Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
           现在的喂价很明显,限制了BTS在内盘的流动性,这对于交易所是致命的。涨的时候喂价跟不上,给大量强清提供机会,跌的时候价格下不来,导致BITCNY短期大幅度贬值。真是超级失败的喂价机制!
         如果BTS想赚钱,那么流动性是首要问题,现在的喂价等于在限制BTS在内盘的流动。如果现在的喂价机制不改变,估计很快内盘的流动资金就会撤离。
       喂价改革改到现在这样,真是悲哀!既起不到锁住抵押单的目的,也起不到拉盘的效果,还限制了BTS的流动,同时还造成BITCNY汇率剧烈波动。

       结论,如果最低喂价不再上调,那么就应该喂价跟随市场价。也就是说,喂价应该在最低保护价之上跟随市场价格。
52
中文(Chinese) / 名言和格言 😊
« Last post by EuropaSH on February 17, 2020, 09:38:35 am »
名言和格言都很出名-這是XBTS Dex Exchange的一個社交項目 https://xbts.io
這是對Bitshares生態系統發展的免費貢獻。
名言和名言給人好心情!偉大的思想能變成巨大的財富。——塞內加

祝度过愉快的一天
53


-------------------------------
[Committee Proposal] Set asset_settle fee from 2.413 BTS to 1,000 BTS.

https://cryptofresh.com/p/1.10.57202

I will give the decision and why later.

Listening...
---------------------
[理事会提案] 设置强清手续费从2.413 BTS到 1,000 BTS.

https://cryptofresh.com/p/1.10.57202

Code: [Select]
  BTS-RFC 1.10.57202

Review Period: Wed Feb 19, 2020 22:55 - 23:55
Review begins 2020-02-19T22:55:00+00:00

{
  "proposer": "1.2.12376",
  "fail_reason": ""
}

Proposed change to blockchain parameters

All BTS amounts below have been scaled for ease of comparison.

    {
    "current_fees": {
    "parameters": {
    "transfer[0]": {
    "fee": "0.869 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.483 BTS"
    },
    "limit_order_create[1]": {
    "fee": "0.0483 BTS"
    },
    "limit_order_cancel[2]": {
    "fee": "0.00482 BTS"
    },
    "call_order_update[3]": {
    "fee": "0.0483 BTS"
    },
    "fill_order[4]": {
    },
    "account_create[5]": {
    "basic_fee": "4.83 BTS",
    "premium_fee": "241.3 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "account_update[6]": {
    "fee": "0.0483 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "account_whitelist[7]": {
    "fee": "4.83 BTS"
    },
    "account_upgrade[8]": {
    "membership_annual_fee": "4,777,833,291 BTS",
    "membership_lifetime_fee": "5,791 BTS"
    },
    "account_transfer[9]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "asset_create[10]": {
    "symbol3": "386,088 BTS",
    "symbol4": "96,522 BTS",
    "long_symbol": "2,413 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.483 BTS"
    },
    "asset_update[11]": {
    "fee": "96.5 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "asset_update_bitasset[12]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "asset_update_feed_producers[13]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "asset_issue[14]": {
    "fee": "0.869 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.483 BTS"
    },
    "asset_reserve[15]": {
    "fee": "0.0483 BTS"
    },
    "asset_fund_fee_pool[16]": {
    "fee": "24.13 BTS"
    },
    "asset_settle[17]": {
    "fee": "2.413 BTS"
    "fee": "1,000 BTS"
    },
    "asset_global_settle[18]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "asset_publish_feed[19]": {
    "fee": "0.00482 BTS"
    },
    "witness_create[20]": {
    "fee": "2,413 BTS"
    },
    "witness_update[21]": {
    "fee": "0.483 BTS"
    },
    "proposal_create[22]": {
    "fee": "9.65 BTS",
    "price_per_kbyte": "2.413 BTS"
    },
    "proposal_update[23]": {
    "fee": "0.2413 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "proposal_delete[24]": {
    "fee": "0 BTS"
    },
    "withdraw_permission_create[25]": {
    "fee": "7.24 BTS"
    },
    "withdraw_permission_update[26]": {
    "fee": "0.483 BTS"
    },
    "withdraw_permission_claim[27]": {
    "fee": "0.695 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "withdraw_permission_delete[28]": {
    "fee": "0 BTS"
    },
    "committee_member_create[29]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "committee_member_update[30]": {
    "fee": "483 BTS"
    },
    "committee_member_update_global_parameters[31]": {
    "fee": "0 BTS"
    },
    "vesting_balance_create[32]": {
    "fee": "4.83 BTS"
    },
    "vesting_balance_withdraw[33]": {
    "fee": "4.83 BTS"
    },
    "worker_create[34]": {
    "fee": "2,413 BTS"
    },
    "custom[35]": {
    "fee": "0.483 BTS",
    "price_per_kbyte": "2.413 BTS"
    },
    "assert[36]": {
    "fee": "24.13 BTS"
    },
    "balance_claim[37]": {
    },
    "override_transfer[38]": {
    "fee": "48.3 BTS",
    "price_per_kbyte": "0.338 BTS"
    },
    "transfer_to_blind[39]": {
    "fee": "10.13 BTS",
    "price_per_output": "3.38 BTS"
    },
    "transfer_from_blind[41]": {
    "fee": "10.13 BTS"
    },
    "asset_claim_fees_operation[43]": {
    "fee": "48.3 BTS"
    },
    "[44]": {
    },
    "[45]": {
    "fee": "0.0483 BTS"
    },
    "[46]": {
    },
    "[47]": {
    "fee": "241.3 BTS"
    },
    "[48]": {
    "fee": "483 BTS"
    },
    "[49]": {
    "fee": "0.0483 BTS",
    "fee_per_day": "1.593 BTS"
    },
    "[50]": {
    "fee": "0.0483 BTS",
    "fee_per_kb": "4.83 BTS"
    },
    "[52]": {
    "fee": "0.0483 BTS",
    "fee_per_day": "1.593 BTS"
    }
    },
    "scale": 10000
    },
    "block_interval": 3,
    "maintenance_interval": 3600,
    "maintenance_skip_slots": 3,
    "committee_proposal_review_period": 3600,
    "maximum_transaction_size": 409600,
    "maximum_block_size": 2000000,
    "maximum_time_until_expiration": 86400,
    "maximum_proposal_lifetime": 2419200,
    "maximum_asset_whitelist_authorities": 10,
    "maximum_asset_feed_publishers": 25,
    "maximum_witness_count": 1001,
    "maximum_committee_count": 1001,
    "maximum_authority_membership": 10,
    "reserve_percent_of_fee": 2000,
    "network_percent_of_fee": 2000,
    "lifetime_referrer_percent_of_fee": 3000,
    "cashback_vesting_period_seconds": 7776000,
    "cashback_vesting_threshold": 10000000,
    "count_non_member_votes": true,
    "allow_non_member_whitelists": false,
    "witness_pay_per_block": 100000,
    "worker_budget_per_day": "50000000000",
    "max_predicate_opcode": 1,
    "fee_liquidation_threshold": 10000000,
    "accounts_per_fee_scale": 1000,
    "account_fee_scale_bitshifts": 0,
    "max_authority_depth": 2,
    "extensions": {
    "updatable_htlc_options": {
    "max_timeout_secs": 2592000,
    "max_preimage_size": 10240
    }
    }
    }


            
btcbchbts    0.260201   444824.5045   115744   2020/2/17 9:10
hangjun-btss    0.260201   384317.5495   100000   2020/2/17 11:06
bts-ydy8    0.260201   307454.0396   80000   2020/2/17 22:23
yinchg    0.260201   188546.1898   49060   2020/2/18 0:51
hakuku-findom    0.260201   153727.0198   40000   2020/2/18 6:42
yykxuxu830905    0.260201   141113.7178   36718   2020/2/17 22:21
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:38
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:44
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:45
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:48
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:55
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:57
dqt812    0.260201   115295.2649   30000   2020/2/17 21:59
love8zf02    0.260201   76863.50991   20000   2020/2/17 9:42
anbi    0.260201   38431.72075   9999.9911   2020/2/17 17:19
yutaoweishan1    0.260201   7993.805031   2080   2020/2/18 7:36
fengshen123456    0.260201   48.424011   12.6   2020/2/17 9:21


LTM just need pay 1000*0.02=200 BTS.

at least to settle: 100,000 bts
make sure the profits:0.4%

What is the reasoning for it? I can't follow what you have laid out above.
54
对比之前的爆仓机制,很明显,目前的这种机制是有缺陷的,之前黄单爆不掉,至少CNY是保值的。

喂价太迟钝的问题,价格空隙太大
55
对比之前的爆仓机制,很明显,目前的这种机制是有缺陷的,之前黄单爆不掉,至少CNY是保值的。
56
2-17号中午,CNY贬值已经到了20%左右,这还是前期不断有大量强清盘清掉高位抵押的情况下,0.22价格以上出现这样的CNY贬值真是不应该的。
57
Other Languages / Lưu ý gì khi chơi cá cược trực tuyến[/b]
« Last post by kimcuong230797 on February 17, 2020, 04:18:23 am »
 
Bất cứ ai cũng vậy, khi chơi một trò chơi nào đấy đều muốn giành phần thắng về mình. Chơi cá cược trực tuyến cũng chính là thắng lợi nhà cái để thu về lợi nhuận cho bản thân. Vậy bạn đã biết những lưu ý gì lúc chơi cá cược trực tuyến chưa và tuyển lựa nhà cái nào tốt nhất? giả dụ chưa thì đọc bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.
chú ý khi chơi cá cược trực tuyến
Với sự phát triển mạnh mẽ của internet thì người nào cũng muốn mua cho mình một giải pháp chơi cá cược bóng đá an toàn và tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đưa ra những lưu ý khi chơi cá cược để bạn có thể giành phần thắng nhé:
Học hỏi bí quyết khi chơi cá cược
Lên lịch hợp lý về thời gian, tiền vốn lúc tham gia cá cược
Đây là trò chơi lôi kéo số lượng to người tham dự chơi, Cho nên sức hút của trò chơi cược bóng đá là không thể phủ nhận. không còn như cách chơi truyền thống, khi chơi cá cược bóng đá online thì dù các bạn ở nhà, công ty, hay ngay cả đang đi du lịch bạn cũng có thể theo dõi và đặt cược được.
Cá cược bóng đá là một cuộc chiến trường kỳ, đòi hỏi ở người chơi tính bền chí và nhẫn nại. giả dụ vội vã và nôn nóng thì chỉ có thất bại mà thôi. Hãy biết đâu là điểm giới hạn ở mỗi cuộc chơi nhé.
Mong rằng, với những chú ý gì khi chơi cá cược trực tuyến cũng như làm cò cá độ bóng đá sẽ giúp cho bạn mang tới những thông tin có ích khi các bạn có nhu cầu tham dự cá cược bóng đá. Chúc bạn cược đâu, thắng đó!
 
58
Random Discussion / Re: Quote of the day! Have a good day!
« Last post by vlad2323 on February 17, 2020, 03:55:48 am »


Have a good day!
Exuberance is beauty.
William Blake
#quoteoftheday #bitshares #xbts #blockchain #exchange #dex
59
BitCNY是稳定币??
60

Chơi cá cược mà không có cho mình những bí kíp cần phải có thì quả là điều sai lầm. Nhất là với những người chơi mới thì bí kíp chẳng khác gì hành trang quan trọng để giúp họ mang đến chiến thắng. Và không để các bạn trần trừ lâu, bài viết ngày hôm nay sẽ chỉ ra giúp bạn.
1/ Xác định tỷ lệ cược chuẩn xác[/b]
Chơi cá cược muốn nhanh giàu trong khoảng các chiến thắng thì điều quan yếu Trước tiên là người chơi phải biết cách tính toán. Bất cứ loại hình cược gì hiện tại cũng đề nghị người chơi phải biết cách tính toán phân tích tip bóng đá 5 sao sao cho chính xác nhất.

2/ không cá cược khi tâm lý ko lâu dài[/b]
Tâm lý ảnh hưởng rất to đến việc cá cược có thành công hay ko. giả dụ các bạn cảm thấy thoải mái thì nên tham gia cá cược, còn nếu không hãy ngừng chúng lại sớm để không mất tiền oan. nên nhớ, khi vấn đề tâm lý ko ổn định thì tới 99% bạn sẽ ko chơi tuyệt vời được. khi đấy hãy bền lâu tâm lý đã rồi mới quay trở lại.
3/ Làm chủ trận cược[/b]
Muốn thắng các trang nhà cái uy tín cứng cáp ko dễ nhưng cũng chẳng hề khó nếu làm chủ được mọi tình trạng và kèm theo là ko để nhà cái dắt mũi. Tự chủ kiếm tìm thông tin, phân tích và đưa ra Tìm hiểu là những nguyên tố cần yếu để người chơi có thể dễ dàng thắng cược. Tốt hơn hết, cứ mỗi trận cược ra thì các bạn nên Nhận định các thông báo cần thiết và so sánh sau lúc đã tổng hợp xong.
Không những thế, khi chơi cá cược, cũng nên quên kết quả trước ấy. giả dụ thắng thì hãy nhớ vì sao mình thắng, còn nếu như thua thì rút ra kinh nghiệm cho lần tới. Đừng thắng thì kiêu, bại thì nản để rồi không mang đến kết quả tốt ở những lần cược Tiếp theo.
Kết luận[/b]
Với những thông báo trên, Mong rằng các bạn đã đem lại cho mình những cách chơi cá cược sao cho tuyệt vời. nên nhớ, thắng các nhà cái không khó, chỉ không dễ ở chỗ bạn ứng dụng chúng ra sao và như thế nào mà thôi.
 
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10