Author Topic: BITSHARES数据统计:每日OP操作总数、交易所充值-提现、大仓位变动的情况  (Read 263092 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline abit

 • Committee member
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 4665
  • View Profile
  • Abit's Hive Blog
 • BitShares: abit
 • GitHub: abitmore
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline abit

 • Committee member
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 4665
  • View Profile
  • Abit's Hive Blog
 • BitShares: abit
 • GitHub: abitmore
可不可以把多个帐号画在一个图里?这样对比也清楚点。

一个存量对比图,一个变动对比图,一个总计图。
已经把多账号统一放在一张图里,方便对比,你说的总计图指的是什么?
总计图就是说,这些账号加在一起有多少币。
BitShares committee member: abit
BitShares witness: in.abit

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness

Offline lebin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 770
  • View Profile
 • BitShares: lebin
可不可以把多个帐号画在一个图里?这样对比也清楚点。

一个存量对比图,一个变动对比图,一个总计图。
已经把多账号统一放在一张图里,方便对比,你说的总计图指的是什么?
Bitshares committee member: lebin
Bitshares witness: lebin-witness