Gsm.jpg)


2021-11-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:17:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|19:20:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|pkazy0402|1031645|
|16:04:33|zbsend001|gate-io-bts66|482410|
|17:33:33|zbsend001|huobi-pro|463449|
|17:34:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|463448|
|19:29:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|418133|
|16:24:00|huobi-bts-withdrawal|mixin-bts|400000|
|19:25:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|393999|
|22:02:03|mixin-bts|huobi-pro|250000|
|22:03:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|249999|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 24, 2021, 11:26:44 am
(https://i.loli.net/2021/11/24/veDo3zbTP7BHgti.jpg)


2021-11-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:52:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|676369|
|09:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|644224|
|09:42:30|alpha-dog|binance-bts-1|400000|
|11:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|306434|
|11:12:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|300478|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|250121|
|22:30:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|217744|
|07:48:06|zbsend001|gate-io-bts66|216018|
|19:40:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|200000|
|10:15:12|gate-io-bts66|binance-bts-1|199963|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 25, 2021, 06:02:29 am
(https://i.loli.net/2021/11/25/q5rQnPBvdcZeYoC.jpg)


2021-11-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:45:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|999998|
|19:46:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|999997|
|05:30:12|zbsend001|gate-io-bts66|541613|
|09:17:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|363329|
|20:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|361011|
|20:46:36|zbsend001|binance-bts-1|348146|
|14:14:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|278241|
|16:30:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|244885|
|16:20:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|210499|
|09:16:09|gate-io-bts66|huobi-pro|199962|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 26, 2021, 03:18:59 am
(https://i.loli.net/2021/11/26/RJhGgesnL7jIbvd.jpg)


2021-11-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1245756|
|23:14:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1241550|
|12:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|821354|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|620679|
|15:47:24|zbsend001|binance-bts-1|420718|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|415138|
|12:56:12|bitkan-bts-321|aex-bts-deposit-wallet|415123|
|12:10:12|zbsend001|binance-bts-1|377808|
|20:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|334689|
|12:16:15|zbsend001|huobi-pro|266395|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 27, 2021, 05:48:54 am
(https://i.loli.net/2021/11/27/tyi2A3YMIJgUVnw.jpg)


2021-11-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:52:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-cold-3|152818083|
|09:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4702661|
|09:17:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|4697593|
|00:10:18|zbbts001|zbsend001|4000000|
|09:30:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3554643|
|09:22:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2999999|
|12:30:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|591094|
|12:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|541033|
|12:31:30|zbsend001|binance-bts-1|506429|
|12:21:21|zbsend001|binance-bts-1|410257|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 28, 2021, 04:24:58 am
(https://i.loli.net/2021/11/28/JrWX9mSNOMsetdI.jpg)


2021-11-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:34:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|token-hodler|671925|
|14:19:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|648038|
|14:17:15|zbsend001|binance-bts-1|401525|
|08:37:30|zbsend001|gate-io-bts66|360326|
|23:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|291015|
|23:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200708|
|23:44:15|gate-io-bts66|binance-bts-1|199959|
|14:11:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199958|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|195103|
|10:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|171901|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 29, 2021, 11:00:32 am
(https://i.loli.net/2021/11/29/i7yVWaRMY8swzHI.jpg)


2021-11-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|943928|
|13:00:48|poloniexwallet|binance-bts-1|939890|
|19:30:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|826053|
|23:04:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|369226|
|09:32:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|356666|
|12:08:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|321319|
|12:32:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|319214|
|18:14:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|271244|
|17:17:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|270537|
|15:02:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|213428|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on November 30, 2021, 01:48:35 am
(https://i.loli.net/2021/11/30/v351hOBgZcbQimk.jpg)


2021-11-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|763628|
|23:00:57|zbsend001|binance-bts-1|626729|
|03:02:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|517723|
|17:10:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|390296|
|17:09:00|zbsend001|binance-bts-1|371942|
|21:47:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|342731|
|20:47:42|zbsend001|vh555-vy555|332058|
|20:56:03|vh555-vy555|zbbts001|332057|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220858|
|04:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|214876|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 02, 2021, 05:03:46 am
(https://i.loli.net/2021/12/02/XniP4qsvMuSALc2.jpg)


2021-12-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:30:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|777378|
|22:23:36|zbsend001|binance-bts-1|543342|
|23:32:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|523188|
|09:58:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|414431|
|21:00:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|289656|
|20:51:30|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|289225|
|07:14:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|dls.cipher|268600|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|250408|
|23:03:06|zbsend001|gate-io-bts66|250000|
|21:02:03|zbsend001|binance-bts-1|246409|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 03, 2021, 01:39:05 am
(https://i.loli.net/2021/12/03/rDhJOy74Tkx9GRP.jpg)


2021-12-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1297279|
|19:17:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1274716|
|03:38:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|1001708|
|20:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|446366|
|08:00:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|433410|
|16:31:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|426920|
|11:00:12|zbsend001|xbmm8888|354704|
|20:49:57|zbsend001|binance-bts-1|323749|
|11:00:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|323378|
|10:52:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|323369|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 04, 2021, 07:35:42 am
(https://s2.loli.net/2021/12/04/gysovAxl6FpbnHc.jpg)


20211203比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量
|:----:|:----:|:----:|:----:|
|09:42:03|zbbts001|zbsend001|5000000|
|22:38:30|zbbts001|zbsend001|5000000|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1324930|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1270613|
|10:01:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1256479|
|13:30:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1142498|
|16:30:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1107198|
|20:30:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1030951|
|17:43:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1028202|
|20:25:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1006381|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 05, 2021, 11:21:40 am
(https://s2.loli.net/2021/12/05/FIircjb2MpAvsCf.jpg)


2021-12-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:31:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|3641786|
|14:17:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2622136|
|05:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1763974|
|07:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1410239|
|01:17:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1253130|
|07:18:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1230000|
|07:40:09|raistlin1215|mxccom|1000000|
|13:26:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|16:21:03|mxccom|binance-bts-1|999998|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 06, 2021, 12:55:21 pm
(https://s2.loli.net/2021/12/06/oNnbEyHDAGhQxcj.jpg)


2021-12-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:38:09|raistlin1215|mxccom|5000000|
|18:17:00|zbbts001|zbsend001|5000000|
|18:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1063614|
|04:52:09|zbsend001|binance-bts-1|1051997|
|05:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1051996|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1019304|
|18:19:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|11:24:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|939749|
|11:25:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|939748|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|832520|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 07, 2021, 01:56:22 am
(https://s2.loli.net/2021/12/07/7fdcZsjYVTrN8uG.jpg)


2021-12-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2706859|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2310017|
|10:04:27|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|2099999|
|03:22:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1163222|
|03:24:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1163221|
|22:40:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1069879|
|23:31:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|906968|
|22:30:57|zbsend001|binance-bts-1|843521|
|17:39:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|689075|
|15:46:51|zbsend001|binance-bts-1|639148|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 09, 2021, 01:49:49 am
(https://s2.loli.net/2021/12/09/o8fzeR9mgyKcSun.jpg)


### 20211208比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量
|:----:|:----:|:----:|:----:|
|21:30:18|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|334514|
|21:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|334513|
|10:32:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|332978|
|21:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|317485|
|21:17:39|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|301913|
|13:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|234253|
|18:48:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|183111|
|13:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|169934|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|162538|
|19:04:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|161831|
<br/>
[比特股社区手机端app下载](https://faucet.btspp.io/?lang=zh&r=chokbing9)

[比特股社区网页钱包](https://wallet.bitshares.org/?r=chokbing9)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 10, 2021, 06:07:40 am
(https://s2.loli.net/2021/12/10/yNtFr81Ubu4A6Ex.jpg)


2021-12-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:56:51|zbbts001|zbsend001|5000000|
|01:30:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|815817|
|18:33:39|red-head|binance-bts-1|524470|
|18:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|524469|
|01:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|430735|
|01:39:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|316168|
|01:23:30|zbsend001|binance-bts-1|290530|
|18:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|282876|
|01:33:54|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|262636|
|11:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|223774|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211209 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211209)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211209 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211209)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 11, 2021, 03:47:49 am
(https://s2.loli.net/2021/12/11/mfVBR9lEGPb3qcX.jpg)2021-12-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1400000|
|08:31:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|730126|
|04:41:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|693991|
|14:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|645448|
|03:15:48|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|600001|
|03:13:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|599999|
|14:33:00|zbsend001|binance-bts-1|533343|
|07:45:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|392821|
|11:47:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|303655|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|299997|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211210 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211210)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211210 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211210)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 12, 2021, 06:08:32 am
(https://s2.loli.net/2021/12/12/XqYTZSvaNWQC7n8.jpg)


2021-12-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:59:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|556809|
|21:07:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|516430|
|14:03:27|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|329502|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220148|
|14:57:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|202879|
|08:11:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|166487|
|07:55:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|165730|
|23:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|165564|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|154121|
|08:13:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|145499|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211211 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211211)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211211 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211211)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 13, 2021, 09:04:21 am
(https://s2.loli.net/2021/12/13/s7pVMuqmDSZvz9t.jpg)2021-12-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1597439|
|11:13:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1597341|
|13:52:18|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|1575776|
|17:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1096582|
|17:03:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1091845|
|14:40:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|651876|
|14:38:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|636412|
|18:07:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|321861|
|18:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|321860|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|300019|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211212 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211212)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211212 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211212)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 14, 2021, 04:45:47 am
(https://s2.loli.net/2021/12/14/zUC5iXKmHZeg1f9.jpg)2021-12-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1983407|
|00:41:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1884225|
|16:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1264101|
|16:31:33|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1210000|
|09:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1015683|
|09:49:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1015674|
|16:49:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|399659|
|16:44:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|398661|
|23:39:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|274188|
|03:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|230378|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211213 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211213)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211211 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211211)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 16, 2021, 02:13:36 am
(https://s2.loli.net/2021/12/16/yS7bsPoExDl3B1q.jpg)2021-12-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2301363|
|13:18:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2301221|
|14:44:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|610650|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|549801|
|22:40:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|549787|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|458651|
|18:02:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|437189|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|383869|
|11:49:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|332627|
|22:12:00|zbsend001|binance-bts-1|317059|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211215 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211215)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211215 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211215)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 17, 2021, 03:48:44 pm
(https://s2.loli.net/2021/12/17/2L5mgQ7tRh6uAV3.jpg)


2021-12-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:20:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1213025|
|14:17:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1209694|
|11:38:03|coinex-hot|binance-bts-1|399999|
|11:44:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|coinex-deposit|399999|
|11:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|399998|
|11:54:45|coinex-deposit|coinex-hot|399998|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|244978|
|02:42:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|229998|
|23:20:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|195482|
|11:12:12|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|182574|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211216 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211216)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211216 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211216)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 18, 2021, 04:38:50 am
(https://s2.loli.net/2021/12/18/ASI3DR5dUej72zC.jpg)


2021-12-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:04:27|zbsend001|gate-io-bts66|933726|
|02:20:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|923349|
|02:11:03|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|923343|
|22:00:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|448222|
|00:10:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|333394|
|22:00:12|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|300000|
|19:09:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|272830|
|19:10:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|272829|
|00:05:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|213999|
|23:19:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|200474|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211217 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211217)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211217 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211217)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 21, 2021, 09:32:11 am
(https://s2.loli.net/2021/12/21/LgkjcrQWVGUzpau.jpg)2021-12-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:37:15|huobi-bts-withdrawal|wb18919800929|4999999|
|10:39:27|huobi-bts-withdrawal|wb18919800929|2788984|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|2500487|
|16:16:48|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|2499999|
|20:38:57|zbsend001|davizoe8|458469|
|13:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|214336|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200555|
|22:25:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|200190|
|13:46:09|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|194699|
|23:27:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|165169|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211220 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211220)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211220 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211220)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 22, 2021, 07:28:26 am
(https://s2.loli.net/2021/12/22/F4YTio3HyUMStV2.jpg)


2021-12-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|348116|
|05:19:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|288838|
|05:17:18|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|239657|
|08:59:30|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|232709|
|02:05:36|bittrex-deposit|stufletch62372|203923|
|23:47:42|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|178106|
|04:19:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|177588|
|04:15:15|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|176394|
|03:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|122535|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|108545|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211221 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211221)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211221 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211221)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 23, 2021, 04:38:09 am
(https://s2.loli.net/2021/12/23/tBWHpcSTOaE8rGk.jpg)


2021-12-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:27:36|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1258965|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|870586|
|20:05:09|zbsend001|binance-bts-1|664541|
|10:18:12|huobi-bts-withdrawal|licai-withdrawal|308021|
|10:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|283611|
|14:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|227542|
|22:50:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|219537|
|02:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|213131|
|02:30:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|213099|
|10:20:30|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|204086|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211222 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211222)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211222 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211222)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 24, 2021, 04:11:41 am
(https://s2.loli.net/2021/12/24/8ioxO1EC6uK9WSU.jpg)2021-12-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:00:15|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1258964|
|20:10:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|749304|
|20:09:48|zbsend001|binance-bts-1|625014|
|20:50:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|350825|
|04:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|299994|
|20:42:09|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|283369|
|18:10:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|250865|
|04:03:57|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|228919|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|190584|
|10:10:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|185600|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211223 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211223)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211223 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211223)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 25, 2021, 06:05:49 am
(https://s2.loli.net/2021/12/25/5sCdk6mAlfvqLVK.jpg)


2021-12-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:30:45|huobi-bts-withdrawal|tyche|1500503|
|22:45:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|451810|
|21:33:48|committee-dev-funds|abit|351351|
|16:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|323069|
|22:04:39|hony1318|aex-bts-deposit-wallet|295000|
|16:19:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|285799|
|22:37:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|284576|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|274085|
|16:27:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|269998|
|23:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|196876|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211224 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211224)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211224 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211224)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 26, 2021, 06:19:55 am
(https://s2.loli.net/2021/12/26/UXPwBa34sFeW7ER.jpg)2021-12-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:10:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1413206|
|21:03:12|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1397500|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|883724|
|01:50:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|609817|
|01:46:51|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|609000|
|06:49:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|437493|
|06:07:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|242753|
|06:49:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|236390|
|14:49:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|232696|
|07:15:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|224747|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211225 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211225)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211225 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211225)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on December 27, 2021, 05:46:10 am
(https://s2.loli.net/2021/12/27/Ff6sKAqOuXTvBUr.jpg)2021-12-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2342478|
|11:49:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|2279989|
|23:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|925670|
|08:40:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|554228|
|22:57:21|zbsend001|binance-bts-1|508084|
|08:32:12|zbsend001|binance-bts-1|460698|
|17:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|409138|
|05:00:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|316113|
|04:57:57|dls.cipher|binance-bts-1|300000|
|18:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|288836|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211226 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211226)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211226 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211226)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 01, 2022, 10:10:18 am
(https://s2.loli.net/2022/01/01/CAoW4LRUe5aktTf.jpg)2021-12-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|307461|
|20:49:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|296109|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|270758|
|17:45:09|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|220054|
|17:48:30|gate-io-bts66|binance-bts-1|199943|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|199942|
|02:00:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|107350|
|12:38:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|106722|
|17:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|105299|
|21:51:33|bittrex-deposit|aex-bts-deposit-wallet|85671|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211231 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20211231)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211231 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20211231)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 03, 2022, 08:35:45 am
(https://s2.loli.net/2022/01/03/zJwmkobK4eSc2Yh.jpg)


2022-01-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2351427|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2120232|
|15:24:21|pkazy0402|binance-bts-1|2031643|
|19:37:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1836808|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|618047|
|01:44:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|618000|
|19:34:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|492683|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|267653|
|02:10:54|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|181235|
|02:13:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|181234|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220102 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220102)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220102 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220102)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 04, 2022, 04:56:16 am
(https://s2.loli.net/2022/01/04/aNiwQnyuv6gtFle.jpg)


2022-01-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:27:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-cold-3|40138481|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1741442|
|21:54:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|1200000|
|21:54:18|zbsend001|binance-bts-1|541442|
|21:49:36|president-jiang|binance-bts-1|322822|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|322821|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|287030|
|00:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|261248|
|14:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|235838|
|07:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|212772|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220103 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220103)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220103 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220103)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 05, 2022, 05:09:16 am
(https://s2.loli.net/2022/01/05/Vf1SPBpYRrslEAF.jpg)2022-01-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:10:24|wb18919800929|aex-bts-withdrawal-wallet|7788990|
|15:26:06|zbbts001|zbsend001|5000000|
|19:37:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3165290|
|19:18:33|yinchg|binance-bts-1|1200000|
|16:24:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|982124|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|829366|
|22:27:30|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|829318|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|817830|
|08:28:48|zbsend001|binance-bts-1|697531|
|01:46:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|436217|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220104 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220104)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220104 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220104)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 06, 2022, 04:15:42 am
(https://s2.loli.net/2022/01/06/cldp4K15UCQPxfZ.jpg)2022-01-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:59:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|548311|
|09:56:51|zbsend001|binance-bts-1|504001|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|427762|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|359595|
|14:57:03|mxccom|aex-bts-deposit-wallet|349601|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|255077|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|232469|
|02:46:48|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|219241|
|09:19:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|212506|
|18:30:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|212118|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220105 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220105)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220105 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220105)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 07, 2022, 03:12:20 am
(https://s2.loli.net/2022/01/07/IDmGbNdtQ2vqHBJ.jpg)2022-01-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:03:51|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|17000000|
|06:06:42|zbbts001|zbsend001|7000000|
|06:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2939646|
|06:06:42|zbsend001|binance-bts-1|2495183|
|07:14:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1638744|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1444167|
|09:57:51|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1420000|
|23:06:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1324343|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1085171|
|22:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|931347|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220106 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220106)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220106 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220106)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 08, 2022, 03:44:08 am
(https://s2.loli.net/2022/01/08/e8yTSwothfRWOJQ.jpg)2022-01-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2000243|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1003553|
|12:32:27|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|12:46:27|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|14:53:42|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|15:30:33|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|15:38:00|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|12:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999999|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999999|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|690318|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220107 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220107)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220107 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220107)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 09, 2022, 02:02:23 pm
(https://s2.loli.net/2022/01/09/C9if74nMW3KebSL.jpg)2022-01-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|596927|
|11:03:03|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|564377|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|418415|
|17:47:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|352171|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|343184|
|09:55:54|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|252452|
|10:24:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|250000|
|01:06:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|242318|
|09:24:30|gate-io-bts66|huobi-pro|199936|
|09:25:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199935|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220108 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220108)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220108 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220108)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 10, 2022, 05:08:06 am
(https://s2.loli.net/2022/01/10/c1ueqEQ4CahiSpm.jpg)2022-01-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:09:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2046414|
|02:01:24|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|02:05:15|bilal1905|binance-bts-1|1000000|
|02:10:18|jiny2|binance-bts-1|1000000|
|02:19:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999999|
|02:07:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|423585|
|01:43:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|326217|
|11:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|228824|
|10:19:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|222803|
|03:03:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|206235|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220109 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220109)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220109 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220109)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 11, 2022, 04:32:00 am
(https://s2.loli.net/2022/01/11/fY2eb13ScNKnAdi.jpg)2022-01-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|276499|
|21:04:12|gate-io-bts66|zbbts001|199935|
|20:52:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|187087|
|01:00:27|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|183575|
|03:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|135853|
|20:43:15|zbsend001|huobi-pro|110000|
|20:44:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|109999|
|03:35:39|zbsend001|binance-bts-1|90559|
|01:45:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|67974|
|03:26:06|zbsend001|binance-bts-1|44708|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220110 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220110)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220110 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220110)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 12, 2022, 03:27:34 am
(https://s2.loli.net/2022/01/12/ondaSpIfWXumA9y.jpg)


2022-01-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:53:00|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|213324|
|16:41:27|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|146661|
|17:11:15|gate-io-bts66|zbbts001|136486|
|18:16:51|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|129297|
|17:11:27|gate-io-bts66|zbbts001|114377|
|17:08:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|99404|
|08:51:06|aex-bts-withdrawal-wallet|ls-axin18|94185|
|18:16:39|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|92691|
|17:09:54|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|83175|
|17:52:51|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|62617|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220111 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220111)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220111 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220111)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 13, 2022, 03:38:30 am
(https://s2.loli.net/2022/01/13/DISJRU1vPFdqcXY.jpg)2022-01-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:32:27|lebin-eth|lebin.steem.bot3|39436|
|00:47:42|lebin-eth|lebin.steem.bot3|36793|
|20:24:45|lebin-eth|lebin.steem.bot3|35142|
|17:48:42|lebin-eth|lebin.steem.bot3|30286|
|06:52:06|lebin.steem.bot3|ok2z|25949|
|01:12:39|lebin-eth|lebin.steem.bot3|25436|
|09:34:21|ok2z|lebin.steem.bot3|24633|
|22:42:27|lebin.steem.bot3|lebin-bot|24240|
|22:19:06|lebin.steem.bot3|lebin-bot|23973|
|22:13:06|lebin.steem.bot3|lebin-bot|23484|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220112 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220112)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220112 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220112)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 15, 2022, 05:55:56 am
(https://s2.loli.net/2022/01/15/1QeIX9FENJrCySz.jpg)2022-01-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:22:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1201000|
|17:23:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1201000|
|17:32:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|564129|
|17:34:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|564128|
|17:22:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|303613|
|19:12:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|300000|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|299999|
|19:12:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|alpha-dog|299999|
|21:30:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aleksandr12-bts-1|256966|
|00:33:30|guinness|bitsharesplay|226000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220114 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220114)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220114 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220114)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 16, 2022, 05:47:54 am
(https://s2.loli.net/2022/01/16/AQ6O9xfKBL5venk.jpg)2022-01-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:31:21|poloniexwallet|binance-bts-1|600000|
|10:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|599999|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|451320|
|02:07:36|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|374186|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|283076|
|04:19:54|aleksandr12-bts-1|binance-bts-1|256966|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|238278|
|08:33:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|227983|
|11:01:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|224599|
|20:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|175544|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220115 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220115)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220115 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220115)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 17, 2022, 03:46:26 am
(https://s2.loli.net/2022/01/17/ZlLnDjWUQtvRJYV.jpg)2022-01-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|733973|
|17:05:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|699999|
|10:42:54|poloniexwallet|binance-bts-1|699990|
|06:07:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|678285|
|17:23:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|499999|
|19:49:48|k2022|mxccom|400000|
|14:15:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|207482|
|11:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200879|
|10:59:48|bitsharesmanagement.group|binance-bts-1|200000|
|17:11:18|k2022|mxccom|200000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220116 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220116)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220116 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220116)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 18, 2022, 11:45:21 am
(https://s2.loli.net/2022/01/18/KRe67IWa5odrntS.jpg)2022-01-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:30:33|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|1592505|
|06:45:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|999999|
|14:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|600832|
|14:14:54|metta123|binance-bts-1|600000|
|09:32:36|k2022|mxccom|500000|
|09:53:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|499999|
|12:09:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|499999|
|18:13:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|313837|
|12:43:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|258345|
|23:57:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|253080|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220117 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220117)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220117 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220117)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 19, 2022, 03:58:02 am
(https://s2.loli.net/2022/01/19/ACPcB54GfXeFRZ6.jpg)


2022-01-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2015838|
|13:01:27|metta123|binance-bts-1|2015383|
|02:26:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1725145|
|02:24:36|zbsend001|huobi-pro|1393147|
|10:38:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|1160644|
|15:04:21|mxccom|binance-bts-1|999998|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999997|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|965977|
|17:43:33|zhangxiaofan1990|binance-bts-1|963978|
|10:49:06|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|769549|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220118 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220118)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220118 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220118)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 21, 2022, 03:05:33 pm
(https://s2.loli.net/2022/01/21/3L5ElegArPvH7QV.jpg)2022-01-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:54:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1010000|
|10:56:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1009999|
|12:37:18|poloniexwallet|binance-bts-1|660749|
|20:18:09|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|599999|
|07:11:24|k2022|binance-bts-1|343768|
|11:04:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|298005|
|21:53:00|zbsend001|binance-bts-1|222638|
|14:29:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|88469|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|83147|
|00:40:18|zbsend001|binance-bts-1|68860|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220120 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220120)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220120 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220120)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 22, 2022, 04:06:53 am
(https://s2.loli.net/2022/01/22/YlT8wsQNXp5kL31.jpg)


2022-01-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:29:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4944321|
|03:21:18|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|656385|
|20:35:30|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|316318|
|11:07:18|mxccom|k2022|311817|
|13:03:18|mxccom|k2022|310053|
|10:26:18|mxccom|k2022|300345|
|07:26:36|thmsfnd|thmsfnd02|300000|
|07:30:39|thmsfnd02|thmsfnd|300000|
|07:52:15|thmsfnd|thmsfnd02|300000|
|16:02:24|seanblur15|gate-io-bts66|291355|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220121 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220121)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220121 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220121)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 23, 2022, 03:59:02 am
(https://s2.loli.net/2022/01/23/PehMfUvwHCuc2Rl.jpg)2022-01-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:37:15|zbbts001|zbsend001|2000000|
|19:25:30|bot45|baes|1600000|
|18:04:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|1386242|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1386241|
|12:03:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1350000|
|12:05:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1349999|
|14:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1045779|
|14:27:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|939886|
|14:29:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|939885|
|14:38:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|913013|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220122 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220122)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220122 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220122)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 24, 2022, 09:09:10 am
(https://s2.loli.net/2022/01/24/Upb5aQL9gnmGYFH.jpg)


2022-01-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1326718|
|00:20:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1300000|
|06:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|350488|
|16:04:03|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|344644|
|06:32:48|zbsend001|binance-bts-1|341369|
|00:48:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|pdg72-bts-1|315123|
|00:53:03|pdg72-bts-1|gate-io-bts66|315100|
|01:51:12|jademont|xiaoshan|275000|
|03:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|239139|
|03:48:45|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|236849|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220123 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220123)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220123 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220123)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 25, 2022, 04:32:30 am
(https://s2.loli.net/2022/01/25/uEK46ewQJc89ZNM.jpg)


2022-01-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:02:27|zbbts001|zbsend001|3000000|
|22:04:27|she.bitrose|ebit|637100|
|15:20:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|462396|
|19:44:45|zbsend001|get-richy|452808|
|18:08:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|344892|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|309857|
|20:20:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|304230|
|20:15:09|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|300000|
|20:09:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|299996|
|17:22:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|276631|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220124 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220124)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220124 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220124)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on January 27, 2022, 04:33:29 am
(https://s2.loli.net/2022/01/27/T9Isj2zVUDxiyfh.jpg)


2022-01-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:28:39|xuj-cjuyng4|hjuz12euuy|3250023|
|19:52:36|xuj-cjuyng4|squejhfc01l|1601204|
|16:11:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|551316|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|530002|
|14:00:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|522003|
|21:34:54|committee-dev-funds|abit|463157|
|03:46:45|hjuz12euuy|huobi-pro|400000|
|20:03:57|hjuz12euuy|huobi-pro|400000|
|03:48:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|399999|
|20:05:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|399999|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220124 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220124)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220126 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220126)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 13, 2022, 06:04:59 am
(https://s2.loli.net/2022/02/13/EUIswjNPmiAZFck.jpg)


2022-02-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:52:36|zbbts001|zbsend001|3000000|
|03:02:06|mxccom|kl2022|748145|
|05:53:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|699999|
|16:59:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|619000|
|17:01:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|618999|
|14:33:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|468892|
|06:27:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|402271|
|03:47:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|327131|
|14:13:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|289323|
|14:13:48|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|238396|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220212 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220212)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220212 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220212)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 14, 2022, 04:34:27 am
(https://s2.loli.net/2022/02/14/Jx1aPzb5GcSWeO2.jpg)


2022-02-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|649999|
|13:49:57|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|449999|
|15:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|449998|
|08:14:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|400000|
|10:06:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|329999|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|329998|
|07:36:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|250000|
|00:14:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|150000|
|03:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|149999|
|22:30:36|aex-bts-withdrawal-wallet|unicef|115088|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220213 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220213)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 15, 2022, 06:44:25 am
(https://s2.loli.net/2022/02/15/9XKrmGLWi7JTjM6.jpg)2022-02-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:26:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|2101487|
|09:32:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|579389|
|10:04:54|k2022|kl2022|578072|
|07:42:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|562448|
|21:47:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|384170|
|09:00:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|374607|
|21:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|288862|
|16:10:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|260326|
|20:19:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|254290|
|02:42:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|244986|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220214 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220214)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 16, 2022, 04:00:06 am
(https://s2.loli.net/2022/02/16/3tLDQHRisBoXV8A.jpg)


2022-02-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:29:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|514072|
|18:25:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|387899|
|22:37:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|306333|
|00:29:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|254165|
|08:39:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|235555|
|00:25:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|234599|
|22:46:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|203201|
|16:40:27|zbsend001|binance-bts-1|189999|
|16:49:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|189998|
|13:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|188718|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220215 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220215)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 17, 2022, 02:42:31 am
(https://s2.loli.net/2022/02/17/5BevPO2WMSaunGU.jpg)


2022-02-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|461022|
|18:56:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|460615|
|17:09:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308627|
|09:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|238598|
|16:28:45|zbsend001|binance-bts-1|213503|
|00:20:45|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206644|
|06:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|194198|
|21:58:15|zbsend001|binance-bts-1|172186|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|172185|
|21:38:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|168255|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220216 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220216)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 18, 2022, 05:34:53 am
(https://s2.loli.net/2022/02/18/Bcy1krE2p4YuhbU.jpg)2022-02-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:36:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|900000|
|14:38:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|899999|
|12:06:21|get-richy|zbbts001|420098|
|22:39:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|350000|
|12:25:21|codeic0n|gate-io-bts66|222414|
|02:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|217399|
|02:10:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|211399|
|18:19:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2202|206116|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200367|
|03:38:27|tamwin33|bittrex-deposit|200000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220217 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220217)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220217 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220217)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 19, 2022, 07:33:08 am
(https://s2.loli.net/2022/02/19/Q3rnEyI2FejwPTc.jpg)


2022-02-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:49:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|562114|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|557663|
|03:17:54|zbsend001|binance-bts-1|480976|
|05:13:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|465634|
|02:19:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|444579|
|22:43:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|373477|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|360099|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|350469|
|08:51:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|238610|
|09:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|238609|

其它网站同步发的每日数据:
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220218 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220218)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 20, 2022, 11:14:04 am
(https://s2.loli.net/2022/02/20/yGgMmHjLv5WquJF.jpg)


2022-02-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:45:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|nftprofessional1|673812|
|19:41:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|250837|
|20:09:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|144069|
|11:50:21|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|136722|
|21:33:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|128133|
|14:10:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|110134|
|19:41:45|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|108360|
|15:55:45|raiden|gate-io-bts66|98056|
|19:25:15|blocktrades|sharing-with-others|75688|
|23:50:48|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|72992|

其它网站同步发的每日数据:
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220219 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220219)
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220219 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220219)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 21, 2022, 07:48:18 am
(https://s2.loli.net/2022/02/21/pwFXQDmtWZjdc7e.jpg)


2022-02-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:08:36|zbbts001|zbsend001|4000000|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1062009|
|13:08:36|zbsend001|binance-bts-1|1001376|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|624367|
|10:31:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|492807|
|11:41:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|350000|
|22:19:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|339943|
|22:41:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|268595|
|22:19:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|268566|
|23:15:36|ibank2017|alpha-dog|246793|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220220 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220220)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220220 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220220)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 23, 2022, 12:15:03 pm
(https://s2.loli.net/2022/02/23/fXjyvldVDn9G7zJ.jpg)


2022-02-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:27:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1160000|
|06:28:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1159999|
|06:26:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|641310|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|587668|
|01:41:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|507611|
|11:23:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|499999|
|09:35:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|456035|
|11:52:06|zbsend001|get-richy|443103|
|06:25:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|389716|
|17:07:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|324093|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220222 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220222)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220222 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220222)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 24, 2022, 10:25:10 am
(https://s2.loli.net/2022/02/24/se8PkBO52Gj9uf3.jpg)2022-02-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:25:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|939000|
|17:27:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|938999|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|399999|
|00:19:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|236868|
|16:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|221857|
|16:50:03|zbsend001|binance-bts-1|190000|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|189999|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|173179|
|20:59:51|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|149011|
|00:19:12|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|146614|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220223 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220223)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220223 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220223)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 25, 2022, 03:40:30 am
(https://s2.loli.net/2022/02/25/24iqfd7Q3nZAPmV.jpg)


2022-02-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:48:06|zbbts001|zbsend001|3000000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1536196|
|12:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|737447|
|18:51:39|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|556095|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|556094|
|13:29:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|495099|
|13:31:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|485583|
|12:06:21|zbsend001|binance-bts-1|439414|
|11:35:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|437520|
|14:55:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|400000|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220224 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220224)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220224 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220224)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 26, 2022, 03:26:25 pm
(https://s2.loli.net/2022/02/26/heF54tEQICS79qm.jpg)2022-02-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:33:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|1499999|
|21:15:00|committee-account|committee-dev-funds|1000000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|992537|
|04:32:00|mxccom|aex-bts-deposit-wallet|842538|
|18:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|721619|
|18:44:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|720351|
|04:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|532042|
|21:16:24|committee-dev-funds|abit|523809|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|491599|
|21:39:03|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|450000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220225 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220225)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220225 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220225)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 27, 2022, 05:36:30 am
(https://s2.loli.net/2022/02/27/DEtsia2zlnp8U3h.jpg)


2022-02-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|830029|
|07:01:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|360328|
|08:42:03|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|334567|
|08:50:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|334566|
|08:40:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308014|
|23:34:39|zbsend001|binance-bts-1|253070|
|23:31:21|zbsend001|binance-bts-1|252458|
|20:25:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|235553|
|20:27:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|235552|
|06:50:39|zbsend001|binance-bts-1|189170|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220226 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220226)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220226 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220226)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on February 28, 2022, 06:55:38 am
(https://s2.loli.net/2022/02/28/4VLIEthfH9Rc1bO.jpg)2022-02-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:55:21|zbbts001|zbsend001|5000000|
|23:00:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|865142|
|22:55:24|zbsend001|binance-bts-1|582913|
|08:09:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|370528|
|08:09:39|zbsend001|binance-bts-1|305370|
|00:06:39|zbsend001|binance-bts-1|234457|
|00:10:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|234456|
|22:12:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|223964|
|07:34:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|183586|
|19:52:12|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|167948|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220227 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220227)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220227 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220227)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 01, 2022, 05:19:20 am
(https://s2.loli.net/2022/03/01/mVbzDQXT5Og183C.jpg)


2022-02-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|684083|
|13:50:06|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|324200|
|05:20:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|309689|
|08:22:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|277168|
|20:40:36|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|240141|
|07:00:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|222221|
|16:09:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|196395|
|04:00:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|191703|
|07:26:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|184695|
|05:20:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|171388|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220228 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220228)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220228 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220228)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 03, 2022, 01:41:27 pm
(https://s2.loli.net/2022/03/03/jBKxkWIS4VLR152.jpg)2022-03-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:48:18|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1499998|
|09:49:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1499997|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|464758|
|09:09:18|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|450000|
|00:22:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|333953|
|00:21:18|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|333331|
|14:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308346|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|305374|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|252044|
|16:23:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|crtssplr|249222|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220302 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220302)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220302 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220302)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 04, 2022, 08:58:20 am
(https://s2.loli.net/2022/03/04/bJ9rYzZ6nvIoMKS.jpg)2022-03-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1394270|
|13:15:36|vv8899|binance-bts-1|1390000|
|04:21:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|en1gma|900033|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|673656|
|15:11:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|627265|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|231023|
|01:40:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|226899|
|21:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|197529|
|23:46:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|174072|
|21:12:06|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|161436|


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 05, 2022, 04:16:45 am
(https://s2.loli.net/2022/03/05/s4AJd86YRbgqWIn.jpg)


2022-03-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:03:30|aex-bts-withdrawal-wallet|liang-bts|3000000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|473987|
|23:31:15|am1q|lebin.steem.bot3|350000|
|23:31:27|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|349993|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|349992|
|23:08:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|as12|299999|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|253025|
|08:52:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|234568|
|09:56:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|231608|
|16:32:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|203026|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220304 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220304)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220304 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220304)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 07, 2022, 07:52:42 am
(https://s2.loli.net/2022/03/07/fiFLKoITk8sN4wW.jpg)2022-03-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:38:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|exchange-transfers|1494753|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|677133|
|12:00:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|455061|
|12:28:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|450000|
|18:04:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|360198|
|12:00:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|316223|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|247248|
|17:04:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|227134|
|23:12:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|209998|
|02:04:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|201097|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220306 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220306)
https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220304 (https://ecency.com/hive-105017/@btscn/bitshares-20220304)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 08, 2022, 03:31:19 pm
(https://s2.loli.net/2022/03/08/JcwpC8IknRruyE3.jpg)2022-03-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|410639|
|14:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|298247|
|11:00:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|273440|
|11:06:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|jy0510|256179|
|13:59:21|jy0510|binance-bts-1|254000|
|10:26:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|210131|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206404|
|07:18:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|200509|
|10:42:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|197610|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|182884|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220307 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220307)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 10, 2022, 03:43:59 am
(https://s2.loli.net/2022/03/10/bu8kjKhRevCdxQJ.jpg)2022-03-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1002258|
|07:21:24|bittrex-deposit|binance-bts-1|990166|
|11:40:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|832803|
|11:32:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|519783|
|08:51:30|bittrex-deposit|blocktrades|499995|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|331948|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|294156|
|11:36:57|peipei-finn|binance-bts-1|272125|
|21:27:15|gate-io-bts66|binance-bts-1|199905|
|20:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|199218|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220309 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220309)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 11, 2022, 03:49:17 am
(https://s2.loli.net/2022/03/11/gTQAWrn5mPBd6et.jpg)


2022-03-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:32:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|1150000|
|04:34:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1149999|
|04:22:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|762081|
|10:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|550342|
|10:20:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|482670|
|04:20:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|362270|
|04:21:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|342361|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|319035|
|05:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|274638|
|04:19:30|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|264151|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220310 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220310)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 12, 2022, 03:34:02 am
(https://s2.loli.net/2022/03/12/XBPWDdK9yHVxMmf.jpg)


2022-03-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:34:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bts-vip-777777|539097|
|08:35:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|274999|
|08:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|274998|
|19:47:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|233985|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|172394|
|19:43:36|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|151012|
|03:10:54|gball05|binance-bts-1|99999|
|10:32:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|jlxx0|96377|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|59999|
|19:46:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mark-wallet|55489|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220311 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220311)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 13, 2022, 05:56:51 am
(https://s2.loli.net/2022/03/13/pb6kMlCRiHF74V9.jpg)


2022-03-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:33:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|419622|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|300190|
|10:10:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|299799|
|23:39:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|249998|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|195129|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|190450|
|22:15:03|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|174949|
|01:00:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|156565|
|02:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|154819|
|06:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|115928|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220312 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220312)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 14, 2022, 03:53:34 am
(https://s2.loli.net/2022/03/14/QisCkDt7j3pmHNe.jpg)


2022-03-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|384992|
|10:16:36|lebin.steem.bot3|am1q|300000|
|22:09:57|bilal1905|binance-bts-1|300000|
|10:17:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|220231|
|08:27:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|136093|
|02:15:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|86889|
|16:10:57|btceth666|defi888|51000|
|20:25:24|lebin.steem.bot3|lebin-eth|33141|
|07:19:15|gate-io-bts66|aex-bts-deposit-wallet|30744|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|30743|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220313 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220313)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 15, 2022, 03:12:19 am
(https://s2.loli.net/2022/03/15/Em7pUMWZg8b3fNl.jpg)2022-03-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:59:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|147999|
|05:24:36|bittrex-deposit|kripto-mamay|113427|
|07:03:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|111102|
|06:51:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|102219|
|20:50:36|lebin.steem.bot3|am1q|100000|
|17:53:09|lebin.steem.bot3|am1q|100000|
|08:09:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|98039|
|05:31:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|kripto-mamay|69999|
|22:19:24|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|59861|
|06:21:36|alooze1-wallet|disasters69|49418|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220314 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220314)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 16, 2022, 01:30:09 pm
(https://s2.loli.net/2022/03/16/dRJrscQ5bp1qCjw.jpg)2022-03-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:01:57|zbbts001|zbsend001|4000000|
|11:11:00|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1246993|
|12:33:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|1000028|
|12:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1000027|
|17:38:09|mer-bts-1|mer-btssend-1|663341|
|09:45:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|350000|
|21:50:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|326851|
|07:26:57|crtssplr|binance-bts-1|177819|
|22:47:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|162293|
|21:42:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|160545|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220315 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220315)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 17, 2022, 09:01:18 am
(https://s2.loli.net/2022/03/17/ajSgKfItLry5Jwh.jpg)2022-03-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:00:27|zbbts001|zbbts|40000000|
|18:48:45|zbbts001|zbsend001|33063733|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|558527|
|17:50:36|zbbts|zbsend001|500000|
|22:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|323402|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|316856|
|05:54:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bilal1905|300000|
|22:50:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|300000|
|19:43:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|as12|277992|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|238178|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220316 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220316)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 18, 2022, 04:02:51 am
(https://s2.loli.net/2022/03/18/4B85K7akMGLzN6h.jpg)2022-03-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:04:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|454818|
|20:43:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|423346|
|12:13:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|401766|
|20:42:30|zbsend001|huobi-pro|345909|
|06:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|342924|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|299999|
|06:15:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|277799|
|17:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|266763|
|07:31:30|am1q|lebin.steem.bot3|250000|
|03:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|221176|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220317 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220317)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 19, 2022, 03:08:13 pm
(https://s2.loli.net/2022/03/19/GpulqQiRP7ZhJYW.jpg)


2022-03-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:26:33|free-yhaha|huobi-pro|116800|
|07:27:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|116799|
|04:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|99910|
|23:40:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|jwk19txfr|54929|
|10:33:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|patrick-a111|42945|
|09:05:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|rbrtrtz|42448|
|08:59:30|lebin.steem.bot3|lebin-eth|34296|
|19:31:12|lebin.steem.bot3|lebin-eth|33984|
|00:44:36|zbsend001|binance-bts-1|33141|
|08:51:30|lebin.steem.bot3|lebin-eth|31926|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220318 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220318)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 20, 2022, 03:54:37 am
(https://s2.loli.net/2022/03/20/NJcAYoj5ZpXxnW3.jpg)2022-03-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1461273|
|08:29:09|bilal1905|binance-bts-1|1461226|
|05:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1010008|
|05:15:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1010000|
|01:46:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gronted1356-wallet|887569|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|480392|
|03:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|232264|
|03:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|220912|
|02:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200658|
|04:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|196508|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220319 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220319)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 21, 2022, 04:15:52 am
(https://s2.loli.net/2022/03/21/CbUsFHhjQyOVfa8.jpg)


2022-03-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:13:51|zbbts001|bit2020bts|915500|
|22:46:00|zbbts001|bit2020bts|688875|
|09:42:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|l2022|685712|
|09:46:27|k2202|l2022|600003|
|22:02:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|493275|
|06:44:03|zbbts001|bit2020bts|448327|
|10:48:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|337309|
|12:18:51|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|333409|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|310952|
|20:26:06|peipei-finn|binance-bts-1|275480|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220320 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220320)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 22, 2022, 06:46:34 am
(https://s2.loli.net/2022/03/22/uoJpixL16VF4hgz.jpg)


2022-03-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|628870|
|23:19:18|zbbts001|bit2020bts|464567|
|08:08:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|328426|
|04:44:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|314913|
|04:46:00|zbbts001|bit2020bts|314912|
|11:22:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|300445|
|21:01:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|278602|
|21:01:27|gate-io-bts66|zbbts001|185966|
|10:34:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|185488|
|06:12:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|168653|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220321 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220321)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 23, 2022, 08:49:53 am
(https://s2.loli.net/2022/03/23/9BWNXlpUs5En2aZ.jpg)2022-03-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1161966|
|12:28:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1075508|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|691908|
|21:38:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|596733|
|15:26:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|506742|
|12:27:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|467051|
|15:23:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|444087|
|21:36:48|zbsend001|huobi-pro|395860|
|12:27:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|390157|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|388293|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220322 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220322)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 24, 2022, 07:52:56 am
(https://s2.loli.net/2022/03/24/lPsn9JaTpwO74Ey.jpg)2022-03-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1270204|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|999476|
|21:41:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|705486|
|18:28:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mei1984|625572|
|21:40:00|zbsend001|huobi-pro|509871|
|23:10:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|443017|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|400707|
|21:38:33|zbsend001|binance-bts-1|305208|
|22:15:33|am1q|lebin.steem.bot3|300000|
|22:18:57|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|299999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220323 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220323)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 25, 2022, 04:27:57 am
(https://s2.loli.net/2022/03/25/LYCgNn7MVUSIjbO.jpg)


2022-03-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:28:00|zbsend001|huobi-pro|576111|
|05:29:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|576110|
|20:42:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|486037|
|19:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|393648|
|08:10:15|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|318543|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|318543|
|19:21:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|318449|
|08:16:57|am1q|lebin.steem.bot3|300000|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|299999|
|08:21:15|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|299999|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220324 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220324)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 26, 2022, 04:00:45 am
(https://s2.loli.net/2022/03/26/KN7f2iQzwtOXes5.jpg)2022-03-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:45:24|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1499998|
|09:46:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1499997|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|804285|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|748310|
|01:09:00|peipei-finn|binance-bts-1|747850|
|09:33:21|zbbts001|bit2020bts|685953|
|19:47:03|zbsend001|binance-bts-1|607345|
|21:52:21|committee-dev-funds|abit|560000|
|23:31:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|453316|
|20:06:18|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|450000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220325 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220325)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 27, 2022, 06:19:48 am
(https://s2.loli.net/2022/03/27/rOqZ5ETR3puP9nV.jpg)2022-03-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:05:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|1001268|
|00:46:39|zbbts001|bit2020bts|453315|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|380924|
|22:33:48|zbsend001|binance-bts-1|295867|
|07:15:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|sx0507|277954|
|01:05:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|264999|
|03:47:09|zbbts001|bit2020bts|264998|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|232310|
|01:13:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|213060|
|19:18:57|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|170582|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220326 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220326)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 28, 2022, 03:56:03 am
(https://s2.loli.net/2022/03/28/fvrRdH1iNYyOVZz.jpg)


2022-03-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|571302|
|13:55:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|483734|
|15:47:24|zbbts001|bit2020bts|483733|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|285846|
|03:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|207553|
|09:19:09|gate-io-bts66|binance-bts-1|199921|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|180719|
|10:11:09|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|172706|
|17:15:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|172480|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|170836|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220327 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220327)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 29, 2022, 06:27:29 am
(https://s2.loli.net/2022/03/29/VBPwtd4hZWKY7rG.jpg)2022-03-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:21:03|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|2000000|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1638228|
|17:39:18|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1379998|
|17:40:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1379997|
|15:38:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1230000|
|15:07:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1037990|
|17:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|828810|
|20:34:18|zbbts001|bit2020bts|726449|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|700646|
|22:15:15|bitcoinindonesia|binance-bts-1|698198|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220328 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220328)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 30, 2022, 05:06:45 am
(https://s2.loli.net/2022/03/30/HNzefA5hsS7xRrm.jpg)2022-03-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|843654|
|05:07:51|kl2022|binance-bts-1|800000|
|08:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|460800|
|07:24:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|339414|
|20:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|280134|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|213701|
|05:40:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|210933|
|05:46:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|201921|
|08:34:12|zbbts001|bit2020bts|201920|
|08:02:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199928|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220329 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220329)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on March 31, 2022, 04:38:47 am
(https://s2.loli.net/2022/03/31/pNobiq8nQvHkVds.jpg)2022-03-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:24:18|aex-bts-withdrawal-wallet|mxccom|499998|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|386282|
|21:39:33|zbsend001|binance-bts-1|380564|
|14:06:21|aex-bts-withdrawal-wallet|mxccom|299998|
|17:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|239503|
|17:15:30|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|208745|
|00:15:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|202641|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|202372|
|14:12:21|aex-bts-withdrawal-wallet|mxccom|199998|
|15:25:21|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|166728|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220330 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220330)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 01, 2022, 10:51:31 am
(https://s2.loli.net/2022/04/01/TP2u1XYmiW3gnb5.jpg)2022-03-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:06:18|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|09:03:36|k2022|binance-bts-1|700000|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|699999|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|667131|
|08:18:18|l2022|binance-bts-1|660000|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|514699|
|00:56:33|zbsend001|binance-bts-1|462669|
|01:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|462668|
|22:00:12|zbsend001|binance-bts-1|416525|
|22:00:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|394243|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220331 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220331)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 02, 2022, 05:53:01 am
(https://s2.loli.net/2022/04/02/UF8yZ2li4bwSOKt.jpg)


2022-04-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:19:30|zbsend001|huobi-pro|476867|
|15:21:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|476866|
|09:40:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|356283|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|332030|
|08:30:18|zbsend001|huobi-pro|308758|
|08:31:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|308757|
|09:34:12|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|286333|
|09:12:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|255554|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|255553|
|16:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|230466|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220401 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220401)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 03, 2022, 04:48:33 am
(https://s2.loli.net/2022/04/03/jGBLUR9pA1r8VQ7.jpg)2022-04-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|635879|
|18:59:06|abit|mm.bts-cny.abot|600000|
|21:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|529587|
|01:41:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|378835|
|02:02:48|caizhishun13028888881|binance-bts-1|319996|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|319995|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308700|
|02:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|242244|
|01:59:09|caizhishun13028888881|binance-bts-1|220000|
|21:01:09|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|216097|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220402 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220402)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 04, 2022, 01:39:14 pm
(https://s2.loli.net/2022/04/04/DJkodSBi3Pv8w4a.jpg)2022-04-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:08:00|committee-account|committee-dev-funds|1000000|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|649929|
|11:54:06|zbbts001|bit2020bts|495732|
|09:17:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|494618|
|09:39:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|450000|
|19:49:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|299294|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|246984|
|20:10:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|235599|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|232399|
|06:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|212421|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220403 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220403)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 05, 2022, 02:28:30 pm
(https://s2.loli.net/2022/04/05/aMvOA2PCbhfkduc.jpg)2022-04-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:50:45|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|09:51:21|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1199998|
|09:52:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1199997|
|23:07:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|362251|
|23:38:00|zbbts001|bit2020bts|362250|
|23:55:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|361426|
|23:37:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|250000|
|14:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|244258|
|14:15:51|bitshares-changelly|binance-bts-1|224103|
|23:37:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|222221|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220404 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220404)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 06, 2022, 05:33:22 am
(https://s2.loli.net/2022/04/06/TiOYyZMtAkvds65.jpg)2022-04-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:37:51|zbbts001|bit2020bts|1406059|
|03:49:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|1276775|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|885275|
|02:07:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|867454|
|03:52:24|k2022|l2022|724930|
|03:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|642861|
|03:09:00|zbsend001|binance-bts-1|586714|
|14:55:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|483722|
|15:11:45|zbbts001|bit2020bts|483721|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|333040|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220405 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220405)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 07, 2022, 05:12:02 am
(https://s2.loli.net/2022/04/07/A7QF5i24mjHzMPO.jpg)2022-04-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:37:54|zbbts001|bit2020bts|1079667|
|23:37:57|zbbts001|bit2020bts|860214|
|12:05:36|zbbts001|bit2020bts|723681|
|08:21:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|681481|
|23:33:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|668412|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|650573|
|08:21:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|kl2022|632091|
|15:09:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|576761|
|17:38:18|zbbts001|bit2020bts|576760|
|20:38:00|zbbts001|bit2020bts|531717|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220406 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220406)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 08, 2022, 04:11:39 am
(https://s2.loli.net/2022/04/08/z5ruGfmp6sUwNL8.jpg)2022-04-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:56:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|k2022|1314247|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|961377|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|605993|
|09:01:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|400000|
|06:38:21|zbsend001|gate-io-bts66|266917|
|06:59:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|266916|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|245927|
|08:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|216789|
|09:07:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|205994|
|08:02:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199916|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220407 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220407)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 09, 2022, 03:36:32 am
(https://s2.loli.net/2022/04/09/ehEjQPa6HctD1FL.jpg)


2022-04-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:50:30|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|515766|
|19:02:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|412727|
|20:54:42|zbbts001|bit2020bts|412726|
|09:08:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|291481|
|20:46:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|203914|
|22:54:21|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|171409|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|167272|
|21:35:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|148663|
|22:09:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|143790|
|23:52:42|zbbts001|bit2020bts|143789|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220408 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220408)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 10, 2022, 05:08:59 am
(https://s2.loli.net/2022/04/10/oEdFM8T3vxO4RBc.jpg)2022-04-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|884009|
|06:18:48|k2022|kl2022|840000|
|19:10:51|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|464726|
|20:30:57|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|445264|
|06:14:03|mxccom|k2022|328326|
|12:48:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|254655|
|00:47:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|241671|
|20:25:09|zbsend001|binance-bts-1|233655|
|12:58:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|223928|
|20:03:39|zbsend001|huobi-pro|223362|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220409 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220409)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 11, 2022, 03:40:42 am
(https://s2.loli.net/2022/04/11/VxrcNSJLvemgaUQ.jpg)2022-04-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:09:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|svip888|757751|
|10:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|623784|
|10:40:48|kl2022|binance-bts-1|622770|
|10:38:27|k2022|kl2022|379060|
|19:55:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|316967|
|20:52:39|zbbts001|bit2020bts|316966|
|21:20:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|252393|
|21:20:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|250688|
|08:23:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|201646|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|201645|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220410 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220410)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 13, 2022, 01:53:43 am
(https://s2.loli.net/2022/04/13/crnLi3bPmT6jNIx.jpg)2022-04-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:44:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1276811|
|03:37:45|zbsend001|binance-bts-1|1207463|
|16:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|611964|
|16:12:48|zbsend001|binance-bts-1|458262|
|07:10:45|zbsend001|huobi-pro|396718|
|07:12:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|396717|
|21:42:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|294966|
|22:03:54|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|287703|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|271362|
|13:40:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|224999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220412 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220412)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 14, 2022, 07:28:37 am
(https://s2.loli.net/2022/04/14/MSZQeB89NsXtvia.jpg)2022-04-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:07:09|zbbts001|zbsend001|629614|
|08:53:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|366429|
|23:52:39|zbbts001|bit2020bts|333514|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|313138|
|20:57:03|zbbts001|bit2020bts|284566|
|18:43:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|250581|
|21:03:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|235838|
|02:41:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|195521|
|03:21:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|181368|
|21:51:36|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|157266|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220413 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220413)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 15, 2022, 05:56:53 am
(https://s2.loli.net/2022/04/15/J69CzkjOg3pLKdv.jpg)


2022-04-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|317698|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|253729|
|11:56:00|zbbts001|bit2020bts|210099|
|09:34:18|fanying3321|zbbts001|210000|
|18:20:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|199999|
|00:20:42|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|177524|
|23:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|174831|
|09:53:27|kindfriend7777|binance-bts-1|150014|
|21:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|113539|
|00:45:30|timo888|aex-bts-deposit-wallet|112640|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220414 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220414)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 16, 2022, 06:33:29 am
(https://s2.loli.net/2022/04/16/uGOly5Zw4mV32pR.jpg)2022-04-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:23:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|284163|
|18:09:09|zbbts001|bit2020bts|284162|
|12:35:54|bittrex-deposit|huobi-pro|238995|
|12:37:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|238994|
|12:25:39|bittrex-deposit|huobi-pro|226995|
|12:27:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|226994|
|12:12:03|bittrex-deposit|huobi-pro|218995|
|12:13:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|218994|
|00:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|161381|
|18:00:18|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|159999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220415 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220415)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 17, 2022, 04:37:53 am
(https://s2.loli.net/2022/04/17/I7urt9PEbnKqCLT.jpg)2022-04-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308894|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|279281|
|16:50:24|bitcoinindonesia|binance-bts-1|209399|
|23:57:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|160598|
|09:50:48|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|157323|
|07:57:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|104312|
|08:52:39|zbbts001|bit2020bts|104311|
|13:55:51|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|99496|
|05:16:30|bittrex-deposit|aex-bts-deposit-wallet|85000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|84999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220416 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220416)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 18, 2022, 06:15:17 am
(https://s2.loli.net/2022/04/18/21dyiOaWshbQK6T.jpg)2022-04-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:52:42|zbbts001|bit2020bts|1034181|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|544997|
|08:09:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|515555|
|17:07:06|zbsend001|binance-bts-1|476347|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|450174|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|377603|
|21:28:06|zbsend001|binance-bts-1|377416|
|07:19:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|355118|
|08:43:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|250000|
|06:51:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|200175|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220417 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220417)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 19, 2022, 07:25:27 am
(https://s2.loli.net/2022/04/19/JL6FYxeCsGga98P.jpg)


2022-04-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1846084|
|16:21:36|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|1329999|
|13:26:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|836619|
|14:52:48|zbbts001|zbsend001|836618|
|08:52:39|zbbts001|zbsend001|613140|
|07:34:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|612141|
|16:06:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|509791|
|17:52:45|zbbts001|zbsend001|509790|
|22:33:21|aex-bts-withdrawal-wallet|hony1318|470000|
|17:16:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|300000|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220418 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220418)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 20, 2022, 12:57:39 pm
(https://s2.loli.net/2022/04/20/12jRPZq6GDkHhlw.jpg)2022-04-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:41:18|zbsend001|huobi-pro|642048|
|17:42:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|642047|
|08:11:36|zbsend001|huobi-pro|589957|
|08:12:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|589956|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|470399|
|12:08:51|hony1318|aex-bts-deposit-wallet|470300|
|06:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|292564|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|273986|
|02:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|240343|
|20:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|231201|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220419 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220419)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 21, 2022, 03:23:29 pm
(https://s2.loli.net/2022/04/21/qHXTywVKcaOhZUG.jpg)2022-04-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1269289|
|08:29:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1243816|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|581351|
|08:53:03|zbbts001|zbsend001|568935|
|15:03:54|zbsend001|huobi-pro|493968|
|15:05:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|493967|
|10:24:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|451862|
|11:52:48|zbbts001|zbsend001|451861|
|03:15:51|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|350473|
|18:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|322988|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220420 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220420)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 22, 2022, 06:04:15 am
(https://s2.loli.net/2022/04/22/KLnrv7293uYjoZ8.jpg)2022-04-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:26:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|poloniexwallet|999999|
|23:10:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|594546|
|21:47:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|564352|
|00:10:21|aex-bts-withdrawal-wallet|jy0510|360304|
|23:05:42|zbsend001|binance-bts-1|349037|
|23:06:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|197007|
|06:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|176943|
|00:35:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|175512|
|02:52:45|zbbts001|zbsend001|175511|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|172034|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220421 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220421)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 23, 2022, 08:01:42 am
(https://s2.loli.net/2022/04/23/pnUC2EASFvDQVKi.jpg)


2022-04-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:01:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|326099|
|18:37:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|312579|
|18:38:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|312579|
|06:54:36|p0meranian|binance-bts-1|214249|
|06:31:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|208595|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|177726|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|175170|
|20:08:21|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|171815|
|14:51:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|robertocarlos16-xbtsio|170682|
|14:54:54|robertocarlos16-xbtsio|gate-io-bts66|170681|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220422 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220422)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 24, 2022, 09:47:23 am
(https://s2.loli.net/2022/04/24/Ip46xzdZec1WCAR.jpg)


2022-04-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|434623|
|02:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|250278|
|02:23:57|lebin.steem.bot3|binance-bts-1|166434|
|18:42:48|free-yhaha|huobi-pro|149600|
|18:44:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|149599|
|06:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|145100|
|00:24:36|zbsend001|binance-bts-1|125428|
|06:47:36|zbsend001|binance-bts-1|121985|
|11:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|110794|
|00:21:06|zbsend001|binance-bts-1|102330|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220423 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220423)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 25, 2022, 09:57:44 am
(https://s2.loli.net/2022/04/25/i5TYUVdQs2oGfkM.jpg)2022-04-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:58:36|zbsend001|huobi-pro|377642|
|10:00:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|377641|
|22:24:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|180273|
|07:37:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|150666|
|02:21:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|maximus-perm|116170|
|00:06:21|v-4130|twin20too|99000|
|23:20:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|91491|
|02:14:57|zbbts001|zbsend001|85733|
|00:03:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|75586|
|23:23:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|56106|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220424 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220424)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 26, 2022, 03:40:14 am
(https://s2.loli.net/2022/04/26/5Nhox7gqWJZ2aMO.jpg)2022-04-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:20:51|zbbts001|zbsend001|1029164|
|15:08:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|870810|
|21:16:18|committee-dev-funds|abit|658823|
|11:51:57|zbbts001|zbsend001|596219|
|02:15:09|zbbts001|zbsend001|417791|
|09:32:57|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|376478|
|08:39:45|lebin.steem.bot3|lebin-bot|309600|
|08:34:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin.steem.bot3|242018|
|10:38:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|219742|
|00:00:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|217792|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220425 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220425)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 27, 2022, 07:52:58 am
(https://s2.loli.net/2022/04/27/KxU3g2MjGbV9tFN.jpg)2022-04-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:43:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|519999|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|304991|
|21:47:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|288759|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|280272|
|00:22:21|lebin-bot|binance-bts-1|230315|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|212266|
|04:25:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|211699|
|03:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|133078|
|07:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|117689|
|00:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|109999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220426 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220426)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 28, 2022, 11:23:11 am
(https://s2.loli.net/2022/04/28/HwBQALmZdcOoMvr.jpg)2022-04-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:15:21|aex-bts-withdrawal-wallet|gate-io-bts66|7788988|
|22:49:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|643704|
|08:15:03|zbbts001|zbsend001|639001|
|05:51:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|567308|
|05:15:03|zbbts001|zbsend001|559375|
|22:47:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|496235|
|22:46:27|zbsend001|huobi-pro|401187|
|22:48:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|401186|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|371290|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|300097|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220427 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220427)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 29, 2022, 08:18:20 am
(https://s2.loli.net/2022/04/29/Le9xl5AVkwoU4iZ.jpg)


2022-04-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1022862|
|18:06:45|zbsend001|huobi-pro|726392|
|18:08:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|726391|
|04:48:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|568454|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|464564|
|16:39:51|zbsend001|binance-bts-1|452986|
|04:49:00|zbsend001|binance-bts-1|449045|
|16:42:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|432615|
|16:43:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|432614|
|15:14:36|zbsend001|huobi-pro|391196|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220428 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220428)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on April 30, 2022, 05:42:04 am
(https://s2.loli.net/2022/04/30/T26CqEdZWFByU5S.jpg)2022-04-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:25:06|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|1299998|
|10:26:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1299997|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|580079|
|01:47:03|zbsend001|binance-bts-1|296060|
|18:50:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|269002|
|01:47:27|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|232551|
|18:56:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|129999|
|01:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|122114|
|14:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|112069|
|18:58:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|79999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220429 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220429)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 01, 2022, 03:25:01 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/01/2EFud4STNJxVWCQ.jpg)2022-04-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|928210|
|23:35:09|bitcoinindonesia|binance-bts-1|908586|
|22:47:03|za520|za-517|240000|
|03:40:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|226856|
|22:45:06|aex-bts-withdrawal-wallet|za520|218450|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|151389|
|02:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|122621|
|17:05:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|102944|
|14:38:48|huobi-bts-withdrawal|aex-bts-deposit-wallet|66104|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|66103|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220430 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220430)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 02, 2022, 05:28:09 am
(https://s2.loli.net/2022/05/02/6Elb5VrTLunQvzJ.jpg)2022-05-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1138436|
|11:42:18|zbbts001|zbsend001|1067189|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|787607|
|09:18:09|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|635082|
|12:25:06|aex-bts-withdrawal-wallet|zbbts001|474137|
|14:32:12|zbbts001|zbsend001|474136|
|12:59:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|450000|
|20:12:27|lebin-bot|am1q|400000|
|11:01:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|372422|
|15:39:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|306077|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220501 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220501)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 03, 2022, 04:44:45 am
(https://s2.loli.net/2022/05/03/kxAKiapYvIHzm7S.jpg)2022-05-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1412855|
|08:51:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1400000|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|474512|
|15:12:39|president-jiang|binance-bts-1|438066|
|00:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|327722|
|06:57:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|256159|
|19:40:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|214472|
|00:13:06|lebin-bot|binance-bts-1|214305|
|15:08:12|ji-luo|president-jiang|205494|
|23:50:06|aex-bts-withdrawal-wallet|jy0510|200829|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220502 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220502)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 04, 2022, 01:32:35 am
(https://s2.loli.net/2022/05/04/rzkmDN1ItORKYsv.jpg)2022-05-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:20:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|282761|
|01:52:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|277477|
|11:31:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|254587|
|01:42:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|240347|
|11:25:21|lebin-bot|binance-bts-1|219995|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|199999|
|04:14:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|52439|
|06:36:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|patrick-a111|50067|
|20:00:21|bitcoinindonesia|binance-bts-1|37950|
|11:14:57|zbbts001|zbsend001|31717|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220503 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220503)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 05, 2022, 01:19:28 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/05/twE5UgR9dDQXMAK.jpg)


2022-05-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:40:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|292067|
|11:14:54|zbbts001|zbsend001|292066|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|263594|
|17:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|253696|
|03:36:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|228545|
|00:38:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|206256|
|16:39:42|lebin-bot|binance-bts-1|202533|
|23:09:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|200817|
|11:41:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|127943|
|17:33:06|zbsend001|binance-bts-1|118634|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220504 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220504)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 06, 2022, 03:01:53 am
(https://s2.loli.net/2022/05/06/icHxn2KjVrzOSBW.jpg)2022-05-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1234138|
|03:08:48|alpha-dog|binance-bts-1|1200000|
|22:25:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|812785|
|23:47:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|754812|
|23:31:21|zbbts001|zbsend001|661582|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|523378|
|22:19:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|479646|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|384010|
|05:51:21|jy0510|aex-bts-deposit-wallet|320000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|319999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220505 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220505)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 07, 2022, 04:28:44 am
(https://s2.loli.net/2022/05/07/urzPadYH7SewGRx.jpg)


2022-05-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1010530|
|04:36:33|alpha-dog|binance-bts-1|1000000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|927407|
|15:44:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|450000|
|10:24:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|420999|
|11:14:54|zbbts001|zbsend001|420998|
|00:05:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|325584|
|21:16:09|svip888|kaihua|284683|
|22:00:36|aex-bts-withdrawal-wallet|zbbts001|281702|
|23:32:42|zbbts001|zbsend001|281701|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220506 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220506)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 08, 2022, 04:44:44 am
(https://s2.loli.net/2022/05/08/LfbzME2rUxXjdoc.jpg)


2022-05-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:19:27|kusala123|binance-bts-1|1000000|
|08:32:00|lebin-bot|binance-bts-1|205538|
|21:58:39|lebin-bot|binance-bts-1|200000|
|12:44:09|gate-io-bts66|huobi-pro|199890|
|12:45:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199889|
|21:57:03|am1q|lebin-bot|120000|
|07:53:36|za520|za-517|115000|
|07:44:09|mammoth|binance-bts-1|60000|
|05:04:39|clock-work|binance-bts-1|50000|
|19:42:30|zbsend001|binance-bts-1|28977|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220507 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220507)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 09, 2022, 06:02:08 am
(https://s2.loli.net/2022/05/09/IlmcKi6oh7LfWy5.jpg)2022-05-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:56:06|kusala123|binance-bts-1|3269996|
|14:57:24|kusala123|binance-bts-1|2000000|
|15:08:03|kusala123|binance-bts-1|2000000|
|19:34:15|strikerbold8|hfxi16be3q|454954|
|19:36:15|xuj-cjuyng4|hfxi16be3q|301159|
|19:37:54|hjuz12euuy|hfxi16be3q|293104|
|19:31:36|squejhfc01l|hfxi16be3q|233186|
|22:40:06|aex-bts-withdrawal-wallet|lebin-bot|200000|
|08:26:54|am1q|lebin-bot|150000|
|22:25:39|aex-bts-withdrawal-wallet|za520|142708|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220508 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220508)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 10, 2022, 07:22:35 am
(https://s2.loli.net/2022/05/10/VZ7maH2SItrKlpu.jpg)2022-05-09比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|9300911|
|18:49:03|mxccom|k2022|1027121|
|22:23:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|999999|
|18:48:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|799999|
|19:49:51|k2022|kl2022|650630|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|649999|
|21:11:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|643207|
|19:22:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|599999|
|19:51:33|kl2022|l2022|430020|
|10:40:36|aex-bts-withdrawal-wallet|mhzhu2019|400000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220509 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220509)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 13, 2022, 04:18:15 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/14/9RnAKIfsJvE1ZNr.jpg)2022-05-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1315718|
|11:56:06|zbbts001|zbsend001|1211984|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1050078|
|22:49:33|lebin-bot|am1q|1000000|
|22:51:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|783780|
|23:10:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|767782|
|23:04:33|lebin-bot|binance-bts-1|618483|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|611389|
|02:40:42|zbbts001|zbsend001|555579|
|11:25:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|542378|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220512 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220512)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 14, 2022, 01:58:38 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/14/ytRzbY6nsqKhj7U.jpg)2022-05-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3195092|
|19:43:36|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|2897424|
|19:55:30|zbbts001|zbsend001|2897423|
|14:41:30|zbsend001|binance-bts-1|2715394|
|14:43:30|zbsend001|huobi-pro|2540307|
|14:44:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|2540306|
|18:42:06|am1q|chokbing9|2070000|
|20:46:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|1904804|
|22:51:42|zbbts001|zbsend001|1904803|
|11:10:06|zbbts001|zbsend001|1675450|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220513 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220513)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 15, 2022, 01:39:17 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/15/Ay8i4zWoPtlDJEq.jpg)2022-05-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:17:42|a-ll|mvp-x|1000000|
|13:15:30|aex-bts-withdrawal-wallet|a-ll|999998|
|13:50:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bts-vip-777777|934889|
|12:34:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|920940|
|12:35:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|920939|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|529902|
|06:48:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|522826|
|19:34:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|520435|
|12:08:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|516467|
|01:50:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|511893|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220514 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220514)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 16, 2022, 11:09:46 am
(https://s2.loli.net/2022/05/16/Bvq819xDzZsbAJW.jpg)2022-05-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:35:03|aex-bts-withdrawal-wallet|huobi-pro|11699998|
|14:36:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|11699997|
|14:33:30|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|7000000|
|10:10:27|zbsend001|huobi-pro|921004|
|10:12:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|921003|
|07:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|680787|
|05:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|680767|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|662144|
|07:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|574316|
|05:48:24|lebin-bot|binance-bts-1|540768|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/blurt-20220515 (https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/blurt-20220515)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 18, 2022, 06:34:22 am
(https://s2.loli.net/2022/05/18/n1Uz6CfOPvSy9Km.jpg)2022-05-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|808855|
|19:14:45|zbsend001|binance-bts-1|769291|
|23:44:51|zbbts001|zbsend001|760752|
|09:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|685928|
|16:50:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|642630|
|16:47:24|lebin-bot|binance-bts-1|555353|
|20:49:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|554750|
|09:20:54|lebin-bot|binance-bts-1|533631|
|23:18:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|510773|
|12:35:06|lebin-bot|binance-bts-1|502603|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220517 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220517)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 19, 2022, 03:11:19 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/19/evHO7xaoFZ84c3S.jpg)2022-05-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:56:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|primeer-online|744413|
|07:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|603568|
|23:22:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|527115|
|21:28:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|511399|
|07:08:18|lebin-bot|binance-bts-1|506297|
|11:54:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|500940|
|21:40:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|149999|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|142779|
|08:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|102531|
|06:08:12|clock-work|binance-bts-1|80000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220518 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220518)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 20, 2022, 05:54:48 am
(https://s2.loli.net/2022/05/20/CxyF7MWlodkAb4e.jpg)2022-05-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|902247|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|679960|
|20:27:36|lebin-bot|binance-bts-1|678275|
|23:22:45|lebin-bot|binance-bts-1|570122|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|570121|
|04:44:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|568023|
|07:52:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|507559|
|07:15:36|aex-bts-withdrawal-wallet|timo888|317070|
|04:28:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|199999|
|23:50:51|timo888|aex-bts-deposit-wallet|168626|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220519 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220519)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 21, 2022, 04:18:34 am
(https://s2.loli.net/2022/05/21/DIPxk8UOpjA76eE.jpg)2022-05-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1505815|
|03:30:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1407848|
|06:59:30|zbbts001|zbsend001|540995|
|23:06:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|521792|
|12:26:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|511710|
|05:53:00|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|475392|
|14:24:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|chen-zhongduo|401001|
|21:03:12|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|396901|
|23:57:45|zbbts001|zbsend001|396900|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|168625|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220520 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220520)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 22, 2022, 03:20:50 am
(https://s2.loli.net/2022/05/22/X9G4MalrT7B1NxH.jpg)


2022-05-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|590143|
|23:01:51|lebin-bot|binance-bts-1|510144|
|01:18:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|450000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|449999|
|03:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|207087|
|19:27:15|gate-io-bts66|donbest11-xbtsio|199840|
|00:08:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|172299|
|08:04:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|144253|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|144252|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|134739|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220521 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220521)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 23, 2022, 07:55:00 am
(https://s2.loli.net/2022/05/23/ZlHV6yB3TdLGFut.jpg)2022-05-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|995414|
|17:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|555409|
|17:33:00|lebin-bot|binance-bts-1|520988|
|21:20:15|lebin-bot|binance-bts-1|501787|
|17:45:00|beos.gateway|msz-010|499999|
|17:47:24|beos.gateway|orlander|434999|
|21:20:36|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|400000|
|16:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|359263|
|22:18:51|zbsend001|huobi-pro|298528|
|22:20:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|298527|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220522 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220522)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 24, 2022, 06:26:57 am
(https://s2.loli.net/2022/05/24/tnsFdD6ybZoNxle.jpg)2022-05-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|572732|
|16:08:27|lebin-bot|binance-bts-1|511964|
|20:38:45|zbsend001|gate-io-bts66|345372|
|10:01:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|249692|
|10:02:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|249691|
|19:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|131020|
|12:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|108253|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|100034|
|16:50:09|coco123|binance-bts-1|99874|
|12:32:27|clock-work|binance-bts-1|80000|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220523 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220523)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 25, 2022, 06:51:42 am
(https://s2.loli.net/2022/05/25/1C9reKMcgytb6TA.jpg)2022-05-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:07:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|526707|
|17:11:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|518192|
|14:33:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|514035|
|07:22:42|mammoth|clock-work|260000|
|07:15:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|259999|
|22:13:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|alina-88-xbtsio|199999|
|23:32:42|alina-88-xbtsio|gate-io-bts66|199997|
|23:55:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|173146|
|08:17:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|159999|
|07:13:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|159999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220524 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220524)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 28, 2022, 03:11:03 pm
(https://s2.loli.net/2022/05/28/eRJCYFcPi128UxB.jpg)2022-05-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:58:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|543466|
|12:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|523704|
|12:19:30|lebin-bot|binance-bts-1|515702|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|469999|
|12:11:39|zbsend001|huobi-pro|316854|
|12:13:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|316853|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|297852|
|22:24:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|202872|
|00:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|185880|
|10:10:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|149999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220527 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220527)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 29, 2022, 06:12:52 am
(https://s2.loli.net/2022/05/29/4zVfSAcPkbhe2yr.jpg)2022-05-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1742998|
|23:47:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1589399|
|01:20:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|552780|
|22:05:36|aex-bts-withdrawal-wallet|timo888|298885|
|12:56:06|poloniexwallet|huobi-pro|203308|
|12:57:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|203307|
|21:48:18|gate-io-bts66|bucksbunny77-xbtsio|199830|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|144652|
|23:40:21|clock-work|binance-bts-1|80000|
|10:41:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|69025|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220528 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220528)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 30, 2022, 06:14:55 am
(https://s2.loli.net/2022/05/30/uWt5m8zVphxRo3Y.jpg)


2022-05-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:30:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|304290|
|20:44:03|timo888|aex-bts-deposit-wallet|298882|
|21:20:09|zbsend001|binance-bts-1|288858|
|03:27:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thul369|83457|
|09:53:03|bittrex-deposit|aex-bts-deposit-wallet|74671|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|74670|
|03:49:39|nikki2|vmm79|18800|
|06:04:03|mxccom|mybeos2021|17439|
|06:19:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|13245|
|05:17:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|13078|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220529 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220529)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on May 31, 2022, 05:14:50 am
(https://s2.loli.net/2022/05/31/DaGr83zghBJOFYp.jpg)2022-05-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:28:51|zbbts001|zbsend001|1186696|
|17:18:27|zbsend001|huobi-pro|1160934|
|17:19:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1160933|
|20:35:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|986847|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|602471|
|12:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|583554|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|576399|
|07:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|545840|
|07:13:51|lebin-bot|binance-bts-1|539065|
|10:04:00|lebin-bot|binance-bts-1|522472|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220530 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220530)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 01, 2022, 03:46:05 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/01/EGdJsxkTVPuoBZa.jpg)2022-05-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:30:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|614167|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|534210|
|13:22:00|lebin-bot|binance-bts-1|532249|
|21:40:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|520043|
|14:47:06|lebin-bot|binance-bts-1|519040|
|12:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|500685|
|12:22:57|lebin-bot|binance-bts-1|500350|
|00:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|312595|
|23:30:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|271514|
|23:27:00|zbsend001|binance-bts-1|270557|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220531 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220531)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 02, 2022, 03:30:26 am
(https://s2.loli.net/2022/06/02/gjmIe2Bn1R7pVfA.jpg)2022-06-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|534031|
|08:15:12|lebin-bot|binance-bts-1|502764|
|22:37:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|502310|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|330538|
|09:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|320541|
|10:09:21|zbsend001|binance-bts-1|300837|
|04:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|245774|
|04:30:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|211109|
|14:10:51|bucksbunny77-xbtsio|idowddeewfuyfv63|199829|
|14:17:51|idowddeewfuyfv63|gate-io-bts66|199828|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220601 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220601)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 04, 2022, 03:11:05 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/04/uvIdXLRAc51lEtb.jpg)2022-06-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:20:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|523777|
|18:32:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|517154|
|16:32:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|500523|
|21:00:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|401156|
|22:50:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|199999|
|15:28:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|172730|
|16:41:42|zbbts001|zbsend001|172729|
|18:36:03|mxccom|zbbts001|136600|
|19:39:09|zbbts001|zbsend001|136599|
|22:46:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|109999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220603 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220603)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 05, 2022, 06:51:53 am
(https://s2.loli.net/2022/06/05/nPCTHkzlf4XD2br.jpg)2022-06-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|608452|
|16:32:45|lebin-bot|binance-bts-1|524675|
|07:01:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|222221|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|222220|
|13:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|110133|
|23:31:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|99999|
|15:58:33|clock-work|binance-bts-1|80000|
|17:10:27|mammoth|binance-bts-1|60000|
|12:52:27|mammoth|binance-bts-1|60000|
|22:35:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|timeschain-deposit|49999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/bitshares-20220604 (https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/bitshares-20220604)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 06, 2022, 02:42:47 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/06/xhDc9OTgdEoaXrY.jpg)2022-06-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:15:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|509198|
|17:45:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|503590|
|09:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|404704|
|10:45:45|harry0710|leon9|396930|
|09:11:15|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|336669|
|12:11:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|195017|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|195016|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|99998|
|18:06:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|64538|
|00:08:00|timeschain-deposit|timeschain-withdrawal|49998|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220605 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220605)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 07, 2022, 02:08:04 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/07/lMkKVtw1DRQWjIi.jpg)2022-06-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:49:30|zbbts001|zbsend001|782240|
|14:41:27|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|585605|
|14:34:45|lebin-bot|binance-bts-1|521477|
|12:32:45|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|321821|
|11:41:15|huobi-bts-withdrawal|zbbts001|248068|
|11:42:33|gate-io-bts66|zbbts001|199840|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|183075|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|120978|
|19:43:54|cryptosavers|binance-bts-1|100000|
|16:22:18|clock-work|binance-bts-1|80000|


其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220606 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220606)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 08, 2022, 05:21:38 am
(https://s2.loli.net/2022/06/08/Xh6YiGkdKx8qmnS.jpg)2022-06-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:41:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|999999|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|589998|
|09:41:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|532657|
|09:03:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|517054|
|04:15:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|514362|
|09:13:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|450000|
|18:21:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|247679|
|01:39:03|zbbts001|zbsend001|241252|
|01:19:03|mxccom|zbbts001|236256|
|18:10:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|218299|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220607 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220607)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 11, 2022, 06:29:26 am
(https://s2.loli.net/2022/06/11/JMSV5yXtLpYgTqP.jpg)2022-06-10比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|230401|
|19:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|211271|
|19:23:36|zbsend001|binance-bts-1|211162|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|202455|
|21:19:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|199999|
|09:17:36|zbsend001|huobi-pro|182257|
|09:18:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|182256|
|20:51:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|179999|
|21:27:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|179999|
|20:25:33|zbsend001|huobi-pro|160051|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220610 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220610)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 12, 2022, 05:58:48 am
(https://s2.loli.net/2022/06/12/xwmHWVonKh3NQO4.jpg)2022-06-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|797448|
|20:43:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|591067|
|23:01:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|544054|
|19:27:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|533031|
|23:35:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|532983|
|18:59:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|525682|
|19:15:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|522691|
|16:13:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|513913|
|18:01:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|501202|
|22:49:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|500166|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220611 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220611)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 13, 2022, 03:37:56 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/13/cuNGqXWeStkBgIF.jpg)2022-06-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:34:24|binance-5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|15000000|
|22:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|5075759|
|22:50:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|4999999|
|22:51:06|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|4999999|
|23:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|4999998|
|09:39:00|zbbts001|zbsend001|873267|
|06:09:24|zbbts001|zbsend001|828891|
|12:39:00|zbbts001|zbsend001|802257|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|629841|
|00:13:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|574684|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220612 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220612)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 14, 2022, 03:54:14 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/14/jGhBXenSPLHwQ2K.jpg)


2022-06-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1272560|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1130008|
|21:39:00|zbbts001|zbsend001|1016755|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|704662|
|21:48:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|664334|
|07:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|593840|
|09:39:00|zbbts001|zbsend001|583462|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|559123|
|18:48:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|553116|
|20:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|547044|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220613 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220613)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 15, 2022, 06:12:49 am
(https://s2.loli.net/2022/06/15/9lu6T1Ho4REPzfD.jpg)2022-06-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:01:21|zbbts001|zbsend001|1012989|
|11:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|760535|
|22:16:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|699999|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|606753|
|11:34:06|lebin-bot|binance-bts-1|505536|
|22:33:45|zbbts001|zbsend001|502529|
|22:15:06|mxccom|zbbts001|500047|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|419750|
|12:41:03|zbbts001|zbsend001|414008|
|13:18:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|greatwall1970|411000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220614 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220614)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 16, 2022, 03:35:30 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/16/xE5mWvgC4RV618B.jpg)2022-06-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|9485230|
|12:20:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|9304667|
|14:06:33|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|1000000|
|16:04:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|893763|
|16:03:12|lebin-bot|am1q|600000|
|22:47:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bts-vip-777777|572056|
|06:16:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|500000|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|499999|
|10:55:21|zbbts001|zbsend001|459093|
|00:46:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|361304|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220615 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220615)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 17, 2022, 02:43:09 am
(https://s2.loli.net/2022/06/17/m9xnszUHF7ZN4iK.jpg)2022-06-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:33:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|9199999|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|9199998|
|13:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|7568380|
|13:51:30|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|7000000|
|14:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|6583671|
|13:55:06|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|5489594|
|13:10:36|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|4999998|
|14:56:51|liang-bts|aex-bts-withdrawal-wallet|3000000|
|13:15:09|aex-bts-withdrawal-wallet|binance-bts-1|2499998|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1746407|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220616 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220616)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 18, 2022, 06:12:10 am
(https://s2.loli.net/2022/06/18/s598ykXwCBtAH6m.jpg)2022-06-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:26:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-5|31058590|
|19:17:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|399999|
|23:03:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|312205|
|19:11:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|299999|
|19:23:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|283575|
|23:09:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|281536|
|23:17:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|275160|
|22:49:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|270647|
|19:31:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|264108|
|20:01:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|262034|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220617 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220617)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 19, 2022, 03:20:44 am
(https://s2.loli.net/2022/06/19/7od52mhaj9qzM3L.jpg)2022-06-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:35:12|binance-5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|8000000|
|09:14:15|indodax-cold|bitcoinindonesia|5000000|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|4036909|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1880231|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1372785|
|21:11:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bts-vip-777777|390166|
|11:19:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|301170|
|07:37:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|297285|
|13:21:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|283046|
|14:51:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|278297|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220618 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220618)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 20, 2022, 03:33:50 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/20/RBrxihcLTCfd52Y.jpg)2022-06-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:33:51|binance-5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|6000000|
|15:24:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|906355|
|15:22:24|lebin-bot|chokbing9|900000|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|700381|
|07:04:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|greatwall1970|499550|
|03:59:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|390894|
|15:50:03|zbsend001|huobi-pro|367059|
|15:51:18|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|367058|
|17:40:27|zbbts001|zbsend001|365096|
|17:04:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|360000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220619 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220619)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 22, 2022, 04:10:45 am
(https://s2.loli.net/2022/06/22/E9apo7KsITf8glt.jpg)2022-06-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|1371553|
|10:27:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|1305897|
|09:18:18|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|363572|
|23:51:30|akledirs-account|binance-bts-1|304950|
|23:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|252075|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|217903|
|15:07:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|200419|
|23:03:24|yoyoyo-changelly|binance-bts-1|200000|
|22:49:36|vum2g10e|lebin-bot|130000|
|01:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|121569|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220621 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220621)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 23, 2022, 06:47:07 am
(https://s2.loli.net/2022/06/23/JONhlvt6iF3UHzx.jpg)2022-06-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1029033|
|16:53:42|zbsend001|binance-bts-1|1024994|
|00:57:42|zbsend001|gate-io-bts66|675168|
|17:27:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|600000|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|599999|
|00:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|331437|
|03:54:45|poloniexwallet|huobi-pro|302634|
|03:56:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|302633|
|17:38:42|zbsend001|gate-io-bts66|300006|
|20:19:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mrgoldengentleman1-xbtsio|213951|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220622 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220622)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 24, 2022, 09:11:34 am
(https://s2.loli.net/2022/06/24/3V25dYAb6N9mqju.jpg)2022-06-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|582907|
|08:03:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|501441|
|22:36:33|lebin-bot|binance-bts-1|500262|
|23:54:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|500000|
|23:56:12|zbsend001|mxccom|421990|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|416098|
|16:50:15|zbsend001|mxccom|354221|
|16:55:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|230299|
|23:53:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199800|
|23:53:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199800|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220623 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220623)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 25, 2022, 04:57:29 am
(https://s2.loli.net/2022/06/25/jEQeWnZtIPDRoCg.jpg)2022-06-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2942649|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|586096|
|00:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|532153|
|00:29:03|lebin-bot|binance-bts-1|506247|
|02:00:36|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|501187|
|01:59:33|mai1100|binance-bts-1|500924|
|01:32:21|mai1100|binance-bts-1|500000|
|00:26:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|332552|
|16:24:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|308688|
|02:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|263630|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220624 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220624)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 26, 2022, 03:51:58 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/26/Y13AdDXlE7ZyfHw.jpg)2022-06-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:46:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-5|7114587|
|15:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2233258|
|15:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2043160|
|14:56:03|mxccom|binance-bts-1|1999998|
|15:37:36|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|1558707|
|16:00:15|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1199499|
|15:52:24|bts-vip-777777|binance-bts-1|1198000|
|12:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|846850|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|814885|
|14:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|761322|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220625 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220625)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 28, 2022, 03:30:41 pm
(https://s2.loli.net/2022/06/28/dIkQTSena7Zmh3H.jpg)2022-06-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:05:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|933414|
|19:05:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|291544|
|19:05:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|248410|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|132571|
|12:32:54|zbsend001|gate-io-bts66|116043|
|23:56:45|zbsend001|binance-bts-1|64464|
|15:22:12|zbsend001|gate-io-bts66|60813|
|12:35:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|36035|
|19:05:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|30831|
|19:03:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|27545|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220627 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220627)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on June 29, 2022, 06:12:24 am
(https://s2.loli.net/2022/06/29/8qA6QZdzHOGaXmI.jpg)2022-06-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:53:42|chokbing9|lebin-bot|2000000|
|17:55:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|1999999|
|17:57:48|lebin-bot|chokbing9|1100000|
|12:02:51|lebin-bot|binance-bts-1|1070909|
|12:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1070908|
|11:27:48|chokbing9|lebin-bot|1000000|
|17:51:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|925727|
|17:52:18|lebin-bot|chokbing9|900000|
|17:49:30|lebin-bot|chokbing9|500000|
|23:18:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|454971|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220628 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220628)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 01, 2022, 04:11:08 am
(https://s2.loli.net/2022/07/01/D9L5hNeo6bmJaET.jpg)2022-06-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:54:48|binance-5|binance-bitshares-gvbdb84k6h|20000000|
|18:01:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|900003|
|18:00:33|lebin-bot|chokbing9|900000|
|17:59:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|764658|
|09:09:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|751119|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|655888|
|14:39:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|650049|
|15:20:30|zbbts001|zbsend001|650048|
|23:32:09|patient0|binance-bts-1|640000|
|17:57:24|lebin-bot|chokbing9|500000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220630 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220630)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 02, 2022, 03:12:32 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/02/iwC7RbZVYEOvlkq.jpg)2022-07-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:01:27|zbsend001|xyz123456|1011430|
|23:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|488259|
|23:22:27|zbsend001|binance-bts-1|426294|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|322259|
|22:20:09|bitcoinindonesia|binance-bts-1|258499|
|20:17:27|zbsend001|binance-bts-1|209550|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|209549|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|191001|
|16:00:24|zbsend001|gate-io-bts66|175530|
|08:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|148320|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220701 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220701)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 03, 2022, 06:33:36 am
(https://s2.loli.net/2022/07/03/tqJcksV4N17jWYn.jpg)2022-07-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|191686|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|155509|
|13:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|150537|
|10:11:30|gate-io-bts66|binance-bts-1|133550|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|123830|
|12:51:57|zbsend001|binance-bts-1|116845|
|04:19:18|clock-work|binance-bts-1|80000|
|22:26:24|zbsend001|binance-bts-1|58034|
|22:29:27|zbsend001|binance-bts-1|49994|
|22:58:27|zbsend001|binance-bts-1|36544|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220702 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220702)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 05, 2022, 04:15:44 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/06/qoU4iAE2r9mJsl7.jpg)2022-07-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:15:00|zbbts|zbsend001|20852049|
|15:04:45|zbbts|zbsend001|20000000|
|23:08:54|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3526216|
|04:32:27|zbsend001|gate-io-bts66|941464|
|03:55:24|zbsend001|gate-io-bts66|751037|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|617133|
|09:01:24|lebin-bot|binance-bts-1|500046|
|02:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|470730|
|00:26:54|zbsend001|zzh2017|456124|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|406948|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220704 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220704)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 06, 2022, 05:28:22 am
(https://s2.loli.net/2022/07/06/DrxmwLWAezGu682.jpg)2022-07-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|822536|
|21:45:51|zbsend001|gate-io-bts66|617930|
|14:46:18|lebin-bot|binance-bts-1|563937|
|15:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|500772|
|15:16:45|zbsend001|binance-bts-1|454843|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|363880|
|14:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|336734|
|15:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|275804|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|274498|
|20:05:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|242999|


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 07, 2022, 06:58:02 am
(https://s2.loli.net/2022/07/07/jQqK7SGmYNXnOhi.jpg)2022-07-06比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:34:39|am1q|chokbing9|1000000|
|06:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|271449|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|195117|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|148349|
|12:42:03|coinex-hot|binance-bts-1|123000|
|13:21:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|wu19920303|106555|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|99998|
|04:29:48|zbsend001|binance-bts-1|98020|
|06:19:18|zbsend001|binance-bts-1|80544|
|12:58:45|zbsend001|binance-bts-1|68374|


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 09, 2022, 04:37:00 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/10/eZASQ6lcImpVNFY.jpg)2022-07-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:17:21|mixin-bts|binance-bts-1|350000|
|00:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|231779|
|02:16:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|02:17:09|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|02:17:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|02:20:18|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|02:25:54|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|02:26:42|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|00:11:12|gate-io-bts66|binance-bts-1|199790|
|09:03:30|gate-io-bts66|binance-bts-1|199780|


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 12, 2022, 12:55:32 am
(https://s2.loli.net/2022/07/12/m2g5Ta3qAZ6FLz1.jpg)2022-07-11比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:59:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-5|21368036|
|12:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|5717409|
|21:44:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|x1bit|1429704|
|18:02:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|500051|
|09:28:30|fl101204|binance-bts-1|240300|
|20:04:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|138938|
|22:58:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|129999|
|14:09:33|lebin-bot|vum2g10e|101411|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|97263|
|11:14:39|zbsend001|gate-io-bts66|88072|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220711 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220711)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 13, 2022, 03:48:51 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/13/cYtnTyDJsMWr27B.jpg)2022-07-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:07:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|505877|
|18:08:00|zbsend001|vh555-vy555|391000|
|14:31:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|188699|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|138937|
|04:59:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|138937|
|06:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|138936|
|17:39:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|138936|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|138935|
|18:53:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|akledirs-account|108194|
|12:37:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|patrick-a111|101134|


其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220712 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220712)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 14, 2022, 09:04:09 am
(https://s2.loli.net/2022/07/14/KV75nOqWUaZleYT.jpg)2022-07-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:49:09|zbbts001|bit2020bts|3078434|
|20:41:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|2970040|
|20:43:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|597056|
|09:27:09|zbbts001|bit2020bts|344614|
|07:45:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|330889|
|06:01:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|221016|
|18:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|182824|
|10:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|154182|
|20:41:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|138932|
|04:49:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|aex-bts-deposit-wallet|138752|


其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220713 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220713)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 15, 2022, 04:40:10 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/16/g5MEH47fhCz92Nc.jpg)2022-07-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|586433|
|03:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|549003|
|03:18:57|lebin-bot|binance-bts-1|502324|
|19:37:45|lebin-bot|binance-bts-1|500910|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|444641|
|20:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|354051|
|00:00:12|aex-bts-deposit-wallet|aex-bts-withdrawal-wallet|350574|
|17:00:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|258899|
|20:20:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|242799|
|05:25:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|boyf16|235096|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220714 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220714)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 17, 2022, 05:27:34 am
(https://s2.loli.net/2022/07/17/I42TjRQ7OY6yw5K.jpg)2022-07-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:31:39|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|311818|
|00:40:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|279539|
|16:01:21|bitcoinindonesia|binance-bts-1|259199|
|16:01:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|259198|
|11:01:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|243189|
|14:20:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|239277|
|00:29:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|237477|
|00:21:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|224363|
|10:55:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|221532|
|04:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|206668|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220716 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220716)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 19, 2022, 04:06:55 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/20/k2Yb1V4CUqWhczR.jpg)2022-07-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|593156|
|04:26:18|lebin-bot|binance-bts-1|552573|
|14:53:33|vh555-vy555|zbbts001|390999|
|18:13:57|zbbts001|bit2020bts|390998|
|13:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|310528|
|12:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|304313|
|12:05:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|259299|
|23:10:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|204899|
|23:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|204898|
|03:13:00|zbsend001|gate-io-bts66|199997|其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220718 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220718)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 20, 2022, 10:07:18 am
(https://s2.loli.net/2022/07/20/7q9rLJ4Q3kWC5Fv.jpg)2022-07-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|04:04:33|xbtsx-bot|thmsfnd02|369000|
|04:03:54|bitcoin25|binance-bts-1|269170|
|04:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|269169|
|03:56:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|xbtsx-bot|173135|
|04:02:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|xbtsx-bot|141701|
|04:00:24|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|138750|
|13:49:36|zbsend001|unicef|136767|
|14:23:09|unicef|bitsharesplay|136750|
|19:06:36|zbsend001|y13597590950|104505|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|101029|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220719 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220719)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 21, 2022, 10:31:05 am
(https://s2.loli.net/2022/07/21/dKOXADwqUfrogkW.jpg)2022-07-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|567561|
|14:06:00|lebin-bot|binance-bts-1|515184|
|22:05:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|509207|
|07:35:36|chokbing9|am1q|500000|
|08:38:36|lebin-btc|am1q|224698|
|13:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|202986|
|08:45:54|chokbing9|am1q|200000|
|20:49:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|189309|
|22:31:54|zbbts001|zbsend001|189308|
|13:44:21|zbsend001|binance-bts-1|120800|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220720 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220720)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 22, 2022, 07:50:04 am
(https://s2.loli.net/2022/07/22/FvPp7SLbdmWe5zf.jpg)2022-07-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:31:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|546109|
|11:01:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|516328|
|04:33:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|506712|
|03:51:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|501383|
|13:38:03|zbbts001|zbsend001|344555|
|12:47:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|263277|
|09:51:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|199999|
|10:59:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|199799|
|04:31:51|zbbts001|zbsend001|180218|
|14:51:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|179999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220721 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220721)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 23, 2022, 03:42:23 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/23/NlqbA2XUwx7Fk56.jpg)2022-07-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:20:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|256278|
|23:26:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|255743|
|04:17:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|105861|
|14:43:24|vum2g10e|lebin-bot|101554|
|08:58:06|zbsend001|gate-io-bts66|59751|
|06:36:45|free-yhaha|free-storage|36000|
|23:43:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|35894|
|03:34:18|bdnoble|blocktrades|35303|
|23:38:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|29600|
|23:36:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|29427|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220722 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220722)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 24, 2022, 03:49:21 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/24/a9XDYKg7pZjuh8T.jpg)2022-07-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|01:31:57|zbbts001|zbsend001|582867|
|00:47:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|515162|
|04:31:48|zbbts001|zbsend001|314567|
|22:53:36|zbsend001|binance-bts-1|171650|
|23:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|171649|
|10:07:03|zbsend001|unicef|171375|
|20:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|164194|
|20:47:06|zbsend001|binance-bts-1|163425|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|131608|
|06:35:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|zbbts001|103299|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220723 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220723)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 25, 2022, 10:20:53 am
(https://s2.loli.net/2022/07/25/MpL5JDRmwtfhY3A.jpg)2022-07-24比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:45:39|zbsend001|gate-io-bts66|2797827|
|17:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|189908|
|17:44:36|zbsend001|binance-bts-1|155549|
|14:07:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|113359|
|23:50:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|100844|
|05:00:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|100368|
|14:07:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|95382|
|14:07:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|89931|
|18:24:39|zbsend001|binance-bts-1|54972|
|00:07:09|thmsfnd02|binance-bts-1|33284|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220724 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220724)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 28, 2022, 07:21:36 am
(https://s2.loli.net/2022/07/28/tlpjxWNV78Foc2A.jpg)2022-07-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1035307|
|14:45:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|656449|
|19:44:45|zbsend001|binance-bts-1|640086|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|126030|
|01:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|115251|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|104261|
|07:12:27|vum2g10e|lebin-bot|101034|
|09:57:06|zbsend001|binance-bts-1|73290|
|15:57:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|beizen1993-xbtsio|45754|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220727 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220727)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 29, 2022, 04:24:04 pm
(https://s2.loli.net/2022/07/30/YkRlvejxfEduwty.jpg)2022-07-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:32:03|zbsend001|kk33150|950369|
|02:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|532847|
|02:05:15|lebin-bot|binance-bts-1|509722|
|02:21:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|363955|
|14:27:57|chokbing9|am1q|200000|
|07:31:54|zbbts001|zbsend001|196067|
|00:33:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|149999|
|14:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|144748|
|11:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|141542|
|11:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|109999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220728 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220728)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 30, 2022, 06:48:35 am
(https://s2.loli.net/2022/07/30/IXLfmnBuVbj5gyw.jpg)2022-07-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|626523|
|18:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|507129|
|18:02:48|lebin-bot|binance-bts-1|507110|
|23:47:12|lebin-bot|binance-bts-1|503658|
|00:38:42|lebin-bot|binance-bts-1|501641|
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|501640|
|21:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|403371|
|17:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|336992|
|22:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|266002|
|17:05:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|258899|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220729 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220729)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on July 31, 2022, 06:25:08 am
(https://s2.loli.net/2022/07/31/LR1gxoy2r3CkK7s.jpg)2022-07-30比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:52:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|binance-5|20076490|
|10:20:48|zbsend001|binance-bts-1|6999994|
|10:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|6999993|
|10:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3061767|
|10:01:18|zbsend001|binance-bts-1|3000000|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2234169|
|21:29:36|zbsend001|binance-bts-1|2198278|
|17:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1808500|
|17:23:24|zbsend001|binance-bts-1|1800000|
|07:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|597511|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220730 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220730)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 01, 2022, 06:56:51 am
(https://s2.loli.net/2022/08/01/G7PAVTChHtalw5Y.jpg)2022-07-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:24:57|exxsend001|zbsend001|1989997|
|13:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1081213|
|13:38:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|686824|
|21:41:09|lebin-bot|binance-bts-1|676841|
|06:16:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|556296|
|16:30:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|294468|
|16:16:42|zbsend001|vh555-vy555|264511|
|16:29:30|vh555-vy555|binance-bts-1|264409|
|02:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|240897|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/blurt-20220731 (https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/blurt-20220731)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 02, 2022, 04:10:39 am
(https://s2.loli.net/2022/08/02/2quWLHMPkj3XCJ1.jpg)2022-08-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|18:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|707281|
|18:44:00|lebin-bot|binance-bts-1|507442|
|08:55:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|397242|
|08:51:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|373825|
|09:05:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|350873|
|17:43:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|331859|
|08:59:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|317392|
|11:59:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|309764|
|08:11:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|266383|
|08:07:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|258212|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220801 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220801)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 04, 2022, 07:14:12 am
(https://s2.loli.net/2022/08/04/t4RTlObmYJwkM1y.jpg)2022-08-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|21:28:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|726536|
|16:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|598111|
|16:47:54|lebin-bot|binance-bts-1|506451|
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|200096|
|00:34:27|gate-io-bts66|binance-bts-1|199840|
|11:20:21|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|166578|
|01:30:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|122765|
|01:27:27|vum2g10e|lebin-bot|100772|
|01:29:45|mammoth|binance-bts-1|100000|
|11:14:18|clock-work|binance-bts-1|100000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220803 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220803)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 05, 2022, 09:24:48 am
(https://s2.loli.net/2022/08/05/rt85TXcGpBIgE6e.jpg)2022-08-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:04:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|1999999|
|01:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1124219|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1019569|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|673339|
|01:33:30|lebin-bot|binance-bts-1|634510|
|01:22:30|lebin-bot|binance-bts-1|591358|
|23:38:06|lebin-bot|binance-bts-1|507243|
|16:06:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|359682|
|06:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|237476|
|06:00:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|223199|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220804 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220804)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 06, 2022, 10:09:16 am
(https://s2.loli.net/2022/08/06/KuPe5LxImMvR72Y.jpg)2022-08-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|06:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|312934|
|06:34:45|fanying3321|binance-bts-1|300000|
|09:55:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|peipei-finn|161893|
|10:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|149999|
|10:53:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|123191|
|10:55:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|110744|
|10:30:57|clock-work|binance-bts-1|100000|
|18:07:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|59205|
|16:27:06|hdf51|ut2016|52519|
|16:29:03|ut2016|binance-bts-1|52416|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220805 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220805)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 08, 2022, 08:33:15 am
(https://s2.loli.net/2022/08/08/mJ2jUGhXPE16HZQ.jpg)2022-08-07比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|15:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|168871|
|15:41:45|eva|binance-bts-1|161260|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|138129|
|03:15:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|obert787-xbtsio|104884|
|03:20:12|obert787-xbtsio|braz1lian|104883|
|03:21:30|braz1lian|gate-io-bts66|104882|
|08:43:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|shijiandehuijin2009|70773|
|08:47:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|46499|
|09:07:09|thmsfnd02|binance-bts-1|38633|
|08:57:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|36240|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220807 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220807)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 09, 2022, 05:56:49 am
(https://s2.loli.net/2022/08/09/7LCtjQXN924AhHr.jpg)2022-08-08比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:34:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|999999|
|15:54:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|699999|
|19:20:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mxccom|699999|
|19:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|643633|
|19:12:33|lebin-bot|binance-bts-1|599286|
|20:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|401248|
|00:12:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|209179|
|20:15:18|bitcoinindonesia|binance-bts-1|201399|
|19:24:24|gate-io-bts66|binance-bts-1|199850|
|19:36:39|gate-io-bts66|binance-bts-1|199850|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220808 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220808)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 13, 2022, 03:48:25 am
(https://s2.loli.net/2022/08/13/61qxoJpTbLcXkfB.jpg)2022-08-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:10:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1018605|
|20:06:03|mxccom|binance-bts-1|999998|
|08:13:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|502443|
|14:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|255550|
|12:21:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|110999|
|00:16:00|lebin-bot|vum2g10e|100621|
|09:27:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|100412|
|14:46:24|qt6862|binance-bts-1|99998|
|12:31:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|97215|
|21:11:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|coinex-deposit|90528|


其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220812 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220812)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 14, 2022, 04:29:33 am
(https://s2.loli.net/2022/08/14/MV6ZEt8GAOsLNjc.jpg)2022-08-13比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|03:19:00|q|cryptonomex|1000000|
|14:43:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|520462|
|07:56:18|cryptonomex|blocktrades|400000|
|08:05:33|cryptonomex|blocktrades|400000|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|241977|
|06:55:45|gate-io-bts66|huobi-pro|199860|
|18:48:15|gate-io-bts66|huobi-pro|199860|
|06:57:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199859|
|18:49:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199859|
|14:29:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|168699|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/bitshares-20220813 (https://blurt.blog/cn/@blurtinfo/bitshares-20220813)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 15, 2022, 04:34:19 am
(https://s2.loli.net/2022/08/15/Y172wGdiMJ3PcOb.jpg)2022-08-14比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:08:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|505584|
|02:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|280125|
|08:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|261663|
|08:07:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|250000|
|02:14:15|gate-io-bts66|binance-bts-1|199860|
|13:00:21|gate-io-bts66|huobi-pro|199860|
|13:01:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199859|
|02:14:18|gate-io-bts66|huobi-pro|199859|
|02:15:48|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199858|
|16:10:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|120199|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220814 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220814)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 16, 2022, 03:04:58 pm
(https://s2.loli.net/2022/08/16/EAemQsvqFuUlzrJ.jpg)2022-08-15比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|14:54:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|509062|
|02:43:15|gate-io-bts66|huobi-pro|199850|
|00:10:12|gate-io-bts66|huobi-pro|199850|
|01:15:30|gate-io-bts66|huobi-pro|199850|
|02:44:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199849|
|00:11:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199849|
|01:17:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199849|
|14:16:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|187699|
|18:19:33|lebin-bot|vum2g10e|100914|
|14:38:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|99999|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220815 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220815)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 17, 2022, 02:03:18 pm
(https://s2.loli.net/2022/08/17/jbwskZo1LzTyGah.jpg)2022-08-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:11:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yaqing521|499999|
|15:17:30|gate-io-bts66|huobi-pro|199840|
|15:18:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|199839|
|16:48:33|blocktrades|man-property|76839|
|20:13:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|55010|
|16:48:36|blocktrades|man-property|37243|
|05:00:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|rudex-bts|28500|
|20:23:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|14160|
|22:27:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|13045|
|16:02:27|man1holdings|binance-bts-1|12000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220816 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220816)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 18, 2022, 04:30:14 am
(https://s2.loli.net/2022/08/18/EGF7nCw6bLJ1Ohi.jpg)2022-08-17比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2014877|
|16:58:03|mxccom|binance-bts-1|1999998|
|20:11:36|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yaqing521|992984|
|20:05:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|yaqing521|799999|
|09:27:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|540828|
|11:19:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|528946|
|10:59:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|525386|
|10:34:18|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|518684|
|07:59:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|508636|
|19:43:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|501096|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220817 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220817)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 19, 2022, 06:55:46 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/6d3ea5c1da15838891d7be8a5512c0a749939c11.jpg)


2022-08-18比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|17:20:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|652700|
|18:38:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|643932|
|21:42:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|571510|
|21:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|524855|
|21:15:18|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|524799|
|17:03:57|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|524484|
|18:10:00|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|515378|
|17:03:42|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|384124|
|15:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|325883|
|15:09:57|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|317349|

其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220818 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220818)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 20, 2022, 03:30:21 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/blurtinfo/81509cab296170373b531bab5f26ad431a1ecc9c.jpg)2022-08-19比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|3099760|
|22:57:00|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|3000007|
|17:18:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|xbmm8888|860000|
|15:16:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|799239|
|08:24:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|679688|
|14:50:27|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|655189|
|15:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|585707|
|18:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|579865|
|15:21:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|578425|
|17:53:09|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|527148|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220819 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220819)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 21, 2022, 04:42:58 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/9ebd8e38378844d81eeee53ecb2279964bfff483.jpg)2022-08-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|09:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|249124|
|09:41:54|bittrex-deposit|binance-bts-1|230882|
|01:34:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|99999|
|01:36:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|99999|
|15:42:15|man-property|favour-213|50000|
|08:30:39|blocktrades|man-property|47188|
|13:39:18|bitcoinindonesia|indodaxaccnt|41033|
|00:44:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|35035|
|23:25:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qxzfktnzd|29893|
|23:39:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qxzfktnzd|29633|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220820 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220820)


Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 22, 2022, 04:18:29 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/5ece9902f488783424a90ec889eec94e9d801184.jpg)2022-08-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:03:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|525661|
|03:47:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|512483|
|08:51:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|508959|
|04:54:00|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|362296|
|04:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|256797|
|03:47:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|241094|
|03:48:12|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|241093|
|03:51:21|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|236071|
|08:53:15|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|189999|
|03:41:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|169799|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220821 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220821)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 23, 2022, 04:14:10 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/02ea92548a84c30ccce06950d5a6ffb3af2c0848.jpg)2022-08-22比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|00:23:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|568266|
|16:33:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|550681|
|19:13:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|529006|
|16:51:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|508615|
|09:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|238641|
|09:31:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|220576|
|09:32:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|220575|
|17:49:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|189999|
|09:35:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|189143|
|09:33:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|174307|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220822 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220822)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 24, 2022, 09:28:24 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/87d1d393464bd3a9b1444f93bf4e6f1c6ad02e24.jpg)2022-08-23比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|19:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1841507|
|19:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1107117|
|21:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|998355|
|17:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|898388|
|16:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|736196|
|19:01:30|lebin-bot|binance-bts-1|700000|
|21:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|546406|
|10:23:12|chokbing9|lebin.steem.bot2|540000|
|04:28:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|521410|
|16:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|496236|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220823 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220823)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 26, 2022, 08:24:25 am
(https://imgp.blurt.world/768x0/https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/7bb1cdd46a8b5bab2b4ba2c884f03304249d19ae.jpg)2022-08-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:25:42|q|cryptonomex|3000000|
|21:13:48|committee-dev-funds|abit|792951|
|04:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|602123|
|10:30:03|cryptonomex|blocktrades|333000|
|10:35:09|cryptonomex|blocktrades|250000|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|205373|
|03:53:30|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|03:54:45|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|03:54:45|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
|12:47:12|gate-io-bts66|binance-bts-1|199820|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220825 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220825)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 27, 2022, 03:36:35 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/6fc3be94518524650f30e00965184e14d40c0f25.jpg)2022-08-26比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|20:42:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|532879|
|20:40:21|cryptonomex|blocktrades|500000|
|21:33:36|cryptonomex|blocktrades|500000|
|21:38:30|cryptonomex|blocktrades|500000|
|01:01:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|406692|
|19:34:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|372726|
|17:30:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|347120|
|21:41:39|cryptonomex|blocktrades|300000|
|16:36:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|272926|
|19:12:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|265740|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220826 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220826)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 28, 2022, 12:43:24 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/3e396d989a99201e3ca74746600628b1c832ee43.jpg)2022-08-27比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|08:49:42|q|cryptonomex|3000000|
|09:07:24|cryptonomex|blocktrades|500000|
|09:14:21|cryptonomex|blocktrades|500000|
|09:18:36|cryptonomex|blocktrades|400000|
|23:50:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|376636|
|17:48:30|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|308772|
|23:58:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|306419|
|09:37:03|cryptonomex|blocktrades|300000|
|09:33:06|cryptonomex|blocktrades|300000|
|08:35:36|cryptonomex|blocktrades|200000|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220827 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220827)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 29, 2022, 12:16:42 pm
(https://imgp.blurt.world/768x0/https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/800cf0190aa11470def75e43518637d91e5b891d.jpg)2022-08-28比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|10:02:57|q|cryptonomex|1000000|
|13:12:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|745836|
|09:49:12|cryptonomex|blocktrades|500000|
|10:07:15|cryptonomex|blocktrades|500000|
|10:09:57|cryptonomex|blocktrades|500000|
|09:46:27|cryptonomex|blocktrades|400000|
|19:34:48|bittrex-deposit|huobi-pro|168595|
|19:36:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|168594|
|03:12:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|mammoth|149999|
|00:32:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|108172|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220828 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220828)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on August 30, 2022, 04:13:25 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/0b011446d01f1d9734ca3d486dd8a51f7749cbc9.jpg)2022-08-29比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|159596|
|13:39:06|lebin-bot|vum2g10e|100978|
|07:55:48|dcoin9|blocktrades|89995|
|07:01:45|nzula01|binance-bts-1|88800|
|14:31:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|rudex-bts|50000|
|12:43:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|45861|
|18:35:48|sp-210|binance-bts-1|40000|
|07:42:12|free-yhaha|free-storage|30000|
|06:19:18|normz2|nzula01|20400|
|14:29:03|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|18485|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220829 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220829)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 01, 2022, 04:27:49 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/a688b93dfc7c0034afdcba57fd12fba4ef0f3ffc.jpg)2022-08-31比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|12:37:57|huobi-bts-withdrawal|gate-io-bts66|1431707|
|01:13:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|397839|
|00:45:39|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|255433|
|13:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|137435|
|23:04:39|bittrex-deposit|binance-bts-1|85995|
|17:59:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|coinex-deposit|76352|
|18:07:15|coinex-deposit|coinex-hot|76351|
|06:18:18|bittrex-deposit|binance-bts-1|69177|
|06:53:54|blocktrades|man-property|49621|
|13:22:03|coinex-hot|binance-bts-1|46440|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220831 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220831)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 02, 2022, 03:14:04 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/1b98f2a47835d44c54d1bc8c8234b69c66dc6782.jpg)2022-09-01比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|07:30:12|blocktrades|bittrex-deposit|2000000|
|04:00:12|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|263571|
|03:57:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|203299|
|00:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|170796|
|14:41:09|gate-io-bts66|heifer2|119689|
|00:37:48|vum2g10e|lebin-bot|100099|
|19:50:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|pobeditel1-xbtsio|99790|
|19:53:15|pobeditel1-xbtsio|braz1lian|99789|
|19:54:57|braz1lian|gate-io-bts66|99788|
|00:04:09|x1bit|binance-bts-1|73754|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220901 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220901)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 03, 2022, 04:04:41 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/dd6664e09051e61cd2a86c9c13dc244741ae22cd.jpg)2022-09-02比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|434658|
|05:31:42|bittrex-deposit|binance-bts-1|257916|
|08:06:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|106278|
|05:31:45|bittrex-deposit|binance-bts-1|100000|
|01:36:03|coinex-hot|usdt4103|94166|
|08:10:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|78296|
|08:08:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|44684|
|08:04:18|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|43784|
|05:31:39|bittrex-deposit|binance-bts-1|28367|
|02:44:15|poloniexwallet|binance-bts-1|25677|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220902 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220902)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 04, 2022, 05:03:50 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/1cc01194fea134fdc00d0d23c47d20838e647694.jpg)2022-09-03比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:00:42|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|437170|
|09:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|344964|
|21:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|275598|
|09:03:51|bittrex-deposit|binance-bts-1|265342|
|21:00:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|258199|
|03:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|167957|
|03:45:24|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|136605|
|09:00:27|bittrex-deposit|binance-bts-1|29930|
|06:28:33|binance-bitshares-gvbdb84k6h|thmsfnd02|29437|
|08:55:15|bittrex-deposit|binance-bts-1|26899|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220903 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220903)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 05, 2022, 06:21:26 am
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/aece9e10473511f508a0c3b4d945fcf5061c13f9.jpg)2022-09-04比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|05:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|190705|
|05:05:54|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|170952|
|14:02:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|45856|
|12:47:51|bittrex-deposit|binance-bts-1|29128|
|13:10:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|28484|
|16:56:54|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|22813|
|02:37:21|thmsfnd02|binance-bts-1|18270|
|04:52:00|bittrex-deposit|eric17|16645|
|16:48:51|binance-bitshares-gvbdb84k6h|bitcoinindonesia|16361|
|09:46:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|backwater-blues|14173|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220904 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220904)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 06, 2022, 03:30:18 pm
(https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/b7bf61d27a1e0ff1f93ac942e9dde49ad44cdd1b.jpg)2022-09-05比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|11:32:57|blocktrades|bittrex-deposit|1500000|
|12:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|662417|
|12:09:45|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|592461|
|23:48:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|za520|59999|
|14:52:45|nzula01|binance-bts-1|23000|
|13:37:18|thmsfnd02|binance-bts-1|17927|
|22:20:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qxzfktnzd|15526|
|21:42:03|binance-bitshares-gvbdb84k6h|qxzfktnzd|10099|
|13:25:39|qxzfktnzd|binance-bts-1|10000|
|02:50:39|poloniexwallet|bittrex-deposit|9479|
其它网站同步发的每日数据:
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220905 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220905)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 13, 2022, 07:40:10 am
(https://imgp.blurt.world/768x0/https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/536b898ee3c859a8a7ea1b67c6e0eed4df520050.jpg)2022-09-12比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1047998|
|22:16:45|lebin-bot|binance-bts-1|508047|
|17:13:48|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|380488|
|10:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|260875|
|19:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|239375|
|11:37:45|binance-bitshares-gvbdb84k6h|clock-work|199999|
|10:47:42|gate-io-bts66|binance-bts-1|199830|
|19:47:15|gate-io-bts66|binance-bts-1|199830|
|22:14:36|bittrex-deposit|binance-bts-1|157339|
|22:11:48|clock-work|binance-bts-1|120000|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220912 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220912)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 17, 2022, 03:26:21 pm
(https://imgp.blurt.world/768x0/https://img.blurt.world/blurtimage/btscn/a5ab944ccf396e2651d52fedc36494ad81cbc340.jpg)2022-09-16比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|02:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|737940|
|01:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|690653|
|02:24:12|lebin-bot|binance-bts-1|404423|
|01:09:57|lebin-bot|binance-bts-1|404143|
|16:11:21|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|381952|
|18:43:24|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|300048|
|20:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|281559|
|00:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|240969|
|22:30:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|203909|
|20:01:18|gate-io-bts66|binance-bts-1|199908|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220916 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220916)

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 21, 2022, 06:44:20 am
(https://s1.imagehub.cc/images/2022/09/21/bitshares_data_2022-09-20.md.jpg)


2022-09-20比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|13:10:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1519907|
|13:00:33|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|690082|
|13:06:06|lebin-bot|binance-bts-1|588341|
|12:51:03|lebin-bot|binance-bts-1|426159|
|20:08:12|binance-bitshares-gvbdb84k6h|lebin-bot|379639|
|12:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|288959|
|12:51:12|bitcoinindonesia|binance-bts-1|262835|
|13:24:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|huobi-pro|245073|
|13:25:15|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|245072|
|13:01:03|huobi-bts-withdrawal|binance-bts-1|216895|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 22, 2022, 08:41:22 am
(https://s1.imagehub.cc/images/2022/09/22/bitshares_data_2022-09-21.jpg)


2022-09-21比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|23:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|5810831|
|01:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|2680570|
|23:49:03|mxccom|binance-bts-1|1999998|
|23:31:09|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1352777|
|23:40:30|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|1161144|
|01:39:45|huobi-pro|huobi-bts-withdrawal|1106421|
|23:43:09|lebin-bot|binance-bts-1|1000000|
|01:50:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|984987|
|23:25:24|lebin-bot|binance-bts-1|909080|
|22:31:06|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|797313|

Title: Re: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况
Post by: lebin on September 26, 2022, 09:14:16 am
(https://s1.imagehub.cc/images/2022/09/26/bitshares_data_2022-09-25.jpg)2022-09-25比特股BTS大额转账的记录
|时间|转出|转入|BTS数量|
|22:25:00|committee-account|committee-dev-funds|1000000|
|22:34:42|committee-dev-funds|abit|825688|
|23:40:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|214498|
|23:37:30|x1bit|binance-bts-1|214419|
|22:20:03|binance-bts-1|binance-bitshares-gvbdb84k6h|185893|
|22:16:03|coinex-hot|binance-bts-1|110000|
|12:35:09|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|91915|
|22:47:57|btsdao|btsdao.team|48000|
|09:23:06|binance-bitshares-gvbdb84k6h|gate-io-bts66|18144|
|01:39:06|bitcoinindonesia|binance-bts-1|10068|
https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220925 (https://blurt.blog/cn/@btscn/bitshares-20220925)